Gällande rekommendationer och begränsningar i Esbo

Esbo och den övriga huvudstadsregionen är nu i coronavirusepidemins accelerationsfas. Mer information om kriterierna för accelerationsfasen finns nere på denna webbsida.

I den här sammanfattningen hittar du de gällande rekommendationerna och begränsningarna för coronavirusepidemin i Esbo.

Förutom de här rekommendationerna finns särskilda rekommendationer som gäller Esbo stads sektorer och olika tjänster. Öppettiderna och servicekanalerna kan också avvika från det normala. De olika tjänsterna ger information om detta på sina egna webbsidor.

Rekommendationerna och begränsningarna gäller huvudsakligen tills vidare.

På den här sidan:

Ansiktsskydd rekommenderas för alla över 12 år
Hobbyverksamhet
Distansarbete rekommenderas på bred front
Rekommendationerna av besök på social- och hälsovårdsenheter
Servicecentraler håller stängt
Bestämmelser som gäller kundlokaler
Offentliga lokaler som drivs av staden
Begränsning av öppettider, alkoholserveringstider och antalet kundplatser i restauranger
Publikevenemang
Privata tillställningar
Nationella rekommendationer för resor
Årskurserna 7–10 övergick till närundervisning från och med 3.5.2021
Andra stadiet övergick till närundervisning från och med 3.5.2021
Pedagogiken och utbildningen följer Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer
Rekommendation om ansiktsskydd för personal inom småbarnspedagogiken och undervisningen
Ansiktsskydd i skolan rekommenderas för elever i årskurserna 6–10
Beredskap för coronaviruset i yrkeshögskolor och universitet

Ansiktsskydd rekommenderas för alla över 12 år

Rekommendationen gäller tills vidare.

Endast personer som på grund av sin hälsa inte kan använda ansiktsskydd kan avvika från rekommendationen.

Rekommendationen om ansiktsskydd gäller:

 • I kollektivtrafiken, såsom i tåg, bussar och metron.
 • Under offentliga evenemang och i offentliga lokaler, till exempel i butiker och banker.
 • På arbetsplatser för alla som inte arbetar på distans, alltid då man möter en annan människa eller rör sig på arbetsplatsen.
 • I stadens tjänster, såsom i social- och hälsovårdstjänster.
 • Vid biblioteksbesök.
 • Under idrotts- och kulturevenemang och i alla fritidslokaler.
 • I hobbyverksamhet förutom under idrottsprestationer.
 • I läroanstalter på andra stadier, såsom i gymnasier och yrkesläroanstalter och i högskolor.
 • I årskurs 6–10 i grundskolan om de inte har särskilda hälsorelaterade orsaker att inte göra det. Staden förser eleverna med ansiktsskydd, men det är också tillåtet att använda eget ansiktsskydd.
 • För föräldrar som rör sig i småbarnspedagogikens lokaler, till exempel för att hämta eller lämna sina barn.
 • För personal inom småbarnspedagogik och undervisning då de vistas inomhus.
 • För personal inom social- och hälsovården i patient- och klientarbete.
 • På väg till coronavirustestning och fram tills resultatet kommit, om det finns en nödvändig orsak att röra sig utomhus.
 • Då någon anländer till Finland från ett riskområde och förflyttar sig från inreseplatsen till karantän, eller om någon under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utomhus.
 • I andra situationer när det inte är möjligt att undvika närkontakt.
 • Mer information: Utdelning av gratis ansiktsskydd för mindre bemedlade
 • Institutet av hälsa och välfärd: Anvisningar för användning av ansiktsskydd

Tillbaka upp

Hobbyverksamhet

Begränsningen gäller tills vidare.

I inomhus- och utomhuslokaler som drivs av städerna kan man i begränsad omfattning ordna ledd hobbyverksamhet för alla åldrar. I verksamheten ska hälsosäkerhetsanvisningarna för hobbyverksamhet följas. Tävlingspubliken omfattas fortfarande av de beslut som Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattat om deltagarantal vid offentliga tillställningar.

Även vuxnas idrottsverksamhet och tävlingsverksamhet tillåts både inom- och utomhus från och med den 1 juli. Motionslokaler och gruppträning får ta emot högst hälften av det normala kundantalet. Mer information: Gymmen öppnar den 1 juli

Förutom dagsläger möjliggörs också nattlägerverksamhet för barn och unga begränsat. I verksamheten ska hälsosäkerhetsanvisningarna för hobbyverksamhet följas.  

