Tillstånd

Vilka lov och anmälningar krävs för tillställningar?  

Många aktörer övervakar ordnandet av offentliga tillställningar. Arrangören ska oberoende av tillställningens art i god tid ansöka om behövliga tillstånd från myndigheter eller göra de behövliga anmälningarna.

Om offentliga tillställningar stadgas i lagen om sammankomster och i 16 § i räddningslagen. Enligt lag och förordning ska arrangören se till att tillställningen ordnas på ett säkert sätt och inte medför fara för människor och omgivningen eller skadar egendom. Arrangören ansvarar alltid för tillställningen och dess verkningar, för planeringen av tillställningen och för att utarbeta de utredningar som behövs. Varje tillställning ska ha en arrangör som har helhetsansvaret för hela tillställningen.

Vissa tillställningar är privata och kräver därför inga tillstånd, ansökningar eller anmälningar. Om en privat tillställning trots detta kan tänkas påverka allmän ordning och säkerhet, är det frågan om en offentlig tillställning.

De finns inget entydigt svar på frågan om när en tillställning föranleder tillstånd och anmälningsskyldighet. Enligt en grundlagsförordning räknas tillställningar för över 200 personer som offentliga tillställningar.

Nedan hittar du information om de vanligaste tillstånden. Kom ihåg att det på grund av tillställningens art kan krävas också sådana tillstånd, anmälningar eller åtgärder som inte nämns här. Om du är osäker på vilka tillstånd du behöver, bekanta dig med de anvisningar som myndigheternas webbplatser har om offentliga tillställningar eller kontakta den ansvariga myndigheten.

Markanvändningstillstånd (7–30 dygn)


Arrangören för en offentlig tillställning ska ha tillställningsplatsens ägares eller innehavares samtycke. Esbo stad beviljar markanvändningstillstånd för kortvariga evenemang och tillställningar. Ytterligare information i punkten evenemangsplatser.

Trafikarrangemang (7–30 dygn)


Kräver tillställningen att en gata delvis stängs av, att tillfälliga hastighetsbegränsningar införs eller ett avvikande parkeringsarrangemang? Beslut om tillfälliga trafikarrangemang behövs alltid om de reguljära trafikarrangemangen borde ändras till exempel på grund av ett gatuevenemang. Tillfälliga tillstånd som gäller trafikkontroll och anordningar för att styra trafiken är kortvariga och avgiftsbelagda. Exempel på sådana är tillstånd: att temporärt täcka över ett parkeringsförbudsmärke och att sätta upp tillfälliga skyltar på evenemangsplatsen. Ansvaret för att genomföra och upprätthålla de tillfälliga trafikarrangemangen vilar på den som fått tillståndet oberoende av vem som i praktiken förverkligar trafikarrangemangen. Ansökningar om tillstånd för tillfälliga trafikarrangemang inklusive bilagor ska lämnas in minst en vecka före tillställningen. I ansökan ska ingå en planritning över de tillfälliga trafikarrangemangen. Tillstånden behandlas i Esbo av stadsteknikcentralens infrastrukturtjänster.

Stadsteknikcentralens infrastrukturtjänster
09 816 25100

Ytterligare upplysningar

Polisen kan efter att ha hört väghållaren besluta att tillfälligt stänga en väg till exempel på grund av idrottstävlingar, folkfester eller utställningar.   Polisen beslutar vid behov att utnämna tillfälliga personer som styr trafiken under ett särskilt tillfälle eller för en viss tid.

Upplysningar:
Vägtrafikförordningen 2 §
Polisen

Om tusentals personer kommer att delta i tillställningen, lönar det sig att beroende på var tillställningen äger rum anmäla om tillställningen till Helsingfors regiontrafik, Statens järnvägar, Esbos taxibilar och/eller taxiinspektörerna. Taxiinspektören kan vid behov ordna taxijour för tillställningar med många deltagare. Offerter för allmänna transporter kan du begära av bolag som ordnar beställningskörningar.

Anmälan till polisen (5 dygn)


Den som arrangerar en offentlig tillställning ska skriftligen meddela polisen minst fem dygn innan tillställningen inleds. Anmälan behöver inte lämnas för en offentlig tillställning som på grund av lågt deltagarantal eller tillställningens natur eller platsen för tillställningen inte kräver särskilda trafikarrangemang eller åtgärder för att ordning och säkerhet ska kunna upprätthållas och ej heller kräver åtgärder för att olägenhet för utomstående och omgivningen ska kunna förhindras.

