De totala utsläppen av växthusgaser i Esbo minskade sjätte året i följd

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
7.6.2019 kl. 15.40

Helsingforsregionens miljötjänster har publicerat beräkningar av utsläppen av växthusgaser år 2018. Jämfört med de andra städerna i huvudstadsregionen är utsläppen per invånare fortfarande minst i Esbo. Dessutom är de förnybara energikällornas andel vid fjärrvärmeproduktionen klart störst i Esbo.

Utsläppen av växthusgaser i huvudstadsregionen minskade med fyra procent år 2018. Utsläppen vid fjärrvärmeproduktionen minskade med sex procent, medan utsläppen från väg- och spårtrafiken förblev på föregående års nivå.

De beräknade utsläppen av växthusgaser i Esbo var totalt ungefär 1,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter, det vill säga fyra procent mindre än året innan. Mest utsläpp uppstod av fjärrvärmeproduktionen och därnäst av väg- och spårtrafiken.

”Esbo stads mål är att vara koldioxidneutral, det vill säga att de beräknade nettoutsläppen av växthusgaser är noll till år 2030. Vi samarbetar aktivt med våra partner för att målet ska nås och de senaste beräkningarna visar att vi är på rätt väg. Tillsammans med partner och invånare kan målet nås”, betonar Esbo stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Utsläppen har hållits i styr i den kraftigt växande staden

De beräknade totala utsläppen av växthusgaser i Esbo minskade nu för sjätte året i följd Trots detta är de fortsättningsvis något större än jämförelseåret 1990. Detta förklaras delvis med stadens kraftiga tillväxt.

Esbo stad och Fortum har tillsammans förbundit sig till att fjärrvärmeproduktionen ska bli koldioxidneutral på 2020-talet. Koldioxidutsläppen från fjärrvärmeproduktionen minskade med sex procent år 2018.

”Koldioxidneutral fjärrvärmeproduktion är den viktigaste enskilda faktorn vid minskningen av växhusgasutsläppen i Esbo. Med detta mål för ögonen är det viktigt att stenkolets andel har minskat de senaste åren. De förnybara energikällornas andel i fjärrvärmeproduktionen är betydligt större i Esbo än i huvudstadsregionens andra städer”, kommenterar Esbo stads direktör för hållbar utveckling Pasi Laitala.

”Arbetet för att nå koldioxidneutralitet fortsätter. I Otnäs har det första borrhålet borrats för en anläggning för produktion av fjärrvärme ur värme djupt nere i jordens inre, så kallad geotermisk värme. Fortum tar nästa år i bruk ett nytt kraftverk i Stensvik för fjärrvärmeproduktion med biobränsle. Det gör det möjligt att stänga den mindre kolpannan i Finno,” fortsätter Laitala

”Fortum inför i samarbete med två stora kunder, köpcentren Sello och Iso Omena, följsam leverans av fjärrvärme med smart styrning för att minska på utsläppen. Vid uppvärmningen av de kommunala hyresbostäderna som ägs av Esbo bostäder Ab pågår Nordens största projekt för följsam leverans av fjärrvärme,” tillägger Laitala.

År 2018 var väg- och spårtrafikens beräknade utsläpp av växthusgaser på samma nivå som år 2017.

”Staten och städerna måste mångsidigt och snabbt finna nya lösningar för en rask minskning av trafikens utsläpp av växthusgaser”, fortsätter Laitala.

De beräknade utsläppen av växthusgaser i Esbo per invånare har minskat med 37 procent från år 1990. Jämfört med de andra städerna i huvudstadsregionen är de beräknade årliga utsläppen per invånare numera minst i Esbo, 3,88 ton koldioxidekvivalenter, men Helsingfors ligger nära med 3,95 ton.

Kolförbränningen minskade i alla huvudstadsregionens städer

De beräknade utsläppen av växthusgaser i huvudstadsregionen minskade år 2018 från året innan med ungefär 4 procent.

Utsläppen per invånare i huvudstadsregionen har minskat med 41 procent sedan år 1990.

”Huvudstadsregionens utsläpp beräknas på grundval av konsumtion av energi i området, men till exempel beaktas inte de utsläpp som är inbakade i konsumtionsvaror. I uppföljningen ingår alltså inte utsläppen vid produktionen av mat eller till exempel byggnadsprodukter, om produktionen sker utanför huvudstadsregionen”, berättar Helsingforsregionens miljötjänsters klimatexpert Juha Viholainen.

Esbo har som mål att permanent vara den hållbaraste staden i Europa och koldioxidneutral på 2020-talet. Största delen av de beräknade växthusgasutsläppen härrör från uppvärmningen av bostäder, från väg- och spårtrafiken och från elkonsumtionen. För att stöda en hållbar tillväxt utvecklar vi och tar i bruk lösningar inom ren teknik tillsammans med olika partner. Tillsammans med Esboborna är vi föregångare inom smart stadsutveckling, klimatarbete och kretsloppsekonomi. esbo.fi/hallbarutveckling

Se också Helsingforsregionens miljötjänster > Klimatförändring, där det finns en länk till beräkningarna av växthusgasutsläppen.