Demokratiutmärkelsen 2019 till AKU-projektet

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
9.10.2019 kl. 13.36

Projektet Kommunstrategier för förebyggande av bostadslöshet – Tidig omsorg, delaktighet och stöd för boende (AKU) fick Demokratiutmärkelsen 2019. Ett särskilt tema i år är främjande av delaktighet. I motiveringen till utmärkelsen nämns att projektet handlar om delaktigheten hos människor i en särskilt sårbar ställning, vilket gör projektet samhälleligt betydande.

Demokratiutmärkelsen tilldelades av kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero på Demokratidagen den 9 oktober 2019 på biblioteket Ode i Helsingfors.

Projektet AKU

AKU-projektets huvudgenomförare är Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) och delgenomförare är städerna Esbo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Tammerfors och Vanda. Huvudmålet med projektet är att ta fram strategier för att förebygga bostadslöshet i de sex projektstäderna. I projektet skapas och stärks strukturerna kring erfarenhetssakkunnighet och klientdeltagande samt testas nya verksamhetssätt inom bostadslöshetsarbetet. Centralt i projektet är de statliga aktörernas och projektstädernas samarbete för att förebygga bostadslöshet.

Med hjälp av läroanstaltssamarbete har man stärkt kompetensen hos sakkunniga i det sociala området som utexamineras. Inom projektet har man tillsammans med ett samarbetsnätverk utvecklat Finlands första studiehelhet inom boendesocialt arbete i yrkeshögskolan Lahden ammattikorkeakoulu.

Esbos insatsområden för utvecklingsarbetet i AKU-projektet är nya boendelösningar, tjänster som ges hemma/arbete nära klienten, klientorienterade tjänster och så kallade boendestigar. En betydande form av delaktighet i AKU-projektet är erfarenhetssakkunnighet i bostadslöshetsarbete. Inom vuxensocialarbetet i Esbo har det inrättats en befattning som erfarenhetssakkunnig.

Demokratiutmärkelsen

Finansministeriet, justitieministeriet och Finlands Kommunförbund tilldelar demokratiutmärkelsen till aktörer som har främjat demokrati och en öppen förvaltning. Målet är att uppmuntra den offentliga förvaltningen att i sin verksamhet bättre beakta kommuninvånarnas och medborgarnas behov av deltagande. Med utmärkelsen vill man stärka en verksamhetskultur som stöder allas delaktighet i Finland.

Demokratiutmärkelsen tilldelades nu för fjärde gången. Juryn bestod av understatssekreterare Päivi Nerg från finansministeriet, kanslichef Pekka Timonen från justitieministeriet och verkställande direktör Minna Karhunen från Finlands Kommunförbund.

Med demokratiutmärkelsen vill man tacka pristagarna för ett gott arbete och dela de erfarenheter och lärdomar som arbetet medfört med andra. Dessutom uppmuntrar man pristagarna att vidareutveckla sin egen verksamhet genom att utnyttja den respons de fått.

Mer information
projektchef Marjo Järvinen, tfn 043 826 9410, marjo.jarvinen@esbo.fi
chef för socialtjänster för vuxna Tapio Nieminen, tfn 050 328 6764, tapio.e.nieminen@esbo.fi