Gällande rekommendationer och begränsningar i Esbo

Esbo och den övriga huvudstadsregionen är nu i coronavirusepidemins spridningsfas. Mer information om kriterierna för spridningsfasen finns i slutet av denna webbsida.

I den här sammanfattningen hittar du de gällande rekommendationerna och begränsningarna för coronavirusepidemin i Esbo.

Förutom de här rekommendationerna finns särskilda rekommendationer som gäller Esbo stads sektorer och olika tjänster. Öppettiderna och servicekanalerna kan också avvika från det normala. De olika tjänsterna ger information om detta på sina egna webbsidor.

Rekommendationerna och begränsningarna gäller huvudsakligen tills vidare.

På den här sidan:

Ansiktsskydd rekommenderas för alla över 12 år
Faktiskt undvikande av närkontakt i offentliga lokaler, den temporära paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar
Hobbyverksamhet
Distansarbete rekommenderas på bred front
Rekommendationerna av besök på social- och hälsovårdsenheter
Servicecentraler håller stängt
Bestämmelser som gäller kundlokaler
Offentliga lokaler som drivs av staden
Begränsning av öppettider, alkoholserveringstider och antalet kundplatser i restauranger
Publikevenemang
Privata tillställningar
Nationella rekommendationer för resor
Årskurserna 7–10 övergick till närundervisning från och med 3.5.2021
Andra stadiet övergick till närundervisning från och med 3.5.2021
Pedagogiken och utbildningen följer Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer
Rekommendation om ansiktsskydd för personal inom småbarnspedagogiken och undervisningen
Ansiktsskydd i skolan rekommenderas för elever i årskurserna 6–10
Beredskap för coronaviruset i yrkeshögskolor och universitet
Beskrivning av coronavirusets spridningsfas

Ansiktsskydd rekommenderas för alla över 12 år

Rekommendationen gäller tills vidare.

Endast personer som på grund av sin hälsa inte kan använda ansiktsskydd kan avvika från rekommendationen.

Rekommendationen om ansiktsskydd gäller:

 • I kollektivtrafiken, såsom i tåg, bussar och metron.
 • Under offentliga evenemang och i offentliga lokaler, till exempel i butiker och banker.
 • På arbetsplatser för alla som inte arbetar på distans, alltid då man möter en annan människa eller rör sig på arbetsplatsen.
 • I stadens tjänster, såsom i social- och hälsovårdstjänster.
 • Vid biblioteksbesök.
 • Under idrotts- och kulturevenemang och i alla fritidslokaler.
 • I läroanstalter på andra stadier, såsom i gymnasier och yrkesläroanstalter och i högskolor.
 • I årskurs 6–10 i grundskolan om de inte har särskilda hälsorelaterade orsaker att inte göra det. Staden förser eleverna med ansiktsskydd, men det är också tillåtet att använda eget ansiktsskydd.
 • För föräldrar som rör sig i småbarnspedagogikens lokaler, till exempel för att hämta eller lämna sina barn.
 • För personal inom småbarnspedagogik och undervisning då de vistas inomhus.
 • För personal inom social- och hälsovården i patient- och klientarbete.
 • På väg till coronavirustestning och fram tills resultatet kommit, om det finns en nödvändig orsak att röra sig utomhus.
 • Då någon anländer till Finland från ett riskområde och förflyttar sig från inreseplatsen till karantän, eller om någon under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utomhus.
 • I andra situationer när det inte är möjligt att undvika närkontakt.
 • Mer information: Utdelning av gratis ansiktsskydd för mindre bemedlade

Tillbaka upp

Faktiskt undvikande av närkontakt i offentliga lokaler, den temporära paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar

Begränsningen gäller till 31.5.2021.

Privata och offentliga aktörer är skyldiga att ordna användningen av lokaler som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagarkrets så att kunder, de som deltar i verksamheten samt sällskap har en verklig möjlighet att undvika närkontakt. Detta kan ordnas genom att begränsa antalet kunder, genom att omorganisera kundplatserna eller lokalerna, eller på något annat lämpligt sätt. Beslutet gäller så gott som alla privata och offentliga kundlokaler, med undantag av restauranger. Om det inte är möjligt att undvika kontakter kan regionförvaltningsverket eller kommunen besluta att stänga hela lokalen.

