Esbo blir medlem i FCAI: forskare ska utveckla artificiell intelligens för stadens tjänster

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
23-05-2018 kl. 15.37

Esbo stad har blivit medlem i Centret för artificiell intelligens, FCAI (Finnish Center for Artificial Intelligence). FCAI är ett forskningscenter som grundats av Aalto-universitetet och Helsingfors universitet och som för samman Finlands bästa forskare i artificiell intelligens. FCAI har som mål att de mest utvecklade metoderna inom artificiell intelligens ska kunna tas i bruk i företag, offentliga organisationer och samhället.

Esbo stad anser att hela innovationsgemenskapen i Esbo, från företag till forsknings- och utvecklingsinstitut och invånare, drar nytta av att tillsammans utveckla artificiell intelligens.

– För att utveckla metoder i artificiell intelligens och teknik behöver forskarna data, som en offentlig organisation har mycket av. Staden får i sin tur utnyttja metoder, teknik och den nyaste kunskapen inom forskningen om artificiell intelligens när den utvecklar tjänsterna, säger Esbo stads dataanalyskonsult Tomas Lehtinen.

– Esbo stads egna databaser och de databaser som är gemensamma för städerna i huvudstadsregionen är mycket intressanta för forskare. De experimentlystna start up-företagen i området och stadens vilja att profilera sig som en föregångare inom smart teknik utgör en bra grund för samarbete med forskare som utvecklar den nya generationens metoder inom artificiell intelligens. Vi har alla förutsättningar att utvidga samarbetet till andra forskningsinstitut och städer, berättar FCAI:s chef, akademiprofessor vid Aalto-universitetet Samuel Kaski.

Esbo stad anser att samarbetet kring artificiell intelligens för sin del skulle kunna stödja till exempel hållbar utveckling, genom att främja trafik med låga utsläpp, eliminera inneluftsproblemen i skolor och andra fastigheter samt förebygga utslagning. Alla dessa har en stark koppling till Berättelsen om Esbo, det vill säga stadens strategi, och ingår i fullmäktigeperiodens mål.

Etiken kring artificiell intelligens är ett centralt tema

Finlands näst största stad använder många informationssystem. En stor del av dem innehåller sekretessbelagda personuppgifter. Data som innehåller dem lämnas inte ut för forskning med undantag av vissa fall, och då ska man särskilt sörja för att personuppgifterna krypteras och för informationssäkerheten i övrigt.

Att säkerställa att etiska regler följs är utgångspunkten för Esbo stads och FCAI:s samarbete.

– Den artificiella intelligensens tillförlitlighet är en premiss för vår forskning. Vi utvecklar nya, unika metoder för att garantera informationssäkerheten och integriteten. För att vi ska kunna etablera säkra sätt att utnyttja artificiell intelligens behöver vi samarbetsprojekt av just det här slaget, där vi tar i bruk metoderna i människornas vardag, säger Kaski.

– Den artificiella intelligensen får inte börja styra, dess roll ska vara att assistera. Den offentliga verksamheten måste förbli transparent även då den artificiella intelligensens roll ökar. Bara på det sättet bevarar vi såväl invånarnas som de kommunalt anställdas förtroende, säger Esbo stads serviceutvecklingsdirektör Päivi Sutinen.

Från sina anställda får staden tyst kunskap, utifrån vilken man kan lära den artificiella intelligensen att hitta det väsentliga i data och skapa betydelser för de resultat den producerar. Samtidigt blir experternas arbete effektivare och meningsfullare när man med hjälp av artificiell intelligens lär sig att fokusera på rätt saker.

Utmaning till staten: vilken roll har den offentliga sektorn?

Esbo stad har genom konkreta försök skapat en modell för samutveckling. Den handlar om hur man får en gemenskap som består av invånare och anställda vid staden, av företag och forskare att arbeta tillsammans, för det gemensamma bästa. Med hjälp av denna modell går det bra att också börja utveckla artificiell intelligens.

Staden och FCAI har följaktligen ett gemensamt mål att engagera andra kommuner och statliga myndigheter att utveckla artificiell intelligens.

– Vi utmanar de statliga myndigheterna till en dialog om vad den offentliga sektorns roll är vid utveckling och utnyttjande av artificiell intelligens. Vilka data skulle vara relevanta och hurdana kommunala och statliga uppsättningar av data skulle vi kunna kombinera till exempel för att förebygga utslagning? Jag tror att åtminstone Folkpensionsanstalten, Skatteförvaltningen, Institutet för hälsa och välfärd och Sitra skulle ha något att komma med, säger Sutinen.

Ytterligare upplysningar

Esbo stad:

  • serviceutvecklingsdirektör Päivi Sutinen, tfn 046 877 2871, paivi.sutinen@esbo.fi
  • dataanalyskonsult Tomas Lehtinen, tfn 043 826 9177, tomas.lehtinen@esbo.fi

Centret för artificiell intelligens FCAI/Aalto-universitetet:

  • samarbetskoordinator Terhi Kajaste, tfn 050 327 5299, terhi.kajaste@aalto.fi