Esbo utvecklar målmedvetet upphandlingen av städtjänster

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
25-08-2020 kl. 14.20

Esbo stad fortsätter att målmedvetet utveckla sin upphandling av köpta städtjänster och tillsynen av dem under avtalsperioden. Stadens olika enheter har i flera års tid samarbetat intensivt för att få bort människohandel och annat utnyttjande av anställda.

Obligatoriska enkäter om arbetsförhållanden, stöd av digitalisering

Esbo stads affärsverk Esbo lokaler har utfört tillsynsbesök till de objekt som sköts med hjälp av köpta tjänster allt sedan 2011. I höst kommer enkäter om arbetsförhållanden att bli en obligatorisk del av tillsynsbesöken. Med hjälp av frågor som översätts till flera olika språk kartläggs bland annat information som behövs för att känna igen eventuell människohandel. Förutom tillsynsbesök av verksamheten dagtid inleds också regelbunden tillsyn av situationen bland den personal som städar kvällstid.

Esbo lokalers team för grå ekonomi följer att handlingarna för beställarens utredningsskyldighet är uppdaterade och förutsätter att uppgifterna uppdateras om något företag har brister i sina handlingar.

Esbo lokaler och upphandlingscentralen provkör en ny, digital process för leverantörsförvaltning under slutet av 2020. På så sätt blir det möjligt med en aktuell och snabb informationsgång och med informationsledning vid upphandlingen och tillsynen.

Personalutbildning och effektivare tillsyn

Esbo stad utbildar sina experter i att identifiera små signaler för att bekämpa grå ekonomi och utnyttjande av arbetskraft. I utbildningarna utnyttjas bland annat kompetens och utbildningsmaterial från socialtjänsterna för vuxna inom social- och hälsovårdssektorn och bildningssektorn. Esbo har preliminärt avtalat om ett utbildningssamarbete också med Europeiska institutet för kriminalpolitik.

”Vid upphandling av riskområden överväger vi ännu mer effektiverad behörighetskontroll, som till exempel kunde omfatta rapporter från regionförvaltningsverket från fem års tid samt rapporter över brottsdomar för företag och nyckelpersoner från tingsrätterna. Vi utvecklar samarbetet också med andra myndigheter”, berättar Esbo stads upphandlingsdirektör Ari Erkinharju.

Flera åtgärder har redan vidtagits – arbetet fortsätter

De städtjänster som Esbo stad köpt fick offentlig kritik i början av juli 2020, när dagstidningen Helsingin Sanomat gick ut med en nyhet om omfattande utnyttjande av anställda i städbranschen.

Esbo stad förde redan då fram att staden under årens lopp arbetat en hel del för att rensa bort de så vanliga problemen i städbranschen. Esbo stad har till exempel:

  • infört tillsynsbesök för grå ekonomi och kvalitetskontroller år 2011
  • förpliktat väktarföretag att anmäla om de upptäcker att städare arbetar i stadens lokaler under förbjudna tidpunkter sedan 2017
  • övergått från att upphandla enskilda objekt till att upphandla områden år 2018, vilket underlättat tillsynen av avtalen
  • infört upphandling med medianpris i stället för billigaste pris år 2019 och samtidigt börjat förutsätta att städpersonalen ska få en högre lön än förr.

”Vi har i flera år utfört ett aktivt samarbete mellan Esbo lokaler och upphandlingscentralen och dessutom kopplat in andra enheter vid staden och till exempel väktarföretagen. Städbranschens problem ligger dock djupt inne i strukturerna och det behövs ett ännu intensivare samarbete både inom staden och tillsammans med andra myndigheter för att vi ska kunna rensa bort dem. Vår utgångspunkt på Esbo stad är att vi inte godkänner något som helst missbruk och vi gör allt vi kan för att bli av med det”, säger verkställande direktören för affärsverket Esbo lokaler Maija Lehtinen.