Begränsningen gäller inomhuslokaler som samtidigt används av över 10 kunder eller deltagare samt begränsade utomhusutrymmen som är avsedda att samtidigt användas av över 50 kunder eller deltagare.

Beslutet om begränsningarna fattades av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tillbaka upp

Hobbyverksamhet

Begränsningen gäller tills vidare.

I inom- och utomhusutrymmen som drivs av städerna kan man ordna ledd hobbyverksamhet för personer födda 2001 och yngre.

Vuxnas hobbyverksamhet utomhus möjliggörs begränsat från och med 17.5.2021.

Tävlingsverksamhet som relaterar till hobbyverksamhet för barn och unga möjliggörs begränsat från och med 17.5.2021 för 2001 födda och yngre. I verksamheten ska hälsosäkerhetsanvisningarna för hobbyverksamhet följas. Tävlingspubliken omfattas av regionförvaltningsverkets beslut om deltagarantal i offentliga tillställningar.  

Förutom dagsläger möjliggörs också nattlägerverksamhet för barn och unga begränsat från och med 17.5.2021. I verksamheten ska hälsosäkerhetsanvisningarna för hobbyverksamhet följas.  

Det är möjligt att utföra ungdomsarbete i begränsade grupper.

Alla hobbyer och aktiviteter ska genomföras utan närkontakt. Verksamheten ska följa följande principer:

 • Verksamheten följer de hälsosäkerhetsanvisningar om säkerhetsavstånd, handhygien och användning av ansiktsskydd som utfärdats av myndigheterna och beträffande idrott dessutom av Olympiska kommittén.
 • Ledare och 12 år fyllda deltagare ska använda ansiktsskydd, såvida hälsoskäl inte hindrar dem från att göra det.  Ansiktsskydd ska användas hela tiden förutom under idrottsprestationer.
 • Verksamheten genomförs på ett sätt där det är möjligt att undvika närkontakt eller som betydligt minskar mängden närkontakt.
 • Hobbygruppens storlek ska beräknas så att deltagarna kan hålla säkerhetsavstånd. Flera grupper kan använda stora utrymmen samtidigt, dock så att grupperna inte kommer i kontakt sinsemellan.
 • Verksamhetens anordnare ansvarar för att beräkna och övervaka gruppstorlekarna samt för att övervaka övriga anvisningar.
 • Användningen av omklädnings- och duschutrymmen begränsas till nödvändigt bruk.
 • Föräldrar och andra som följer barn till hobbyn får inte komma in i lokalen. Specialarrangemang kan göras för dem som följer barn under skolåldern.

Helsingfors, Esbo och Vanda städer rekommenderar också starkt att privata aktörer följer samma begränsningar och säkerhetsanvisningar i sin egen hobbyverksamhet.

Tillbaka upp

Distansarbete rekommenderas på bred front

Rekommendationen gäller tills vidare.

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderar fortfarande att arbetsgivare ordnar distansarbete för alla sådana arbetsuppgifter som det är möjligt, även tillfälligt. Om distansarbete inte är möjligt, rekommenderar man att arbetsgivaren ger anvisningar om användning av ansiktsmask i alla arbetsutrymmen, även om det är möjligt att upprätthålla säkerhetsavstånd. Mat- och kaffepauserna på arbetsplatserna bör spridas ut. 

De som på grund av hälsoskäl inte kan använda ansiktsskydd behöver inte göra det. Det är tillräckligt att personen själv meddelar att hen inte kan använda ansiktsskydd.

Tillbaka upp

Rekommendationerna av besök på social- och hälsovårdsenheter

Rekommendationerna gäller tillsvidare.

Vårdhem och boendeenheter

När du besöker närstående som bor på vårdhem och boendeenheter ska du fortsättningsvis iaktta särskild omsorg.  Kom på besök endast om du är frisk och symtomfri.  Vi önskar att du kommer överens om besöket på förhand.

Esbo sjukhus

Vid besök på Esbo sjukhus ska du iaktta särskild omsorg.  Kom på besök endast om du är frisk och symtomfri.

Tillbaka upp

Servicecentraler håller stängt

Begränsningarna gäller tills vidare.

