Stenbruket blir ett grönskande centrum för boende och cirkulär ekonomi

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
29-01-2021 kl. 14.52

Stenbruket i Stensvik i Esbo utvecklas till ett grönskande, urbant område för boende och arbetsplatser. Där skapas ett innovationskluster för bioekonomi och cirkulär ekonomi.  Det är mindre än en kilometer till den kommande metrostationen i Stensvik. Nu finns det småindustri och lager i området, men fram till 2040 kommer det att byggas bostäder för 9 000 invånare och lokaler för 3 000 arbetstillfällen. Esbo stadsstyrelse behandlade förslaget till delgeneralplanen Stenbruket 11.1.2021. 

Klimatsmarta lösningar och cirkulär ekonomi

Mitt i Stenbruket planläggs en öppen plats: ett levande och mångsidigt stadsrum omgivet av boende, utbildning, forskning, arbetsplatser och tjänster. Bebyggelsen blir tät och därför kan man bygga lokal, effektiv och utsläppssnål energiproduktion.

Trafiklösningarna stöder också stadens mål att Esbo ska vara klimatneutralt 2030. De offentliga tjänsterna placeras så att de kan nås bra till fots, med cykel och med kollektivtrafik. När metrons västliga ändstation i Stensvik blir färdig 2023, blir området en viktig knutpunkt. Fotgängare och cyklister kommer smidigt från Stensviks metrocentrum till Stenbruket när Tschetschulinsporten byggs under Västerleden. I delgeneralplanen finns en reservering för en kollektivtrafikled mellan Köklax och Stensvik genom Stenbruket som kan byggas i framtiden.

I Stensbruket skapas ett nationellt och internationellt unikt innovationskluster för bioekonomi och cirkulär ekonomi, Cleantech Garden. Där sammankommer aktörer inom vetenskap, forskning och utbildning samt pionjärföretag i branschen.

Grönska och friluftsliv

I Stenbruket byggs parker och friluftsleder som anknyter till närliggande rekreationsområden, såsom Mossberget och Centralparken. Den nya vägporten under Västerleden öppnar en sammanhängande gång- och cykelförbindelse mellan Strandpromenaden och Centralparken. Rekreationsområdet mellan Kitteldalens villaområde och Stenbruket förblir oförändrat och dess naturvärden bevaras.

Esbo stadsstyrelse godkände förslaget till delgeneralplanen Stenbruket för offentlig framläggning 11.1.2021. Förslaget är offentligt framlagt i 30 dagar. Under denna tid kan intressenter lämna in en skriftlig anmärkning mot förslaget. Stadsplaneringscentralen ordnar ett informations- och diskussionsmöte under framläggningstiden.

Esbo stadsstyrelse behandlade förslaget till delgeneralplanen Stenbruket 11.1.2021.

Mer infomation på finska:
Kiviruukin osayleiskaava hankesivut