Esbo intensifierar övervakningen av vårdhemmen

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter
8.2.2019 kl. 15.49

Esbo stads social- och hälsovårdsnämnd gick igenom processen för tillsynen av vård och omsorg och situationen i enheterna som övervakas vid ett extra möte 8.2.2019. Man vill på så sätt säkra att övervakningen är effektiv och att missförhållanden korrigeras snabbt.

Alla de av staden godkända producenterna av vårdboende har förbundit sig att följa servicekonceptet, där minimikraven på tjänsterna definieras. I merparten av vårdhemmen är situationen god och de boende har gett positiv respons i de enkäter som utförs två gånger per år.

Mera tillsynsbesök i vårdhemmen och intensivare uppföljning

Nu vill man fokusera på de saker som kan förbättras. Därför kommer inspektionerna att öka och tillsynsplanen att uppdateras. Social- och hälsovårdsnämnden kommer att intensivare följa med följande mätare

 • antalet reklamationer
 • åtgärder på grund av reklamationerna
 • de anmärkningar till och sanktioner för serviceproducenterna som utfärdats
 • åtgärder för att rätta till missförhållanden
 • anmälda och oanmälda tillsynsbesök och platser där intensifierad tillsyn utförs.

Nämnden föreslog också att ett samarbetsforum eller liknande upprättas. I forumet kan staden, serviceproducenterna och de boendes anhöriga tillsammans utveckla verksamheten och rapportera om missförhållanden. Dessutom utreds om nämnden kan följa upp serviceproducenternas mätare av personalens hälsa i vårdhemmen. Hur uppföljningen ska gå till behandlas av nämnden 21.3.2019.

– ”Nämnden tycker det är viktigt att öka tillsynsbesöken och att nämnden oftare skulle få en rapport om missförhållandena och hur de åtgärdas. Dessutom är det viktigt att öka de boendes, de anhörigas och personalens möjligheter att delta i utvecklingen av tjänsterna och att tröskeln för att föra fram missförhållanden sänks”, konstaterar social- och hälsovårdsnämndens ordförande Saara Hyrkkö.

 – ”Vi intensifierar tillsynen av vård och omsorg om seniorer i gott samarbete med nämnden. Det är bra att avvikelser avslöjas och att frågorna behandlas noggrant”, säger omsorgsdirektör Juha Metso

De nya principerna för upphandlingen av boendetjänster tas i bruk nästa år

Social- och hälsovårdsnämnden godkände nya principer för upphandling av vårdhem i december 2018.  Upphandlingen äger rum 2019 och de nya tjänsterna tas i bruk 1.1.2020. Vid beredningen av upphandlingen låter man både invånarna och serviceproducenterna komma till tals. De nya upphandlingsprinciperna:

 • Den boende kan mera än idag välja bland vårdhemmen, oberoende av den boendes inkomster och förmögenhet.
 • Staden som beställare bestämmer vilka tjänster som ska erbjudas och minimikraven på tjänsternas kvalitet. Staden betalar samma ersättning för samma tjänst till alla vårdhem. Miniminivån motsvarar de boendes behov av tjänster.
 • Vårdhemmen konkurrerar om kvalitet och god klientupplevelse.
 • Uppgifterna om vårdhemmens kvalitet och de boendes respons är lätt tillgängliga och jämförbara. 
 • Staden upphandlar tjänster på både finska och svenska.
 • När vårdhemstjänsterna upphandlas, tillämpas anmälningsförfarande. Vårdhemmens anmälan om intresse gäller tillsvidare. De vårdhem som fyller stadens villkor godkänds.
 • Den boende betalar en klientavgift till staden och en hyra till vårdhemmet.
 • När boendetjänsterna upphandlas enligt den nya modellen har staden som beställare god kontroll över kostnadsutvecklingen. 
 • Vårdhemmen ska uppvisa ekonomiskt och socialt samhällsansvar.  
 • Upphandlingen bereds i samarbete med kommunerna i västra Nyland. Målet är att kommunerna i fortsättningen har enhetliga servicekoncept och upphandlingsförfaranden. Varje kommun fattar emellertid självständigt besluten vid upphandlingen.