Det byggs livligt i Esbo – rekordstort antal bygglov har sökts

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
10-09-2020 kl. 16.53

Trots det osäkra läget har byggandet i Esbo varit fortsatt livligt. Bostäder byggs fortfarande i rask takt, vilket syns som ett stort antal beviljade bygglov för nya byggnader.

Från januari till augusti inleddes byggandet av 3 617 nya bostäder i Esbo. Under samma tid beviljades bygglov för 3 304 bostäder. Antalet bostäder som blev klara under samma period uppgick till 1 999. Esbos målsättning för bostadsproduktionen är omkring 3 300 bostäder per år. I början av 2020 var 1 799 byggnader och 5 531 nya bostäder under uppförande.

Bygglovsansökningar för höghusbostäder har lämnats in i samma takt som tidigare år, medan antalet bygglovsansökningar för småhus har ökat med 10 procent jämfört med de tre senaste åren. Under årets början har också 13 bygglov sökts och beviljats för skolor och daghem, vilket är ett rekordstort antal.

Flygbild av småhus.
I Grundbacka byggs fler småhus än tidigare.

”Lyckad planläggning, byggandet av metron och förtätandet av attraktiva områdescentrum samt utbudet av småhustomter har bidragit till att byggandet i Esbo har förblivit starkt trots konjunkturläget. Volymmässigt är byggandet också koncentrerat till områdena kring stationerna för spårvägstrafiken”, säger Pasi Timo, direktör för byggtillsynen i Esbo.

Spårvägsprojekten framskrider i rask takt

Byggandet av både Spårjokern och metrons andra skede framskrider i rask takt. I slutet av juli hade man slutfört 28 procent av byggandet av snabbspårvägen mellan Kägeludden och Östra centrum. Spårjokern börjar trafikera sommaren 2024. Byggandet av fortsättningen på västmetron mellan Mattby och Stensvik är slutfört till 70 procent. Hela metrobanan blir klar år 2023. 

Byggarbetsplats för Spårjokern i Alberga.
Byggandet av Spårjokern framskrider planenligt.

Även andra infrastrukturprojekt i Esbo framskrider enligt planerna. Till de största aktuella projekten hör exempelvis gatubyggen i Bergans på grund av ändringar i planen för Gattjinaparken, arbeten vid Hansavägen i anknytning till renoveringen av Köklaxleden, förbättring av Kyrkträskvägen samt byggande av gator i planområdet Kallvik I.

I och med det nya avtalet mellan kommunerna och staten om markanvändning, trafik och boende kan även planeringen av Esbo stadsbana komma igång ordentligt. Statens beslut att delta i kostnaderna för stadsbanan främjar i betydande grad en hållbar utveckling av Esbos fem stadscentrum.

Esbo investerar i nya skolor och daghem

På olika håll i Esbo byggs också nya skolor och daghem i rask takt. Till de största pågående byggprojekten hör bland annat skolcentret Monikko, Jousenkaaren koulu samt Kungsgårdsskolan och daghem.

Även Pohjois-Tapiolan koulu, Perkkaan koulu och Nauriskasken koulu är under uppförande och planeras bli klara före höstterminen 2022. År 2021 inleds också byggandet av Kuitinmäen koulu, Nöykkiönniityn päiväkoti samt Kilon koulu och Kilon päiväkoti. Dessa projekt ingår i ett program där Esbo stad bygger skolor och daghem med långa underhållsavtal med privata serviceproducenter.

Bilder: Olli Urpela