Boende och tjänster

Finno ska få smidiga kollektivtrafikförbindelser. En av Västmetrons nya stationer byggs i Finno centrum. Gång- och cykelvägarna som leder till området är goda och trygga. Enligt nuvarande uppgifter tas metrolinjen mellan Mattby och Stensvik i bruk 2023. 

Illustration över Finno centrum

Mångsidiga offentliga och privata tjänster har planerats i Finno:

• I planen finns reservationer för två enhetsskolor och flera daghem.

Barn på skolvägen

• De kommersiella tjänsterna koncentrerar sig till metrostationens omgivning, arbetsplatserna till centrumet vid Västerleden och hamntjänsterna till strandzonen.

Arbetsplats i Finno

• Finnos egna närtjänster placeras på gångavstånd.

• I början av byggandet kan de nya invånarna utnyttja tjänsterna bland annat i Iso Omena i Mattby, i Esboviken och i det nuvarande Finno.

I Finno är det lätt att röra sig tryggt och utan fordon som orsakar utsläpp. I centrumet rör man sig på gågator. Gång- och cykeltrafik och biltrafik avskiljs från varandra. Bilparkeringen koncentreras till separata parkeringshallar.

Höghusbostäder byggs i fyra olika områden: i det moderna metrocentrumet, i det lummiga Djupsundsbäcken och i det havsnära Finnohamnen samt i Finnogården i norra delen av området. Områdena förenas av lummiga parker.

Finnohamnens

I centrumet byggs en metrostation och ett köpcenter samt höga flervåningshus med fin utsikt. Småbåtshamnen är en väsentlig del av Finnohamnens havsnära bostadsområde. Hamnen ska bli ett gemensamt vardagsrum för invånarna med öppna platser och kaféer.

Illustration, Finno centrum

I Finno satsar man på rekreationsområdena och naturen finns nära. Finnoviken med sitt värdefulla fågelbestånd och en central del av Finnovikens våtmark har i planen fått beteckningen skyddsområde.

Hav och fåglar

De finska namnen Finnoo och Suomenoja avser samma område. På svenska heter området Finno med ett o. De båda finska namnen baserar sig på det svenska namnet Finno. Det finska namnet Finnoo har bildats på samma sätt som till exempel Sipoo av namnet Sibbo. Namnet Suomenoja har bildats genom att namnets förled har översatts till Finn- och ordet ”oja” har lagts till. Av de finska namnen är Finnoo äldre. Namnet Suomenoja, som togs i bruk på 1960-talet, blev bekant genom skyltar vid huvudvägarna. Esbo stad utstakade i början av 2000-talet att man vid den officiella namnanvändningen övergår till namnet Finnoo, som också gavs som namn åt metrostationen.