En ny stad uppstår omkring metrostationerna

22.11.2017 kl. 14.30

Områdena kring västmetrons stationer i Esbo utvecklas snabbt. För invånarna byggs bostäder, och samtidigt pågår byggarbetet på nya lokaler för de offentliga tjänsterna och på affärslokaler för företagarna. Trafiklederna förbättras och tjänsterna utvecklas.

Västmetron är Esbo stads överlägset största investeringsobjekt, men Olli Isotalo, direktör för teknik- och miljösektorn i Esbo, är övertygad om att det kommer att locka flerfaldigt mer nya investeringar till Esbo. Enligt Isotalo har området längs metron en stor tillväxtpotential.

"Ett konkret exempel är LokalTapiolas investering på cirka en halv miljard euro i utvecklingen av Hagalunds centrum. Investeringen genomförs stegvis fram till år 2020. Det motsvarar nästan hälften av den totala investeringen i västmetrons första del", konstaterar han.

Metron innebär ett stort steg mot en tätare och urbanare miljö, och metron sammanlänkar dessutom det övriga Esbo allt effektivare med Aalto-universitetets campus och klustret av forskning och utveckling i Otnäs och Kägeludden.

"Det sker enorma förändringar kring varje metrostation i Esbo. Områdena längs metrobanan utvecklas till attraktiva och högklassiga områden för arbete och boende. De är utmärkta förläggningsplatser och verksamhetsmiljöer för både inhemska och internationella aktörer. Samtidigt får invånarna bättre och lättare tillgängliga tjänster", säger han.

Esbo, som stödjer sig på västmetron och spårtrafik, håller på att reformera hela sin stads- och servicestruktur. Målet är att öka antalet arbetsplatser med hundra procent.

"Västmetron är den viktigaste utvecklingsleden för den ekonomiska tillväxten i hela Finland. Den betjänar invånarna och tillväxten i hela regionen. Även den framtida Spår-Jokern är en viktig del av helheten. Den introducerar i början av år 2020 den eftertraktade förbindelsen mellan stadsbanan och västmetron. Samtidigt förbättras de tvärgående förbindelserna. Spår-Jokern förbättrar också förbindelserna till Aalto-universitetet och det vetenskapliga klustret i Otnäs."

Områdena under utveckling och urbanisering kring metrostationerna i korthet
 

Kägeludden

Metro Keilaniemi

Metron medför betydande förändringar i Kägeluddens miljö. Tunnelbygget för Ring I är redan i gång. På tunnelns lock ska byggas en park som ökar rekreationsmöjligheterna i området.

Genom bygget av kontor och bostäder blir Kägeludden under de närmaste åren en tätare och mer levande stadsmiljö. I området ska byggas bland annat fyra runda bostadshöghus, den högsta av dem med 40 våningar. Bygget av det första höghuset börjar år 2019 efter att trafiken på Ring I vid Kägeludden flyttats ned i tunneln. Ett ytterligare mål är att utveckla rekreationsanvändningen av Kägeluddens strandområde.

Tack vare metron blir det betydligt lättare att nå Kägeludden. Bredvid metrostationen planeras ändhållplatsen för snabbspårvägslinjen Spår-Jokern, som går mellan Kägeludden i Esbo och Östra Centrum i Helsingfors. Spår-Jokern blir färdig i början av 2020-talet.

Bygget av Kägeludden och tunneln för Ring I förenar området med Otnäs och Hagalund. Hagalund–Kägeludden–Otnäs är ett viktigt område för hela Finland. Det har exceptionellt goda förutsättningar att locka investeringar och företag till Esbo tack vare Aalto-universitetet, de stora börsbolagen, den starka startup-verksamheten, det mångsidiga kulturutbudet och den ökande befolkningen i området.

Aalto-universitetet

Aalto-universitetets metrostation i Otnäs ligger i universitetets campusområde, som är under kraftig utveckling. Samtliga av universitetets kärnfunktioner placeras här före utgången av år 2021. I metrocentralen pågår redan bygget av Väre, högskolan för konst och design vid Aalto-universitetet, som flyttar från Arabia i Helsingfors till Otnäs. Väre är ett av de största byggnadsprojekten i Otnäs någonsin. I metrocentralen kommer också att byggas affärslokaler.