Servicecentralerna har stängt på grund av coronavirussituationen. I servicecentralerna ordnas inte motionsgrupper eller annan verksamhet. Vi meddelar senare om när servicecentralerna öppnar.

Tillbaka upp

Bestämmelser som gäller kundlokaler

Bestämmelserna gäller till 30.6.2021.

Alla offentliga och privata kundlokaler ska:

 • Ha möjlighet att rengöra händerna antingen genom handtvätt eller med handsprit
 • Ha tillräckliga hygienanvisningar framme
 • Placera eventuella kundplatser tillräckligt långt från varandra och även i övrigt se till att kunder kan vistas så glest som möjligt
 • Effektivera rengöringen av lokaler och ytor utöver det normala.

Tillbaka upp

Offentliga lokaler som drivs av staden

Begränsningarna gäller tills vidare.

Alla för allmänheten öppna kundlokaler som drivs av staden hålls fortsättningsvis stängda, med undantag av tider då de används för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda 2001 eller senare. Detta innebär till exempel alla kulturhus och museer som förvaltas av staden. Närundervisningen vid arbetarinstituten har avbrutits. Instituten har övergått till distansundervisning.

Undantag i hobbylokaler:

 • I inom- och utomhusutrymmen som drivs av städerna kan man ordna ledd hobbyverksamhet för personer födda 2001 och yngre.
 • Ungdomslokalerna har öppnats med vissa begränsningar. 
 • De som har ett simarmband för specialgrupper får simma i simhallarna i Esboviken, Mellersta Esbo och Alberga. Om armbandet har en assistentbeteckning är det möjligt att ta med sig en assistent. Läs mer i nyheten Simhallarna i Esboviken, Mellersta Esbo och Alberga öppnar för specialgrupper.
 • Vuxnas hobbyverksamhet utomhus möjliggörs begränsat från och med 17.5.2021.
 • Simhallar öppnas begränsat för 1955 födda och äldre från och med den 17 maj 2021.

Lokalerna som används av social- och hälsovårdstjänster samt lokalerna för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och nödvändig utbildning på andra stadiet hålls öppna. Också till exempel den nödvändiga användningen av datorer på biblioteken och i de av stadens servicepunkter som har öppet fortsätter, liksom utdelningen av ansiktsskydd till mindre bemedlade. Städerna bestämmer vilka lokaler som erbjuder nödvändiga tjänster och håller öppet i begränsad omfattning och hälsosäkert.

Biblioteken erbjuder begränsade tjänster, vilka omfattar:

 • Hämtning av material från en hylla för reserverat material och från specialhyllorna med ett begränsat sortiment vid automaterna. 
 • Nödvändigt, snabbt uträttande av ärenden vid kunddatorer.
 • I första hand ordnas tjänsterna genom förhandsreservering av material och självbetjäning vid automater.
 • Vid behov ges hjälp och rådgivning vid servicedisken.
 • Det är obligatoriskt att använda ansiktsskydd vid besök på biblioteken. (Gäller inte personer som har ett hälsorelaterat skäl att inte använda ansiktsskydd.)

Esbovikens och Hagalunds servicepunkter öppnar den 17 maj

Tillbaka upp

Begränsning av öppettider, alkoholserveringstider och antalet kundplatser i restauranger

Restauranger, barer och kaféer betjänar med följande begränsningar:

 • Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol, får använda en 50 procent av kundplatserna. De får servera alkohol klockan 09–18 och hålla öppet klockan 05–19.
 • Övriga restauranger får använda 75 procent av kundplatserna. De får servera alkohol klockan 09–19 och hålla öppet klockan 05–20.
 • Antalet kundplatser: begränsningarna gäller endast inomhus, inte utomhus.
 • Inomhus hänvisas kunderna till en sittplats, vid ett bord eller vid disken. Det är förbjudet att dansa inomhus. Även på uteserveringar ska var och en ha en egen sittplats.

Statsrådet: Begränsningar av restaurangernas verksamhet

Tillbaka upp

Publikevenemang

Begränsningarna gäller till 31.5.2021.

Alla offentliga tillställningar och allmänna möten både inomhus och utomhus förbjuds för viss tid. Det är emellertid tillåtet att ordna absolut nödvändiga offentliga tillställningar och möten för högst sex personer, om säkerheten vid dessa kan garanteras genom att följa anvisningen från 21.9.2020 av undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd. 

