Tillståndsansökan enligt vattenlagen, byggande av en bro för lätt trafik över Svartbäcken

DNr ESAVI/23033/2019 16.9.2019

KUNGÖRELSE

Tillståndsansökan enligt vattenlagen

Sökande Esbo stads Stadsteknikcentral

Ärende Byggande av en bro för lätt trafik över Svartbäcken, Esbo

Ansökans huvudsakliga innehåll

En sammanfattning finns i slutet av kungörelsen.

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna

Denna kungörelse hålls framlagd 20.9. – 21.10.2019 på anslagstavlan i Esbo stad och anslagstavlan i Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Kungörelsen och de offentliga handlingarna kan dessutom läsas på adres-sen http://www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Under kungörelsetiden hålls ansökningshandlingarna offentligt framlagda elektroniskt i Esbo stads teknik- och miljösektorns kundbetjäningspunkt, adress: Teknikvägen 15, 2. våningen.

Framställande av anmärkningar och åsikter

Anmärkningar med anledning av ansökan får framställas av dem vars rätt eller fördel ärendet kan beröra (parterna). Utlåtande begärs av berörda myndigheter. Andra än parterna har rätt att framföra sin åsikt med anled-ning av ansökan.

Skriftliga anmärkningar och åsikter kan formuleras fritt.

Anvisningar om framställandet av anmärkningar

Av anmärkningarna ska framgå följande:

- anmärkarens namn, postadress, eventuell e-postadress och telefon-nummer

- sökandens namn, det ärende och det diarienummer som nämns ovan, ESAVI/23033/2019

- namn och fastighetsbeteckning

- preciserade yrkanden samt grunderna för dessa

- anmärkarens eller ombudets underskrift, om anmärkningen inte lämnas in elektroniskt

- fullmakt för ett eventuellt ombud eller annan pålitlig utredning över om-budets behörighet.

Skriftliga anmärkningar och åsikter skall lämnas in senast 21.10.2019 i första hand med den elektroniska anmärkningsblanketten

www.rfv.fi/anmarkning eller per post (Regionförvaltningsverket i Södra Fin-land, PB 110, 00521 Helsingfors) eller elektroniskt (ymparistolu-vat.etela@avi.fi).

Delgivning till delägare av fastigheten

Den som är delägare i en fastighet ombeds ge denna delgivning även till fastighetens eventuella övriga innehavare.

Ytterligare upplysningar ger

Miljöjurist Saku Hurskainen, tfn 0295 016 402

e-post: saku.hurskainen@avi.fi

SAMMANFATTNING

Esbo stads Stadsteknikcentral ansöker om tillstånd enligt vattenlagen (587/2011) att bygga en bro för gång- och cykeltrafik över Svartbäcken i Esbo stad. Ett utlåtande har ansökts från Nylands NTM-central om behovet av vattentillstånd för byggandet av en bro för gång- och cykeltrafik över Svartbäcken. Enligt det givna utlåtandet, som är daterat 23.10.2017 (UUDEL/8657/2017) måste man ansöka om tillstånd för bron enligt vattenlagens 3 kap. 2 §. Byggandet av bron innebär att växtlighet avlägsnas, vilket äventyrar bevarandet av de naturliga förhållandena i bäcken.

Avsikten med vattenhushållningsprojektet är att möjliggöra byggandet av en bro för gång- och cy-keltrafik över Svartbäcken som en del av förbättringen av landsväg 110 (Nupurbölevägen, Åbo-vägen) vid sträckan Brobackavägen–Kolmirantavägen. Projektet gör gång- och cykeltrafiken säk-rare och enklare på landsväg 110 genom att gång- och cykeltrafiken avskiljs från fordonstrafiken.

Den nya bron för gång- och cykeltrafik ska bli en stålrörsbro. Den inre diametern på det runda stål-röret är 2,1 m, och längden är 19,6 m. Vattenhushållningsprojektet omfattar byggandet av trum-bron jämte tillhörande grävnings- och fyllnadsarbete och småskalig schaktning.

Det finns inga Natura 2000 eller andra skyddsområden i projektets omedelbara närhet. Broplatsen och Svartbäcken (Histanpuro) är dock ett värdefullt vattendrag i det på landskapsnivå värdefulla objektet "Arkiniityn purolaakso" (Arkniittys bäckdal). I den gällande generalplanen har objektet fö-reslagits bli ett framtida naturskyddsområde. Svartbäcken är bevarad i ett sällsynt naturligt till-stånd i området. I bäckdalen finns även flygekorrar, som är en art i naturdirektivets bilaga 4.

Man uppskattar att vattenhushållningsprojektet kommer att orsaka tillfällig grumlighet i Svart-bäcken, maximalt ungefär 200 meter nedströms. Grumligheten uppskattas inte orsaka mer än li-ten, tillfällig och lokal olägenhet. Grumlighet som orsakas under byggandet kan minskas genom att arbeten som belastar vattendrag i mån av möjlighet utförs under torra perioder. Vattenhus-hållningsprojektet bedöms inte orsaka några betydande permanenta eller tillfälliga effekter på fisket eller fiskbeståndet.

Byggandet av bron för gång- och cykeltrafik kommer att ändra på Svartbäckens naturliga tillstånd vid byggplatsen. Byggandet begränsas dock till ett smalt område i närheten av en redan existe-rande väg. Byggplatsen ligger i den norra ändan av Arkniittys bäckdal på landskapsnivå värdefulla vattendragsobjekt, så byggandet leder inte till att det värdefulla området splittras. Man kommer att försöka minimera inverkan på naturmiljön, och flygekorrarnas möjlighet att röra sig över Nupur-bölevägen i närheten av Svartbäcken kommer att säkras genom att nuvarande trädbestånd beva-ras och nya träd och växtlighet vid behov planteras.

Vattenhushållningsprojektet kränker inte nämnvärt de allmänna eller enskilda intressen som avses i vattenlagens 3 kap. 4 §, och projektet medför sådan nytta som är avsevärd i förhållande till de förluster som det medför. Vattenhushållningsprojektet äventyrar inte det allmänna hälsotillståndet eller den allmänna säkerheten och orsakar inga avsevärda skadliga förändringar i natur-förhållandena eller vattennaturen och dess funktion. Vattenhushållningsprojektet strider inte mot detaljplanen. Den sökande skaffar de rättigheter till mark- och vattenområden som krävs för ett vattenhushållningsprojekt innan arbetet inleds (vägförrättning). Enligt den sökandes uppfattning kan ett tillstånd enligt vattenlagen beviljas projektet.