Även handelshögskolan vid Aalto-universitetet ska få en ny byggnad i Otnäs. Byggarbetena har redan inletts. Verksamheten på campuset i Tölö flyttar till huset på Marvägen 13 sommaren 2019. Dipoli, som renoverades nyligen, har fått ett nytt och stolt liv som Aalto-universitetets huvudbyggnad.

Aalto-universitetets biblioteksbyggnad i Otnäs centrum ritades av Alvar Aalto och blev färdigt år 1970. Nu har det byggts om till ett modernt inlärningscentrum. Tekniska högskolans tidigare huvudbyggnad på Otsvängen 1 har byggts om och omvandlats till Kandidatcentrum.

Aalto-universitetets campusområde har utvecklats till en unik koncentration för samarbete. Det öppna, experimentorienterade och samarbetsstödjande ekosystemet lockar studerande, forskare, lärare, annan personal och partner från alla håll i världen. På campuset finns ett av Europas största tillväxtföretagscentra, A Grid. I centret, som öppnas snart, placeras bland annat europeiska rymdorganisationen ESA rymdaccelerator.

I närheten av Aalto-universitetets station i Otnäs pågår ett unikt geovärmeprojekt, som också väckt internationellt intresse. Företaget St1 borrar ett sju kilometer djupt hål i berggrunden i Otnäs. Hålet är det djupaste någonsin i Finland. Målet med projektet är att bygga Finlands första geotermiska kraftverk i industriell skala. Kraftverket väntas uppnå en maximieffekt på 40 megawatt, och det producerar helt utsläppsfri geovärme.

I dag kan de gymnasieelever som studerar i universitetets lokaler enligt modellen Skola som tjänst åka metro till Aalto-universitetets campus. Metron gör det möjligt att erbjuda inlärning som en mångsidig tjänst, vilket innebär att lärandet inte endast sker i en enda bestämd skolbyggnad. Detta effektiviserar bland annat effektiviserar lokalanvändningen; preliminära kalkyler visar att serviceinnovationen Skola som tjänst kan ge upp till 25 procents besparingar i lokalernas driftskostnader jämfört med den investeringsbaserade modellen.

Hagalund

Metro Tapiola

Hagalunds centrum breder sig ut kring Hagalunds metrostation. Ombyggnaden av området kring Havsvindsvägen kommer att fortsätta i flera års tid. Byggnadsarbetena på Havsvindsvägen och bussterminalen är på gång och planeras bli slutförda i början av år 2019. Det övriga byggandet pågår fram till år 2025.

LokalTapiolas omfattande byggprojekt som gäller Ainoa och ett antal bostadshus har redan kommit långt. Ainoa är ett nytt kommersiellt centrum där boendet och mångsidiga tjänster för handel förs samman invid utmärkta kollektivtrafikförbindelser. Byggnadsarbetet i Ainoas omgivning kommer också att få en fortsättning; en tredje fas av projektet som ökar mängden specialbutiker och tjänster är under planering. Avsikten är att den tredje fasen blir färdig i slutet av år 2019.

I planerna finns dessutom en ombyggnad av Heikintori. Projektet torde kunna inledas år 2019. Därefter förnyas hela omgivningen kring Kulturplatsen. Enligt planerna förblir Heikintori ett köpcentrum, men det kompletteras med lokaler för dagligvaruhandel. Ovanpå den gamla delen planeras bostäder. Esbo teater planeras få nya lokaler i anslutning till Esbo kulturcentral samtidigt som kulturcentralen renoveras grundligt. Kaupinkallios p-hus ska rivas.

Den allmänna framtoningen av miljön kring utställningscentret WeeGee förbättras avsevärt. I området bredvid WeeGee byggs för närvarande ett kvarter med bostadshus.

I Hagalunds centrum rivs hus som byggts på 70- och 80-talet, och nya hus byggs i stället för dem. Största delen av Hagalunds trädgårdsstad förblir oförändrad.

Hagalund utvecklas till ett alltmer urbant centrum som har högklassiga kollektivtrafiktjänster, fungerande parkerings- och underhållsarrangemang, mångsidig service och trivsamma fotgängarområden och träffpunkter.

Idrottsparken

Metroasemat urheilupuisto

Från Idrottsparkens station har man direkt tillträde till en omfattande koncentration av idrottsplatser och till evenemangen på Espoo Metro Areena. För Idrottsparken har godkänts en övergripande plan enligt vilken området förnyas till ett trivsamt och mångsidigt centrum för motion och idrott för alla esbobor.

