Esbo investerar i hållbar tillväxt

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
1.11.2018 kl. 17.00

Esbo växer varje år med omkring 4 600 invånare. Staden bereder sig inför en stark tillväxt genom att investera i utvecklingen av stadsstruktur och servicelokaler, speciellt i närheten av Västmetron, Jokerbanan och stadsbanan. En generalplan för Esbos norra och mellersta delar, som täcker mer än en tredjedel av staden, är under beredning.

”Trakterna kring kollektivtrafikens stationer i stadens fem stadscentrum bildar täta områden för boende, kundtjänster, arbetsplatser och studier, som omges av en grönskande zon för boende och fritid. På det här sättet växer staden hållbart. Esbo har två gånger blivit vald till den hållbaraste staden i Europa, mätt med ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella mätare. Nu bjöds vi in att bli en föregångarstad inom FN:s program för hållbar utveckling Agenda 2030, i samarbete med Aalto-universitetet och företag. Vi var den första staden i hela välden som undertecknade avtalet”, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä.

”Urbaniseringen utmanar Esbo, det är dyrt att växa. Esbo har en stark ekonomi, men den enorma utjämningen av skatteintäkter på ca 200 miljoner euro årligen från skattebetalare i Esbo till de övriga kommunerna i landet är oskälig för en kommun som svarar för både tillväxt och invandring”, säger Mäkelä.

Åren 2013–2019 har Esbo betalat sammanlagt 1,2 miljarder euro statsandelsutjämning till övriga kommuner. ”Systemet med statsandelar borde ta hänsyn till tillväxtstädernas servicebehov. Det är viktigt att säkerställa att de stora städerna har förutsättningar att investera samt skapa nya innovationer och nya arbetstillfällen. Så som det ser ut nu kommer social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen att förändra Esbo stads finansiella ställning och vidare att försämra stadens förmåga att finansiera tillväxtinvesteringar”, säger Mäkelä.

Fixa skolorna

Esbo har kört igång programmet Fixa skolorna, som ska se till att skolor och daghem har hälsosamma och fungerande lokaler. Staden och dess fastighetsbolag låter bygga och reparera skolor och daghem för en summa på sammanlagt över 1,1 miljarder euro under de kommande tolv åren. Målet är att sänka de totala kostnaderna för projekten med hjälp av modellen Skolan som tjänst, genom nya sätt att planera och genomföra samt med projektbolagsmodellen, som används vid beredningen av nybyggen av flera skolor och daghem.

Stadens investeringsprogram har gjorts för åren 2019–2030 och den uppgår till 3,2 miljarder euro. Staden investerar förutom i lokaler också i utvecklingen av infrastruktur för sammanlagt 1,1 miljarder euro under tolv år. Investeringarna omfattar snabbspårvägen Jokerbanan, utvecklingskorridoren längs metron, utvecklingen av stadscentrumen och de projekt för trafikleder och kollektivtrafik som behövs för utveckling av stadsstrukturen. Hela Esbokoncernen investerar år 2019 nästan 800 miljoner euro och under Västmetrons andra byggetapp 2019–2023 ytterligare 3,4 miljarder euro.

Skatteintäkterna ökar

Stadens omfattande byggbeslut har redan satt fart på privat byggande i Esbo. Detta har en stor inverkan på den kommande utvecklingen av arbetstillfällen och skatteintäkter i Esbo.

Den ekonomiska tillväxten, det förbättrade sysselsättningsläget och avtalsförhöjningarna bidrar till att öka skatteintäkterna 2019 till 1 582 miljoner euro, vilket innebär en tillväxt på mer än fyra procent jämfört med prognosen för 2018. Stadens nettoutgifter ökar med 4,7 procent år 2019. Ökningen påverkas av avtalsförhöjningar av lönerna, en ökning av verksamhets- och lokalutgifterna samt av att kollektivtrafikens kommunandel ökat. Målet är att få ökningen av nettoutgifterna att jämnas ut till en nivå på ungefär två procent under de närmaste åren.

Årsbidraget 2019 uppgår till 213 miljoner euro. I slutet av planperioden närmar sig årsbidraget målet i programmet för produktivitet och balansering av ekonomin, det vill säga 270 miljoner euro. Driftsekonomins resultat förstärks under hela planperioden men det är inte tillräckligt för finansieringen av det allt större investeringsprogrammet.

Lånestocken ökar

Av stadens investeringar kan 67 procent finansieras med internt tillförda medel år 2019 och omkring 88 procent under planperioden. Stadens lånestock ökar med 120 miljoner euro år 2019 och under hela planperioden med totalt 289 miljoner euro.

Av koncernens nettoinvesteringar år 2019 kan omkring 35 procent finansieras med stadens internt tillförda medel på grund av den höga investeringsnivån. Lånestocken för hela Esbokoncernen ökar 2019 i och med det stora investeringsprogrammet med över 423 miljoner euro och med nästan 1,2 miljarder euro fram till år 2023. Den justerade lånestocken som finansieras genom skatteintäkter ökar med 1,1 miljarder euro.

Esbo stads driftsekonomi förstärks. Målet i programmet för produktivitet och balansering av ekonomin, som går ut på att stadens justerade lånestock ska börja sjunka, kommer dock inte att nås under planperioden.

Esbo ordnar tjänster med kunder och invånare i fokus

Under våren 2019 skapas en plan för City as a Service-tjänsterna och servicenätets målbild 2030. I planen beaktas invånarnas och kundernas föränderliga behov samt de möjligheter att utveckla tjänster som ny teknologi för med sig.

Inom småbarnspedagogiken förstärks den pedagogiska synvinkeln i och med den nya lagen om småbarnspedagogik. Samarbetet mellan gymnasier och högskolor blir aktivare. Gymnasieskolorna Olarin lukio och Pohjois-Tapiolan lukio går samman och flyttar in i nya, gemensamma lokaler i Otnäs. Samtidigt är de på jakt efter ett nytt verksamhetskoncept som bygger på försöket Skolan som tjänst. Samarbetet med att utveckla nya inlärningsmiljöer utförs tillsammans med företag och studerande.

Mattbys hälsostation flyttar in på servicetorget i köpcentret Iso Omena och betjänar därefter under namnet hälsostationen i Iso Omena och med nya, längre öppettider kl. 7–20 alla vardagar. Kvällsöppet kommer också till de större tandklinikerna och dessutom utreds möjligheterna till att utnyttja servicesedlar. Barnfamiljer erbjuds allt mer tidigt stöd och tjänster som förs ut i hemmen. Utvecklandet av hemvården fortsätter. Handikappservicen inför en snabbare behandling av ansökningar och utökar stödboende.

Upplysningar

stadsdirektör Jukka Mäkelä
ekonomiplaneringsdirektör Pia Ojavuo

Stadscyklar på stationen

Bild 1. Stadsbanan till Esbo centrum och Köklax skulle utveckla kollektivtrafiksystemet i huvudstadsregionen. Den är en del av projektet En timmes tåg, som ska göra fjärr- och närtrafiken mot Åbohållet smidigare.

Hagalund växer

Bild 2. Byggandet fortsätter i Hagalund, Otnäs och Kägeludden. Esbo centrum och Esbovikens centrum förnyas. Alberga med omnejd utvecklas kraftigt, speciellt i trakten nära stationen, kring idrottsparken och i Bergans. Storåkern, Finno, Kera, Ängskulla och områdena vid Västmetron mellan Mattby och Stensvik utvecklas och blir stadsmässigare.