Institutet för hälsa och välfärd: Anvisningar för offentliga tillställningar, allmänna sammankomster och offentliga lokaler

Tillbaka upp

Privata tillställningar

Rekommendationen är i kraft tills vidare.

Det rekommenderas att privata tillställningar begränsas till högst sex personer. 

Gymnasiernas studentdimissioner ordnas på plats för abiturienterna, men inga gäster släpps in till dimissionen, utan tillställningarna streamas så att man kan titta på dem hemma. Dimissionerna ordnas med hänsyn till närundervisningens hälsosäkerhetsprinciper.

Det lönar sig att i första hand ordna examensfester som ordnas hemma eller i andra privata lokaler under våren och sommaren utomhus, samt att beakta gällande rekommendationer om deltagarantal för privata tillställningar och andra anvisningar om att ordna trygga evenemang. 

Tillbaka upp

Nationella rekommendationer för resor

Rekommendationerna gäller tills vidare.

När du anländer i Finland med fartyg

Vid ombordstigning på fartyg krävs att alla över 12 år har ett intyg över ett negativt coronatest eller över att de redan tidigare haft sjukdomen. Intyget krävs inte av kryssningspassagerare som inte går i land i ett annat land. 

Under resan får du ett formulär för kontaktuppgifter. Fyll i formuläret innan du kommer till hälsorådgivningspunkten i hamnen. Hälsorådgivningspunkterna finns i terminalen och när du kör ut från fartyget.

Om någon som anländer till hamnen inte har ett intyg över ett test som tagits för 72 timmar sedan, rekommenderas hen att genast testa sig en första gång i hamnen.

Efter resan ska ett andra prov tas tidigast 72 timmar efter att man kommit i land. Om du insjuknat i covid-19 under de senaste sex månaderna behöver du inte testa dig.

Du kan boka tid för det andra testet på:

 • Finentry
 • Coronaguiden
 • genom att ringa Esbo stads coronarådgivning och tidsbokning (tfn 09 816 34600, mån–fre kl. 7–18, lör–sön kl. 9–15)
  • under andra tider ring Jourhjälpen, tfn 116 117

Medan du väntar på resultaten av det första eller det andra testet ska du stanna i frivillig karantän hemma eller på det ställe där du är inkvarterad. Om testresultaten är negativa kan du avsluta den frivilliga karantänen.

Resenärer som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen rekommenderas en frivillig karantän på 14 dagar, som kan förkortas genom testning.

Personal inom transporter och logistik behöver inte hålla karantän eller testa sig då de anländer i Finland som en del av sina arbetsuppgifter. De har fått anvisningar som anpassats till deras arbetsuppgifter.

När du anländer till Finland med flyg

Flygresenärer som anländer till Helsingfors-Vanda flygplats från ett annat land hänvisas till gratis coronatestning. Det rekommenderas att alla som anländer till Finland i förväg fyller i sina uppgifter i tjänsten Finentry.

Resenärer rekommenderas en frivillig karantän på 14 dygn, som kan förkortas genom två coronatest. Det första testet tas på flygplatsen och det andra tidigast 72 timmar efter att resenären anlänt till Finland.

Medan du väntar på resultaten ska du stanna i frivillig karantän antingen hemma eller på stället där du är inkvarterad. Om resultatet av båda testen är negativt kan du avbryta din frivilliga karantän.

Läs mer på Finavias webbplats.

Undvik onödigt resande

De nationella rekommendationerna och begränsningarna om att undvika onödiga resor gäller fortfarande, med undantag av de länder för vilkas del begränsningarna hävts.

Det är möjligt att resa i Finland så länge man följer de hälso- och säkerhetsanvisningar som gäller coronaviruset.

Undvik att resa överhuvudtaget om du är sjuk.

Statsrådet: Begränsningar under coronavirusepidemin

Tillbaka upp

Årskurserna 7–10 övergick till närundervisning från och med 3.5.2021

Årskurs 7–10 övergick 12.4.2021 till en alterneringsmodell. Alterneringsmodellen innebär att årskurserna alternerar i distansundervisning och närundervisning. Beslutet gäller också årskurs 10.