Det är möjligt att utföra ungdomsarbete i begränsade grupper.

Alla hobbyer och aktiviteter ska genomföras utan närkontakt. Verksamheten ska följa följande principer:

 • Verksamheten följer de hälsosäkerhetsanvisningar om säkerhetsavstånd, handhygien och användning av ansiktsskydd som utfärdats av myndigheterna och beträffande idrott dessutom av Olympiska kommittén.
 • Ledare och 12 år fyllda deltagare ska använda ansiktsskydd, såvida hälsoskäl inte hindrar dem från att göra det.  Ansiktsskydd ska användas hela tiden förutom under idrottsprestationer.
 • Verksamheten genomförs på ett sätt där det är möjligt att undvika närkontakt eller som betydligt minskar mängden närkontakt.
 • Hobbygruppens storlek ska beräknas så att deltagarna kan hålla säkerhetsavstånd. Flera grupper kan använda stora utrymmen samtidigt, dock så att grupperna inte kommer i kontakt sinsemellan.
 • Verksamhetens anordnare ansvarar för att beräkna och övervaka gruppstorlekarna samt för att övervaka övriga anvisningar.
 • Användningen av omklädnings- och duschutrymmen begränsas till nödvändigt bruk.
 • Föräldrar och andra som följer barn till hobbyn får inte komma in i lokalen. Specialarrangemang kan göras för dem som följer barn under skolåldern.

Helsingfors, Esbo och Vanda städer rekommenderar också starkt att privata aktörer följer samma begränsningar och säkerhetsanvisningar i sin egen hobbyverksamhet.

Tillbaka upp

Distansarbete rekommenderas på bred front

Rekommendationen gäller tills vidare.

Huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona rekommenderar fortfarande att arbetsgivare ordnar distansarbete för alla sådana arbetsuppgifter som det är möjligt, även tillfälligt. Om distansarbete inte är möjligt, rekommenderar man att arbetsgivaren ger anvisningar om användning av ansiktsmask i alla arbetsutrymmen, även om det är möjligt att upprätthålla säkerhetsavstånd. Mat- och kaffepauserna på arbetsplatserna bör spridas ut. 

De som på grund av hälsoskäl inte kan använda ansiktsskydd behöver inte göra det. Det är tillräckligt att personen själv meddelar att hen inte kan använda ansiktsskydd.

Tillbaka upp

Rekommendationerna av besök på social- och hälsovårdsenheter

Rekommendationerna gäller tillsvidare.

Vårdhem och boendeenheter

När du besöker närstående som bor på vårdhem och boendeenheter ska du fortsättningsvis iaktta särskild omsorg.  Kom på besök endast om du är frisk och symtomfri.  Vi önskar att du kommer överens om besöket på förhand.

Esbo sjukhus

Vid besök på Esbo sjukhus ska du iaktta särskild omsorg.  Kom på besök endast om du är frisk och symtomfri.

Tillbaka upp

Servicecentraler håller stängt

Begränsningarna gäller tills vidare.

Servicecentralerna har stängt på grund av coronavirussituationen. I servicecentralerna ordnas inte motionsgrupper eller annan verksamhet. Vi meddelar senare om när servicecentralerna öppnar.

Tillbaka upp

Bestämmelser som gäller kundlokaler

Bestämmelserna gäller till 31.12.2021.

Alla offentliga och privata kundlokaler ska:

 • Ha möjlighet att rengöra händerna antingen genom handtvätt eller med handsprit
 • Ha tillräckliga hygienanvisningar framme
 • Placera eventuella kundplatser tillräckligt långt från varandra och även i övrigt se till att kunder kan vistas så glest som möjligt
 • Effektivera rengöringen av lokaler och ytor utöver det normala.

(Lagen om smittsamma sjukdomar 58 c §)

Tillbaka upp

Offentliga lokaler som drivs av staden

Begränsningarna gäller tills vidare.

Av kommunernas kundtjänstlokaler har öppnats bibliotekens läsesalar, grupplokaler och självbetjäning, samt kulturhusens och andra motsvarande verksamheters föreställnings- och undervisningslokaler. Hyrning av mötes- och samlingslokaler möjliggörs enligt begränsningarna för offentliga tillställningar från Regionförvaltningsverket i Södra Finland. I kundtjänstlokaler sköts hälsosäkerheten med lokalspecifika arrangemang.