Västra Nylands polisinrättning
Knektbrogränden 4, PB 20, 02631 ESBO
0295 430 281 (växel, vardagar kl. 8–16.15)

Anvisningar och blankett

Räddningsplan (14 dygn)


För offentliga tillställningar och andra evenemang som kan vara förenade med avsevärd risk för människors säkerhet eller brandsäkerheten på grund av ett stort antal deltagare eller av någon annan särskild orsak ska arrangören göra upp en räddningsplan. I räddningsplanen för en offentlig tillställning ska farorna och riskerna i anslutning till tillställningen utredas och bedömas. Utifrån dem bestäms säkerhetsarrangemangen under tillställningen och de olycksförebyggande anvisningar och förhållningsregler för olyckssituationer och farliga situationer som ska ges den personal som ansvarar för genomförandet av tillställningen och den publik som deltar i tillställningen. Räddningsplanen för en offentlig tillställning ska lämnas till den lokala räddningsmyndigheten minst 14 dygn innan tillställningen börjar.

Västra Nylands räddningsverk, jourhavande brandinspektör
PB 6700, 02070 Esbo stad
09 8162 6815 (vardagar kl. 9–11.30)
paivystava.palotarkastaja@espoo.fi

Anvisningar, guide för hur du gör en räddningsplan samt modellbotten

Första hjälpen (14 dygn, ska ingå i räddningsplanen)


Arrangören ska se till att det finns en tillräcklig beredskap för första hjälpen med tanke på tillställningens natur. Antalet personer som arbetar med första hjälpen proportioneras enligt publikmängden, riskerna och områdets storlek. Det ska finnas en skriftlig plan för hur första hjälpen ordnas och den ska bifogas till räddningsplanen. En stor tillställning kan kräva en kartläggning av risker samt första hjälpen på platsen. Organisationer som Finlands Röda Kors och flera privata organisationer kan erbjuda första hjälpen under offentliga tillställningar.

Anvisningar, minimikrav för första hjälpen och blankett för en plan för första hjälpen

Återvinning (30 dygn)


Miljökraven för tillställningar gäller i Esbo utomhustillställningar för över 500 personer under vilka oförpackade livsmedel delas ut eller säljs. Enligt miljökraven ska arrangören 30 dygn före tillställningen lämna en återvinningsplan till miljöcentralen. Vid behov kan miljöcentralen ge arrangören råd om hur återvinningen planeras.

Esbo miljöcentral
09 8162 4832, 09 8162 4842 (vardagar kl. 8–15.45)
ymparisto@espoo.fi

Återvinningsplan för tillställning (pdf, 17 Kt)

Buller (30–60 dygn)


En tillställning kan orsaka buller i omgivningen. Miljöcentralen övervakar och styr bullerbekämpningen i Esbo. En anmälan om buller är nästan alltid obligatorisk om det gäller stora utomhuskonserter som äger rum kvälls- eller nattetid eller som pågår flera dagar. Också andra stora utomhustillställningar kan kräva en anmälan om buller beroende på bland annat tidpunkten, graden av buller eller närheten till bosättningar. Arrangören ska från Esbo stads miljöcentral senast 60 dygn före tillställningen klargöra vilken slags anmälan om buller som krävs. Senast 30 dagar före tillställningen ska anmälan om buller lämnas till miljöcentralen. Behovet av att anmäla om buller vid tillställningar beskrivs närmare i 12 § i Esbo stads miljöskyddsföreskrifter.

Esbo miljöcentral
09 8162 4832, 09 8162 4842 (vardagar kl. 8–15.45)
043 824 6048 (miljöinspektör med ansvar för bullerärenden)
ymparisto@espoo.fi

Anvisningar och blankett

Miljöskyddsföreskrifter

Offentligt framförande av musik


Om musik på en offentlig tillställning framförs offentligt levande eller bandad krävs tillstånd av upphovsmannen. Denna representeras oftast av upphovsrättsorganisationer som Teosto och Gramex. Gatumusik kräver inga tillstånd från stad eller myndighet, men om musik framförs offentligt på gatan krävs upphovsrättsliga tillstånd från till exempel Teosto. När det gäller tillstånd för buller, se föregående punkt buller.

Fyrverkeriuppvisningar (7–14 dygn)


Användningen av fyrverkeripjäser regleras i förordningen om explosiva varor. Fyrverkeripjäser får utan tillstånd eller anmälan avfyras endast på nyårsnatten kl. 18–02. Användning under övriga tider kräver anmälan. Om det i tillställningen ingår fyrverkeri eller pyrotekniska effekter måste detta anmälas. För en fyrverkeriuppvisning under en tillställning som enligt lagen om sammankomster är offentlig är det alltid polisen som beviljar tillståndet vare sig det rör sig om konsumtionsvaror eller professionella pjäser. Anmälan ska göras minst 7 dygn före tillställningen.

Polisinrättningen i Västra Nyland, tillståndsrådgivningen
0295 413 161 (vardagar kl. 9–11)
lupahallinto.lansi-uusimaa@poliisi.fi

Om fyrverkeriuppvisningen ordnas kl. 24–07 eller om man efter kl. 22 avfyrar fyrverkeripjäser som är över 100 mm i diameter eller vars bullergrad motsvarar sådana pjäser, ska dessutom en anmälan om buller göras till Esbo miljöcentral. Se vidare i punkten Buller.