Nödvändig närundervisning ges som hittills. Undervisningen av elever med särskilt stöd eller förlängd läroplikt och elever i förberedande undervisning samt annan nödvändig undervisning tryggas.

Högstadieskolorna övergick fullständigt till närundervisning från och med 3.5.2021.

Tillbaka upp

Andra stadiet övergick till närundervisning från och med 3.5.2021

Gymnasierna övergick efter den fjärde perioden (fram till ungefär 15.4.2021) till en alterneringsmodell där hälften av gymnasiets studerande deltar i närundervisning turvis.

Yrkesläroanstalter fortsätter att arbeta på distans lika länge som gymnasierna. Efter det övergår yrkesläroanstalterna till en alterneringsmodell där 1/3 av studerandena är i närundervisning åt gången.

Andra stadiet övergick fullständigt till närundervisning från och med 3.5.2021.

Tillbaka upp

Pedagogiken och utbildningen följer Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer

Rekommendationerna gäller tillsvidare.

Småbarnspedagogiken och skolornas närundervisning följer undervisnings- och kulturministeriets samt Institutet för hälsa och välfärds säkerhetsrekommendationer.

Den grundläggande utbildningen och läroanstalterna på andra stadiet sörjer bland annat för att tidtabellerna och luncherna ordnas stegvis samt för att säkerhetsavstånd och en god handhygien efterföljs. Om en person som smittats av coronaviruset vistats i småbarnspedagogikens, skolans eller läroanstaltens lokaler kartläggs vem som blivit exponerad för viruset och de exponerade sätts i karantän. De elever som blivit exponerade får distansundervisning. Beslut om karantäner fattas av smittskyddsläkaren.

Om epidemisituationen blir värre och det uppstår problem med att ordna undervisning inom den grundläggande utbildningen, till exempel som följd av att flera av personalen är i karantän, övergår skolan till exceptionella undervisningsarrangemang, vilket innebär att flera klasser får distansundervisning. Ett beslut om detta fattas av bildningsdirektören på basis av smittskyddsläkarens rekommendation.

Tillbaka upp

Rekommendation om ansiktsskydd för personal inom småbarnspedagogiken och undervisningen

Rekommendationen gäller tills vidare.

Vi rekommenderar att personalen inom småbarnspedagogiken och undervisningen använder ansiktsskydd på arbetsplatsen. Arbetsgivaren skaffar ansiktsskydden. Genom att följa rekommendationen om ansiktsskydd försöker vi säkerställa att den lagstadgade småbarnspedagogiken och närundervisningen kan fortsätta och minska på antalet exponeringar.

Institutet för hälsa och välfärd: Barn och coronaviruset

Mer information:

Tillbaka upp

Ansiktsskydd i skolan rekommenderas för elever i årskurserna 6–10

Rekommendationen gäller tills vidare.

Inom den grundläggande utbildningen utvidgades rekommendationen om ansiktsskydd till eleverna i årskurs 6 med start 13.1.2021 enligt rekommendation av Institutet för hälsa och välfärd. Vi rekommenderat att alla elever i årskurs 6–10 använder ansiktsskydd om de inte har särskilda hälsorelaterade orsaker att inte göra det.

Staden förser eleverna med ansiktsskydd, men det är också tillåtet att använda eget ansiktsskydd. Eleverna får anvisningar i hur de använder ansiktsskydd på ett säkert sätt.

Tillbaka upp

Beredskap för coronaviruset i yrkeshögskolor och universitet

Läroanstalterna ger information om hur coronaepidemin påverkar studierna på sina webbplatser

Tillbaka upp

Beskrivning av coronavirusets spridningsfas

 • Smittan sprids regionalt eller mer omfattande bland befolkningen: incidensen är över 12–25 fall per vecka per 100 000 invånare och över 18–50 fall per 100 000 invånare under två veckor.
 • Antalet fall stiger dagligen med över 10 procent.
 • Andelen positiva prover är över 2 procent.
 • Mindre än hälften av smittkällorna kan spåras.
 • Behovet av sjukhusvård och intensivvård ökar kraftigt.

Källa: Institutet för hälsa och välfärd

Läs mer om de gällande begränsningarna på Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats.

Tillbaka upp