Museernas och kulturhusens utställningslokaler samt andra utställningslokaler  öppnas för ett litet antal besökare, så att de faktiskt kan hålla två meters avstånd till andra besökare. Högst 10 personer kan samtidigt vistas i en lokal och högst 50 personer i hela museet. Salövervakarna observerar läget och styr vid behov besökarna så att det är tillräckligt glest i lokalerna. Vid eventuellt köande ser man till att avstånden hålls.  

Friluftsbad och simhallar  (förutom gym och idrottssalar) öppnas för fri användning för högst hälften av det normala kundantalet. Klädskåp stängs så att det går att hålla minst två meters säkerhetsavstånd. 

Lokaler för inomhusmotion som förvaltas av staden, till exempel gym och idrottssalar, har öppnats från och med 1.7 för alla åldrars hobby- och tävlingsverksamhet. Motionslokaler och gruppträning får ta emot högst hälften av det normala kundantalet. Alla över 12 år rekommenderas använda ansiktsmask i omklädningsrummen.

Museerna och utställningslokalerna öppnas begränsat, bibliotekets tjänster utvidgas – i juni ordnas små utomhusevenemang
Simhallarna och Albergas friluftsbad öppnas för fri användning den 1 juni 2021
Esbo stads kulturtjänster sommaren 2021: museerna och biblioteken är öppna, kulturhusen har program och aktiviteter för alla åldrar ute på gården
Gymmen öppnar den 1 juli

Tillbaka upp

Begränsning av öppettider, alkoholserveringstider och antalet kundplatser i restauranger

 • Restauranger vars huvudsakliga verksamhet är servering av alkohol, får använda hälften av kundplatserna. De får servera alkohol klockan 07–00 och hålla öppet klockan 05–01.
 • Övriga restauranger får använda 75 % av kundplatserna. De får servera alkohol klockan 07–00 och hålla öppet klockan 05–01.
 • Utskänkningen får inledas till exempel samtidigt som frukostserveringen kl. 07 om regionförvaltningsverket givit tillstånd till detta. Utan detta tillstånd får utskänkningen inledas tidigast kl. 09.
 • På uteserveringar ska man se till att alla kunder har en egen sittplats och håller avstånden. De ovan nämnda begränsningarna i fråga om kundplatser gäller inte uteserveringar.

Statsrådet: Begränsningar av restaurangernas verksamhet

Tillbaka upp

Publikevenemang

Begränsningarna gäller tills 10.8.2021.

Man kan ordna sammankomster inomhus och i begränsade utomhuslokaler utan begränsningar på personantalet. Vid sammankomster inomhus med fler än tio personer ska kunderna eller deltagarna ha möjlighet att hålla avstånd, alltså att undvika närkontakt till varandra. Med närkontakt avses att kunder vistas inomhus på högst två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller fysisk kontakt.

Vid utomhusevenemang för fler än 50 personer ska kunderna eller deltagarna ha möjlighet att undvika fysisk kontakt, men specifika avstånd krävs inte.

Om en tillställning som ordnas inomhus har fler än tio deltagare eller en tillställning utomhus har fler än 50 deltagare ska man dessutom följa anvisningarna som undervisnings- och kulturministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd publicerade den 31 maj (länk) i arrangemangen för att förebygga coronavirussmittor. Dessutom bör hygienkraven följas: kunderna ska till exempel erbjudas möjlighet till handtvätt och vistelsen ska ordnas så utspritt som möjligt.

Institutet för hälsa och välfärd: Anvisningar för offentliga tillställningar, allmänna sammankomster och offentliga lokaler (på finska)

Regionförvaltningverkets (AVI) meddelande 2.7.2021 (på finska)

Tillbaka upp

Privata tillställningar

Rekommendationen är i kraft tills vidare.

För privata tillställningar rekommenderas samma begränsningar som för offentliga tillställningar.

Det lönar sig att i första hand ordna fester som ordnas hemma eller i andra privata lokaler under våren och sommaren utomhus, samt att beakta gällande rekommendationer om deltagarantal för privata tillställningar och andra anvisningar om att ordna trygga evenemang.

Institutet för hälsa och välfärd: Anvisningar för sommarens fester

Tillbaka upp

Nationella rekommendationer för resor

Kolla de gällande rekommendationerna på Statsrådets webbsida: Resor till och från Finland 

Tillbaka upp

Årskurserna 7–10 övergick till närundervisning från och med 3.5.2021

Årskurs 7–10 övergick 12.4.2021 till en alterneringsmodell. Alterneringsmodellen innebär att årskurserna alternerar i distansundervisning och närundervisning. Beslutet gäller också årskurs 10.

