Beslut

Esbo stads högsta beslutande organ är fullmäktige, som består av 75 ledamöter. Fullmäktige väljs av invånarna vart fjärde år. Fullmäktige fattar beslut om ärenden som gäller staden och ansvarar för stadens ekonomi och verksamhet.

Stadsstyrelsen, som utnämns av fullmäktige, ansvarar för den praktiska hanteringen av kommunens förvaltning och ekonomi. Stadsstyrelsen leder stadens förvaltning och bereder de ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Stadsstyrelsen representerar staden och bevakar stadens intressen.

Fullmäktige valde 2010 Jukka Mäkelä till stadsdirektör. Han underlyder stadsstyrelsen och leder stadens förvaltning och ekonomi samt övrig verksamhet.

Det finns sammanlagt 11 nämnder och räddningsverkets direktion. Som direktion för affärsverket Esbo lokaler fungerar stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion. Vissa nämnder har också flera sektioner. De framställer inom sina uppgiftsområden förslag om riktlinjer till stadsstyrelsen för utveckling av stadens tjänster och verksamhet. De övervakar och styr verksamheten inom sitt uppgiftsområde. De har också hand om planering, utveckling och uppföljning av verksamheten, ekonomin och organisationen.

Fullmäktige bestämmer om kommunens förvaltning genom förvaltningsstadgan, som ingår i stadgesamlingen. I förvaltningsstadgan fastställs grundstrukturen, uppgifterna och ledningsstrukturen för förtroendemanna- och personalorganisationen. I stadgesamlingen finns också stadens avgifter och taxor.

Den kommunala självstyrelsen är tryggad i Finlands grundlag. En av den lokala förvaltningens hörnstenar är den representativa demokratin, dvs. kommunalval, att invånarna och de som anlitar tjänsterna har direkt inflytande, kommunens beskattningsrätt, lagstadgade uppgifter samt möjligheten att ordna den egna verksamheten och förvaltningen på ett smidigt sätt. God förvaltningssed är en rekommendation om principer vid beslutsprocesser och på möten i Esbo stad.