E-diagnostisering, behovsbedömning och rådgivning på kommande

27.11.2017 kl. 19.57

E-tjänster för ditt välbefinnande (ODA) kommer att erbjuda e-tjänster för hela Finland. Tjänsterna erbjuds alla människor oberoende av tid och plats. I tjänsterna kombineras data som kunden sparar i systemet, data ur social- och hälsovårdens register och aktuella forskningsdata. På basis av dessa data tar e-tjänsten fram rekommendationer till kunden som alltid är individuella och pålitliga.

I Esbo testas e-tjänster för hälsokontroll och för uppföljning av graviditetsdiabetes

I projektet deltar 14 kommuner och sjukvårdsdistrikt, varav alla testar någon viss e-tjänst. I Esbo kommer man att testa tre helheter:

  • lagstadgad hälsokontroll för nattarbetare
  • rådgivningsbyråernas och skolhälsovårdens omfattande hälsokontroller
  • uppföljning av graviditetsdiabetes
     

Diagnostisering av förkylning testas redan i Egentlija Finland, urvalet ökar snabbt

E-diagnostisering och rådgivning om förkylning testades redan på sommaren i Egentliga Finland. I Tammerfors testas e-diagnostisering och rådgivning om urinvägsinfektion och ländryggssmärta. Under hösten testas även e-diagnostisering och rådgivning om av öron-, strup- och skuldersmärta, området kring ändtarmsmynningen, huvudvärk, halsbränna, diarré, varbildning i ögat och hosta.

– ”Kundrådgivarna berättar om de kommande e-tjänsterna och hjälper dem att fylla i data för e-diagnostisering och rådgivning. Hittills har mina och kundernas erfarenheter varit enbart positiva. Det var trevligt att se hur ivrigt kunderna väntar på de nya e-tjänstalternativen”, säger kundrådgivare Nelli Parviainen vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Det pågår också försök med behovsbedömning och rådgivning om socialtjänster. I Tammerfors och Lahtis testas bedömning av behovet av stöd för närståendevård, i Uleåborg och Tammerfors bedömning av behovet av färdtjänst och andra resetjänster för personer med funktionsnedsättning.

E-diagnoserna och hälsorådgivningen bygger på en kunskapsbas som produceras av Kustannus Oy Duodecim. Behovsbedömningen och socialrådgivningen bygger på lagstadgade kriterier och på god praxis i socialbranschen.
I det pågående försöksskedet tar kunderna fram e-diagnoser, behovsbedömning och råd tillsammans med yrkespersoner inom social- och hälsovård. Under försöksskedet insamlas respons om tjänstens förståelighet och funktion. När e-tjänsternas funktion har testats, läggs de ut på den nationella sajten kanta.fi.

Testpersonernas erfarenheter påverkar slutresultatet

E-diagnostisering, behovsbedömning och rådgivning utvecklas kundorienterat och smidigt. Kunder och yrkesfolk testar e-tjänsten i praktiken, i verkliga betjäningssituationer. IT-planerarna följer hur användningen löper och gör fortlöpande förbättringar.

I slutet av året kommer också välfärdsplaner, välfärdskontroller och välfärdscoachning att testas. Dessutom utvidgas testningen av e-diagnostisering samt hälso- och socialrådgivning.

Projektet e-tjänster för välbefinnande (ODA) ingår i regeringens spetsprojekt Kundorienterad service. I ODA-projektet deltar Esbo (värdkommun), Helsingfors, Borgå, Lahtis, Åbo, Tavastehus, Tammerfors, Joensuu, Kuopio, Uleåborg, Sodankylä, Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt samt Egentliga Finlands och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt. När e-tjänsterna är färdiga kan de användas i hela Finland.

Ytterligare upplysningar om projektet: www.kommunforbundet.fi/oda