Berättelsen om Esbo

Berättelsen om Esbo är stadens strategi. Den riktar stadens verksamhet ännu bättre och tydligare än förr mot de gemensamma målen. Berättelsen om Esbo för fullmäktigeperioden 2017 - 2021 godkändes av fullmäktige 11.9.2017.

Beredningen av Berättelsen om Esbo för den kommande fullmäktigeperioden har inletts. Läs mer på esbo.fi/mittesbo

Stadens budget och ekonomiplan bygger på Berättelsen om Esbo. Sektorer och enheter bygger upp sina egna berättelser och mål utgående från Berättelsen om Esbo och de gemensamma målen för fullmäktigeperioden. Vi tillämpar berättelsen i vårt dagliga arbete.

Esbos vision

Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Esbos värderingar och verksamhetsprinciper

Esbo är invånar- och kundorienterat.

I Esbo är det viktigt att det går bra i vardagen. De bästa resurserna i Esbo är invånarna, sammanslutningarna och företagen. Aktiva invånare och partnerskap garanterar resultatrika tjänster efter invånarnas behov.

Esbo är en ansvarig föregångare.

Esbo är fördomsfri, kreativ och öppen, ifrågasätter det rådande och har mod att göra saker annorlunda. Esbo utnyttjar forskning och internationell erfarenhet, utför försök och tål också att dessa misslyckas. Utvecklingen av Esbo är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

Esbo är rättvist.

Vi handlar öppet, rättvist, jämlikt, jämställt, humant och tolerant.

Förvaltningsövergripande utvecklingsprogram och programledning

De förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen utgör ett centralt hjälpmedel för att verkställa Berättelsen om Esbo. Med hjälp av utvecklingsprogrammen organiseras och styrs utvecklingsarbetet som leder till att målen i Berättelsen om Esbo verkställs. Stadsstyrelsen godkände programplanerna 12.2.2018, då genomförandet av programmen inleddes i form av projekt och åtgärder. Halvtidsgranskningarna av utvecklingsprogrammen gjordes hösten 2019 och programperioden slutar i början av 2021. Det särskilda med de förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen är programmens styrgrupper, som består av tjänsteinnehavare och förtroendevalda.

De förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen för fullmäktigeperioden 2017 - 2021 är:

Halvtidsgranskning av Berättelsen om Esbo 2019

Hoppa över YouTube