Esbo litar på servicedesign

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
19-04-2021 kl. 15.44

Esbo stad och institutionen för design vid Aalto-universitetet har tacklat stadens utmaningar tillsammans i fem års tid. I höstas var temat internationalisering.

Den årliga servicedesignkursen Designing for services är en del av Aalto-universitetets och Esbo stads strategiska partnerskap. Samarbetet inleddes 2017 och temana varierar från kurs till kurs.

Hittills har det inom ramen för samarbetet ordnats fem kurser i servicedesign. Omkring 125 designstuderande och ett flertal experter från Esbo stad har deltagit. Kurserna har resulterat i 25 designförslag som experterna bedömer och som om möjligt bearbetas vidare.

”Samarbetet med den offentliga sektorn har under årens lopp varit ett av våra viktiga strategiska teman”, berättar chefen för institutionen för design Tuuli Mattelmäki.

Studerandena har genom samarbetet en möjlighet att se och lära sig hur en offentlig organisation fungerar. Det är också viktigt att stadsaktörerna lär sig att arbeta med formgivare.

”När samarbetet inleddes var ’stadsdesign’ egentligen inte känt, men idag har offentliga organisationer allt oftare förstått att anställa formgivare”, gläder sig Mattelmäki.

Stöd för att sysselsätta och engagera internationella invånare

Som tema för samarbetet år 2020 valdes internationalisering. Mångfald och delaktighet anses vara viktigt i Esbo för att skapa ett jämlikt samhälle, men också för att bygga en hållbarare framtid.

Esbos befolkning som talar ett främmande språk som modersmål ökar snabbt. Staden vill tillägna sig och utveckla lösningar som passar dess alltjämt växande mångkulturella och icke-finskspråkiga befolknings behov och krav och stöder dem som vill flytta till Esbo.

Arbetslöshetsgraden bland invandrare är hög även i Esbo. Det finns många hinder för sysselsättning – tjänsterna är spridda, det är svårt att hitta information och det saknas erfarenhet av internationella rekryteringsprocesser.

Hur behandlas internationalisering i stadens olika enheter och tjänster? Hur utvecklas servicekoncept som stöder internationalisering? Hur identifieras de internationella sökandenas potential i rekryteringsprocesserna? Och hur ska man få med också invånare som talar främmande språk som modersmål i stadsplaneringen?

Bland annat de här frågorna försökte designstuderandena hitta svar på tillsammans med olika experter vid staden under servicedesignkursen Designing for services i höstas.

Temat hänger också ihop med Esbo stads och Aalto-universitetets gemensamma forskningsprojekt KOHO, som undersöker uttryckligen sysselsättning av internationell arbetskraft med tanke på matchningsproblemet.

Digitala servicehelheter och verktyget kommuninvånarens väg

Servicedesign erbjuder ett närmandesätt med hjälp av vilket olika intressentgrupper engageras att delta, komma med idéer och testa tjänster – och till slut hitta till tjänsterna och använda dem.

Som resultat av arbetet tog studerandena fram bland annat det modulbaserade servicesystemet Built by people. Systemet för samman stadens olika internationella tjänster och gör det möjligt att hitta till dem och använda dem med låg tröskel. Med hjälp av systemet kan företag, internationella experter, Esbo stad och olika tjänsteproducenter hitta varandra och även alla verktyg de behöver på ett ställe. Systemet erbjuder handledning, hjälp med att nätverka och stöd i olika skeden av jobbsökningsprocessen.

För att förbättra rekryteringen av internationella invånare föreslog formgivarna en digital plattform, som hjälper med att sammanföra internationella arbetssökande och arbetsgivare. Plattformen skulle upprätthållas av den offentliga sektorn, till exempel Esbo stads sysselsättningstjänster.

Internationella studerandes arbetslivskontakter skulle kunna ökas genom att förena existerande tjänster och lägga till nya tjänster till serviceplattformen CAREER. Studerandena föreslog som nya tjänster ekonomiska sporrar för att anställa praktikanter, en webbplats där studerande skulle kunna presentera sina portfolion samt goda exempel på studerandesamarbete med företag och offentliga sektorn.

Möjligheterna för invånare med främmande språk som modersmål att delta i stadsplaneringen i sin närmiljö utreddes på Blecktorget i Alberga. Lösningen var verktyget kommuninvånarnas väg (”kuntalaisen polku”) som åskådliggör de olika skedena i att delta i stadsplaneringen. Med hjälp av verktyget kan man identifiera viktig information som alla invånare ska få, i vilka frågor man önskar att invånarna ska delta i planeringen och vad de behöver stöd med för att delta.

Människor på Blecktorget i Alberga.
Jelske van de Ven, Emma van Dormalen, Austen Arnould och Virve Boesch arbetade med stadsplanering i Esbo och gjorde en workshop på Läkkitori i Leppävaara.

För att öka den kulturella mångfalden på Lagstads skolmuseum föreslog studerandena en ny modell för en mer delaktiggörande museierfarenhet. Den går ut på att museibesökarna och den närmaste gemenskapen är aktiva när det gäller att komma med idéer och producera tjänstehelheten. På så sätt kan en kultur av mångfald i Esbo skapas tillsammans. Museet har tagit med förslaget i sin nya strategi och fortsätter bearbeta idéerna.

Färska tankar, praktiska lösningar

Stadens experter som fungerat som samarbetspartner under kursen har under tidigare år varit nöjda med kursprodukternas kvalitet och djup. Till exempel nätverket Business Espoo, som samlar ihop företagstjänster, fick sin början på kursen: deltagarna hade en idé om att samla tjänster för företag och företagare till ett ”torg för företagstjänster”. 

”Samarbetet har varit fruktbart och verkar utvecklas hela tiden. De studerande kommer med färska tankar som vi själva ännu inte har kunnat formulera”, säger utvecklingschef Arja Kaikkonen vid Esbo stad. 

”Designing for Services är en värdefull plattform för oss anställda vid staden, där vi genuint kan möta internationella studerande och få aha-upplevelser som främjar inkluderande och mångfald i vårt arbete”, berättar kontaktpersonen för kursen i höstas, specialplanerare Melissa Arni-Hardén från Esbo stad.

Mer information:

Chefen för institutionen för design Tuuli Mattelmäki, högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet, tuuli.mattelmaki@aalto.fi, tfn 0503724428

Kursassistent, doktorand Annukka Svanda, högskolan för konst, design och arkitektur vid Aalto-universitetet, annukka.svanda@aalto.fi, tfn 0503099436

Specialplanerare Melissa Arni-Hardén, Esbo stad, melissa.arni-harden@esbo.fi, tfn 040 508 2234

Utvecklingschef Arja Kaikkonen, Esbo stad arja.kaikkonen@esbo.fi, tfn 043 824 4806