Nödvändig närundervisning ges som hittills. Undervisningen av elever med särskilt stöd eller förlängd läroplikt och elever i förberedande undervisning samt annan nödvändig undervisning tryggas.

Högstadieskolorna övergick fullständigt till närundervisning från och med 3.5.2021.

Tillbaka upp

Andra stadiet övergick till närundervisning från och med 3.5.2021

Gymnasierna övergick efter den fjärde perioden (fram till ungefär 15.4.2021) till en alterneringsmodell där hälften av gymnasiets studerande deltar i närundervisning turvis.

Yrkesläroanstalter fortsätter att arbeta på distans lika länge som gymnasierna. Efter det övergår yrkesläroanstalterna till en alterneringsmodell där 1/3 av studerandena är i närundervisning åt gången.

Andra stadiet övergick fullständigt till närundervisning från och med 3.5.2021.

Tillbaka upp

Pedagogiken och utbildningen följer Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer

Rekommendationerna gäller tillsvidare.

Småbarnspedagogiken och skolornas närundervisning följer undervisnings- och kulturministeriets samt Institutet för hälsa och välfärds säkerhetsrekommendationer.

Den grundläggande utbildningen och läroanstalterna på andra stadiet sörjer bland annat för att tidtabellerna och luncherna ordnas stegvis samt för att säkerhetsavstånd och en god handhygien efterföljs. Om en person som smittats av coronaviruset vistats i småbarnspedagogikens, skolans eller läroanstaltens lokaler kartläggs vem som blivit exponerad för viruset och de exponerade sätts i karantän. De elever som blivit exponerade får distansundervisning. Beslut om karantäner fattas av smittskyddsläkaren.

Om epidemisituationen blir värre och det uppstår problem med att ordna undervisning inom den grundläggande utbildningen, till exempel som följd av att flera av personalen är i karantän, övergår skolan till exceptionella undervisningsarrangemang, vilket innebär att flera klasser får distansundervisning. Ett beslut om detta fattas av bildningsdirektören på basis av smittskyddsläkarens rekommendation.

Tillbaka upp

Rekommendation om ansiktsskydd för personal inom småbarnspedagogiken och undervisningen

Rekommendationen gäller tills vidare.

Vi rekommenderar att personalen inom småbarnspedagogiken och undervisningen använder ansiktsskydd på arbetsplatsen. Arbetsgivaren skaffar ansiktsskydden. Genom att följa rekommendationen om ansiktsskydd försöker vi säkerställa att den lagstadgade småbarnspedagogiken och närundervisningen kan fortsätta och minska på antalet exponeringar.

Institutet för hälsa och välfärd: Barn och coronaviruset

Mer information:

Tillbaka upp

Ansiktsskydd i skolan rekommenderas för elever i årskurserna 6–10

Rekommendationen gäller tills vidare.

Inom den grundläggande utbildningen utvidgades rekommendationen om ansiktsskydd till eleverna i årskurs 6 med start 13.1.2021 enligt rekommendation av Institutet för hälsa och välfärd. Vi rekommenderat att alla elever i årskurs 6–10 använder ansiktsskydd om de inte har särskilda hälsorelaterade orsaker att inte göra det.

Staden förser eleverna med ansiktsskydd, men det är också tillåtet att använda eget ansiktsskydd. Eleverna får anvisningar i hur de använder ansiktsskydd på ett säkert sätt.

Tillbaka upp

Beredskap för coronaviruset i yrkeshögskolor och universitet

Läroanstalterna ger information om hur coronaepidemin påverkar studierna på sina webbplatser

Läs mer om de gällande begränsningarna på Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats.

Tillbaka upp

Beskrivning av coronapandemins accelerationsfas

 • Det sammanlagda antalet smittfall under 14 dygn överstiger inte nivån 25 per 100 000 invånare.
 • Andelen positiva resultat vid testning för coronaviruset är över en procent.
 • Det förekommer episoder av massexponering.
 • Över två tredjedelar av smittkällorna kan utredas och smittkedjorna kan avbrytas utan dröjsmål på grund av spårningen.
 • Social- och hälsovårdens funktionsförmåga och tillgången till tjänster kan tryggas utan särskilda åtgärder.

Källa: Social- och hälsovårdsministeriet

Tillbaka upp