Lotteri (30 dygn)


Enligt lotterilagen krävs tillstånd för lotteri om dessa tre faktorer uppfylls: slump, vederlag och vinst med penningvärde. Tillstånd för lotteri i Esbo söks från polisinrättningen i Västra Nylands tillståndskansli. Behandlingen av ansökan kan ta 1 månad. Om lotteriet ordnas i ett område där det finns flera polisinrättningar ska tillståndet sökas från polisstyrelsen. Polisens tillståndsrådgivning ger ytterligare uppgifter.

Polisinrättningen i Västra Nyland, tillståndsrådgivningen
0295 413 161 (vardagar kl. 9–11)
lupahallinto.lansi-uusimaa@poliisi.fi

Instruktioner

Servering (1–2 månader)


Servering av alkoholdrycker är tillåten bara för den som har serveringstillstånd från regionförvaltningsverket.
Södra Finlands regionförvaltningsverk beviljar tillstånden och ansökan ska sändas skriftligt. Serveringstillstånd beviljas tillsvidare, för viss tid eller tillfälligt. Behandlingen av ansökan kan ta 1–2 månader.

Södra Finlands regionförvaltningsverk
0295 016 000 (växel, vardagar kl. 8–16.15)
kirjaamo.etela@avi.fi

Ytterligare upplysningar och blanketter

Om serveringen och försäljningen sker på allmän plats ska även markägarens tillstånd inhämtas. Ytterligare upplysningar i punkten evenemangsplatser.

Försäljning av livsmedel (4–28 dygn)


Om tillställningens arrangör önskar kan denna meddela vilka livsmedelsföretagare som säljer livsmedel under tillställningen. Livsmedelsföretagaren har den egentliga anmälningsskyldigheten. Livsmedelsföretagare som idkar regelbunden livsmedelsverksamhet ska senast fyra dagar före tillställningen meddela sin verksamhet under tillställningen till Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Mindre livsmedelsföretagare som tillreder, säljer eller serverar små mängder livsmedel har ingen anmälningsplikt om riskerna med verksamheten när det gäller livsmedelssäkerheten är ringa. Denna slags verksamhet är vanligen sporadisk och mängden livsmedel som behandlas är liten. Exempel på denna typs tillställningar är livsmedelsförsäljning i basarer, kaffeservering i hobbysällskap, korvgrillning under idrottsföreningars lokala matcher eller en pop up-restaurangverksamhet med låg risk som ordnas av en privatperson. I ärenden gällande behandling och övervakning av livsmedel kan du få råd i första hand av Esbo stads jourhavande hälsoinspektörer. Ytterligare upplysningar får du också av livsmedelsövervakarna på Södra Finlands regionförvaltningsverk eller av livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Esboregionens miljö- och hälsoskydds kundtjänst
PB 210, 02070 Esbo stad
09 816 23900 (vardagar kl. 8.30–12)
terveydensuojelu@espoo.fi
ulkomyynti@espoo.fi

Anvisningar och blankett

Om serveringen och försäljningen sker på allmän plats ska även markägarens tillstånd inhämtas. Ytterligare upplysningar i punkten evenemangsplatser.

Rökning under offentliga tillställningar


Enligt lagen är rökning förbjuden på läktarområdet under offentliga tillställningar (konserter, festivaler o. dyl.). Arrangören ansvarar för att rökförbudet följs. Arrangören kan anvisa ett separat och tydligt utmärkt område för rökning. För tobaksförsäljning under tillställningen krävs tillstånd för detaljförsäljning av tobak. Dylika tillstånd beviljas enligt säljställe och verksamhetsidkare.

Esboregionens miljö- och hälsoskydd
09 816 23900 (vardagar kl. 8.30–12)
tupakkavalvonta@espoo.fi

Ytterligare upplysningar

Tillfällig inkvartering


Tillfällig inkvartering är möjlig om säkerhetsarrangemangen för inkvartering har genomförts enligt räddningsmyndighetens anvisning och om den lokala räddningsmyndigheten har godkänt lokalerna för tillfällig inkvartering. Arrangören ska meddela räddningsverket om tillfällig inkvartering minst 14 dygn innan den planerade tillfälliga inkvarteringen börjar.

Västra Nylands räddningsverk, jourhavande brandinspektör
09 816 26 815 (vardagar kl. 9–11.30)
pelastuslaitos@espoo.fi

Anvisningar och anmälningsblankett

Mer information

Esbo stad, Västra Nylands räddningsverk och polisen har gemensamma anvisningar för dem som arrangerar offentliga tillställningar. På listan ser du när tillstånden ska sökas. Här är ett pdf-dokument du kan ladda ned (på finska).

På Esbo stads webbplats hittar du ytterligare information om säkerhet