Köklax

Det lilla lokalcentrumet med bykaraktär är en av Esbos äldsta tätorter och kännetecknas av gamla byggnader, ädellövträd och spår från olika tidsepoker.

Köklax är en lummig småstad som inbjuder till ett lugnt och avstressande liv.

Köklax ligger i västra kanten av Esbo. Området omfattar 26 kvadratkilometer och kan nås via kustbanan, Ring III och Köklaxleden.Bosättningen och industrin är koncentrerade längs järnvägen.

En ny utvecklingsperiod körde igång i Köklax på 2000-talet. Det lilla centrumet kommer så småningom att utvidgas till de närliggande zonerna. Men i jordbruksområdena längre bort kan man fortfarande se hästhagar, glastäckta trädgårdsodlingar och bärodlingar.

Köklax har ett bra utbud av skolor och daghem. Här finns de finska skolorna Vanttilan koulu, Hansakallion koulu, och Espoon yhteislyseo med bibliotek, den svenska Kungsgårdsskolan samt fl era daghem. De offentliga tjänsterna för svenskspråkiga är speciellt bra i Köklax.

I byahuset Palttina fi nns gemensamma utrymmen för invånarna och ett daghem.

I centrum finns också ett servicehus för äldre. Hälsovårdstjänsterna ligger nära intill, i Esbo centrum.

Köklax namnskick vittnar om handel, allmogeseglare och glasbruk

Det finska namnet Kauklahti härstammar från den gamla benämningen på havsvik, där ordet "kauka" betyder lång. Viken var en lång och smal förlängning till Esboviken.