Coronapandemin ledde till mer distansarbete, bedrägerier är en risk för datasäkerheten

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
25-05-2021 kl. 8.00

Det digitala språnget och ökningen av distansarbete som följt av coronapandemin har medfört utmaningar för dataskyddet och datasäkerheten. Antalet riktade bedrägerimeddelanden och bedrägerisamtal ökade i fjol och bedrägerierna har blivit mångsidigare. I en föränderlig omvärld måste vi hitta nya sätt att svara på hoten mot datasäkerheten.

Det här framgår av Esbo stads färska databokslut som beskriver hur staden genomförde dataskyddet och datasäkerheten 2020. Databokslutet innehåller också en översikt över informationshanteringen särskilt med tanke på den nya informationshanteringslagen.

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) förutsätter att organisationer ska berätta öppet om behandlingen av sina kunders uppgifter, och databokslutet svarar på det här kravet. Dessutom ger databokslutet en lägesbild av hur stadens verksamhet har utvecklats under det senaste året.

Databokslutet for 2020 (på finska) (pdf, 1329 Kt) är Esbo stads tredje.

Jobb hemma och utmaningar för informationshanteringen

I och med coronapandemin blev många funktioner och tjänster digitala, det vill säga digitaliseringen påskyndades. Staden var också tvungen att reagera snabbt på förändringar i omvärlden.

Under 2020 blev sabotageprogram allt vanligare. Spionage och nätfiske satte också tryck på att precisera behandlingen av personuppgifter och skydda uppgifterna bättre än tidigare, men också på att satsa mer på att trygga den fysiska utrustningen och lokalerna. Det behövs nya anvisningar både för att förebygga angrepp och för att använda nya datasäkerhetsegenskaper.

Informationshantering är en gemensam uppgift för hela organisationen och den omfattar ansvar för att den egna informationshanteringen är uppdaterad och för att datasäkerheten och dataskyddet beaktas i den egna verksamheten.

Informationshanteringslagen trädde i kraft i början av 2020

Lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (informationshanteringslagen 906/2019) trädde i kraft i början av 2020. Informationshanteringslagen innehåller nya krav bland annat på elektronisk förvaring av sensitivt material, datasäkerhet och skapande av tekniska gränssnitt mellan myndigheter.

Den sista övergångsperioden för informationshanteringslagen löper ut vid utgången av 2023, men Esbo stad har redan i det här skedet gjort mycket och beaktat förpliktelserna som lagen förutsätter och som trätt i kraft. I informationshanteringsmodellen som blev färdig i slutet av 2020 förenas de faktorer som påverkar stadens informationshantering, från arkiveringstider till datasäkerhet, enligt kraven i lagen. Beskrivning av handlingsoffentligheten (på finska) berättar på ett begripligt sätt för kunderna om stadens datamaterial.

Mer information

  • Informationssäkerhetschef Harri Säkkinen, tfn 040 636 8308, harri.sakkinen@esbo.fi
  • Dataskyddsombud Paula Pernilä, tfn 040 639 4968, paula.pernila@esbo.fi