Frågor och svar om exponering i skolan

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
18-11-2020 kl. 15.00

Hur skiljer sig exponeringen och insjuknandet från varandra? 

Den som har insjuknat i coronavirussjukdomen (det vill säga någon som har gett ett positivt laboratorieprov och som ofta också har symtom som passar in på coronavirussjukdomen) kan exponera och smitta andra. 

Andra personer som har haft oskyddad nära kontakt med den insjuknade under smittsamhetstiden är exponerade. De exponerade kan sättas i karantän. Syftet med karantänen är att minska risken för vidare smitta så att den exponerade inte smittar andra om hen blir sjuk.  

Vanligen har endast en del av de exponerade slutligen smittats och insjuknar under uppföljningen. Till exempel efter skolexponeringar förblir största delen av barnen friska under karantänen. Därför är inte familjemedlemmarna till en skolelev som satts i karantän också i karantän om de inte själva har exponerats. 

Får jag veta om det skett en exponering i mitt barns skola?  

Ja. Rektorn och enheten för smittsamma sjukdomar informerar vårdnadshavarna via Wilma. De exponerade personerna och föräldrarna till de exponerade barnen får ett Wilmameddelande från skolan. Meddelandet innehåller anvisningar och datumet då hemkarantänen avslutas. De exponerade får ett officiellt beslut om karantän per post. Enheten för smittsamma sjukdomar kontaktar för närvarande inte alla exponerade per telefon.  

Frågor som gäller karantän besvaras vid behov på stadens coronarådgivningsnummer tfn 09 816 34600 (mån–fre kl. 7–18 och lör–sön kl. 9–15).  

De andra vårdnadshavarna och personalen får via Wilma information om att det har skett en exponering i skolan. Den exakta exponeringsplatsen eller exponeringstiden anges inte för att skydda barnens och de vuxnas integritet. 

Vad betyder karantän? Får barnet träffa kompisar eller gå till hobbyer? 

De som satts i karantän måste stanna hemma. De kan inte gå till arbetet eller skolan eller delta i hobbyer eller träffa personer utanför familjen. Närmare anvisningar om karantän.

Karantänen ska iakttas. Beslutet om karantän grundar sig på lagen om smittsamma sjukdomar, och underlåtelse att iaktta karantän är en hälsoskyddsförseelse som är straffbar enligt strafflagen. 

Kan jag stanna hemma för att vårda mitt barn som satts i karantän? 

Ja, det kan du. Det officiella föreläggandet om karantän som skickas per post är ett myndighetsbeslut som vid behov ger vårdnadshavaren rätt att stanna hemma för att vårda ett barn under 16 år, även om barnet är friskt.  

Är det sant att en lärare som använder ansiktsskydd inte sätts i karantän? Sätts endast en del av eleverna i en klass i karantän? 

Karantänen bedöms från fall till fall utifrån exponeringens intensitet och längd. Användning av ansiktsskydd är en av de faktorer som påverkar helhetsbedömningen. 

Karantänen gäller ofta hela klasser. Enligt de kriterier som Institutet för hälsa och välfärd fastställt betraktas en vistelse på mer än 15 minuter i samma klassrum som en nära kontakt som kan leda till karantän. Under skoldagen är det svårt att undvika sådana kontakter.  

Jag fick via Wilma besked om exponering i går. Varför finns informationen inte på stadens webbplats?  

Information om alla skolexponeringar läggs ut på stadens webbplats. Uppgifterna publiceras på stadens webbplats först efter att de exponerade har kartlagts och efter att de exponerade, vårdnadshavarna till de exponerade barnen samt vårdnadshavarna till de övriga barnen i skolan och personalen har fått information via Wilma. Listan visar inte läget i realtid utan är en sammanställning.  

Karantäner i skolor och inom småbarnspedagogiken

Eleverna sattes i karantän först en vecka efter exponeringen: varför inte tidigare? 

Vårdnadshavarna informeras om coronavirusfall och karantäner som orsakas av dem genast när uppgiften om en bekräftad smitta har kommit till enheten för smittsamma sjukdomar och de exponerade har kartlagts. Om exponeringssituationen är omfattande och en detaljerad kartläggning hotar att dra ut på tiden, skickas förhandsinformation till vårdnadshavarna till eleverna i de klasser som mest sannolikt berörs av exponeringen. 