I anslutning till metrostationen har byggts en parkeringsanläggning. De första bostadshusen i Bågparkens bostadsområde, som är under byggnad, har redan nått takhöjd. I dessa byggnader placeras också en dagligvaruhandel och mindre affärslokaler.

I framtiden erbjuder området mångsidiga motions- och idrottstjänster, boende och service. Idrottsparken utvecklas till en parkliknande miljö som betonar motion och välmående och är öppen för alla.

Vid sidan av delgeneralplansprocessen planeras också bygget av en allaktivitetshall. Hallen kan användas bland annat för bollspel och gymnastik. I området planeras dessutom en fotbollsarena med cirka 6 000 åskådarplatser. Bygget av fotbollsarenan torde börja år 2020.

Den övergripande planen för Idrottsparken genomförs stegvis. Målet är att i samarbete mellan parkens användare, områdets invånare och kommunens beslutsfattare utveckla området till ett attraktivt aktivitetscentrum för motion, idrott och fritid på internationell nivå.

Ängskulla

Metroasemat Niittykumpu

Omgivningen kring metrostationen i Ängskulla har redan genomgått stora förändringar, och arbetet fortsätter. Det nya köpcentret Niitty i anslutning till metrostationen öppnade i juni 2017. Niitty tillgodoser den ökande efterfrågan på närtjänster i Ängskulla, som växer starkt. Ovanpå köpcentret reser sig höga landmärken: två bostadshöghus med 24 respektive 12 våningar.

Området omvandlas till ett modernt metrocentrum och till en stadsdel för flera tusen nya invånare. Samtidigt förnyas området servicestruktur, gatunätverk, leder för lätt trafik och grönområden.

Tjänsterna för barnfamiljer kompletteras med en ny skola och ett nytt daghem samt med lekparker och motionsplatser. Barn, fotgängare och cyklister i trafiken har beaktats genom att bygga trygga förbindelser för lätt trafik som går under huvudlederna.

Söder om Niitty byggs ett parkområde år 2018. Parken får en snygg stenläggning av granit, barr- och lövträplanteringar och ett högklassigt lekområde.

Söder om Ängskulla skola byggs Ängsbroparken, som är ett område för lek, motion och idrott. Parken utrustas bland annat med en trampolin, en klätterställning och andra lekredskap. Skateboardare får en skateboardpark och bollspelsentusiaster en liten plan med konstgjort gräs för fotboll och andra bollspel.

Trots det livliga byggandet präglas det nya Ängskulla av en grön och parkliknande miljö.

Mattby

Metroasemat Matinkylä

Mattby är ett av de snabbast växande områdena i huvudstadsregionen. I köpcentret Iso Omena har slutförts ett stort utbyggnadsprojekt vars första fas öppnades i augusti 2016 och andra fas i april 2017. Iso Omena är ett av de största köpcentren i Finland.

Iso Omenas servicetorg, som ligger på metrostationen och öppnades i augusti 2016, är en unik koncentration
av offentliga tjänster även internationellt sett.
År 2017 kommer hela 1,3 miljoner kunder att uträtta sina ärenden på torget.

I Tunnparken ska byggas en simhall som står färdig år 2021. I Gräsadalen planeras Mattby nya brandstation.

Mattby motions- och idrottscentrum utvidgas. I centret byggs redan en bana för BMX-cykling. Den gamla ishallen rivs i slutet av 2017. Enligt planerna ska en ny och ännu större ishall byggas på platsen. Den nya hallen ska ha tre rinkar. Målet är att byggarbetet inleds efter sommaren 2018. Den gamla träningshallen förblir tills vidare på plats. Fotbollsplanen byggs om.

Enligt planerna ska nya bostadshus, affärs- och hotellokaler, offentliga utrymmen och parkeringsplatser byggas i området kring Mattby metrostation. Bland annat det gamla köpcentret ska rivas och nya höghus byggas i stället.

De viktigaste utvecklingsobjekten i Mattby är Tunnparkens område och idrottsparken. Vid parkområdets rand har reserverats en plats för en paviljongbyggnad. Bostadshusen och ett hotell med 190 rum blir färdiga hösten 2020. I området har också planerats ett boende- och aktivitetscentrum för seniorer. I Kavelängen mellan Mattby och Gäddvik ska dessutom byggas en ny bollplan med tillhörande servicebyggnader.