Om testresultatet fördröjs (till exempel om den insjuknade personen har sökt sig till testet först flera dagar efter att symtomen börjat), finns det en fördröjning mellan exponeringen och när de exponerade nåtts. Det är viktigt att söka sig till testet genast när symtomen börjat, så att karantänsåtgärderna kan inledas så snabbt som möjligt. 

Mitt barn har lite snuva, borde hen testas? 

Vi rekommenderar att ni följerInstitutet för hälsa och välfärds anvisningar. Om barnet får symtom som tyder på coronaviruset är det viktigt att genast stanna hemma från skolan och snabbt söka sig till testet. 

Anvisningar för hur man söker sig till testet:  
Du kan boka en provtagningstid för ditt barn under 16 år via HUS Coronaguide

Om du hellre bokar tid per telefon, ring Esbo stads nummer för coronarådgivning och tidsbokning på tfn 09 816 34600 (mån–fre kl. 7–18 och lör–sön kl. 9–15). Under andra tider ring Jourhjälpen, tfn 116 117. 

Du kan också bedöma dina symtom på tjänsten Omaolo. 

Hur länge tar det innan jag kan bli testad? 

För närvarande (vecka 47) kan Esbobor i regel bli testade redan under samma dag och resultatet kommer inom ett dygn (24 timmar). 

Varför testas inte alla exponerade? 

I de flesta fall är karantän och testning av exponerade som uppvisar symtom tillräckliga för att effektivt begränsa vidare smitta. Symtomfria exponerade har testats på basis av en bedömning från fall till fall vid läroanstalter där smittrisken har bedömts vara stor. På detta sätt har man dock hittills knappast upptäckt några nya smittor. 

Det finns nu fler skolexponeringar och fler insjuknade. Är de inte kopplade till varandra? 

När det totala antalet smittor ökar är det ingen överraskning att antalet smittor bland elever, studerande och personal också ökar. Det här leder till exponeringar i läroanstalter. I Esbo har skolelevernas smittkällor i huvudsak hittats utanför skolan, och det finns inga tecken på att ökningen av antalet smittor uttryckligen skulle bero på skolorna. 

I samma skola har det funnits två smittade, har en av dem smittat ner den andra? 

Inte nödvändigtvis. Det kan till exempel handla om smittor i en hobbygrupp eller om syskon i samma familj som går i olika klasser och som har smittats hemma. Det kan handla om helt separata fall. 

Har det förekommit många fall av vidare smitta i skolorna? 

Smittornas ursprung utreds genom att intervjua den insjuknade. Varje smittkedja undersöks separat och misstankar om vidare smitta utreds särskilt noggrant.  

Det har i det stora hela förekommit få fall där viruset smittat vidare i skolorna, med tanke på det totala antalet smittor och antalet exponeringar. Under de två senaste veckorna har cirka två procent av smittorna i Esbo kommit från läroanstalter, inklusive daghem, skolor, läroanstalter på andra stadiet eller högskolor (lägesinformation 16.11). Med hjälp av karantäner i rätt tid har man i stor utsträckning kunnat förhindra att viruset sprids i läroanstalter. 

Varför stänger ni inte skolor? När övergår alla skolor till distansundervisning? 

Vi följer situationen i skolorna noggrant. Om situationen kräver det kan skolorna snabbt övergå till exceptionella undervisningsarrangemang. Då studerar en eller flera klasser eller årskurser i en skola tillfälligt på distans. Enligt Utbildningsstyrelsens anvisningar ordnas undervisningen i regel som närundervisning. 

Inom den grundläggande utbildningen fattas beslut om exceptionella undervisningsarrangemang av bildningsdirektören i samarbete med myndigheten för smittsamma sjukdomar. Inom gymnasieutbildningen fattas beslut beroende på situationen av rektorn, chefen för andra stadiet och vuxenutbildning eller direktören för svenska bildningstjänster i samarbete med myndigheten för smittsamma sjukdomar.  

Under hösten har exceptionella undervisningsarrangemang införts i några skolor. Eleverna får närmare anvisningar av skolan. 
 

Aktuellt om coronaviruset: 
 Esbo stad: esbo.fi/coronaviruset 

HUS: https://www.hus.fi/sv/aktuellt/coronavirus  

Institutet för hälsa och välfärd (THL): https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19