En hållbar stad

En hållbar stad är ett av de fyra förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen som genomför Berättelsen om Esbo.

Genom programmet stöder vi utveckling och ibruktagande av ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbara lösningar. Klimatprogrammet uppdateras så att det motsvarar klimatmålen i Berättelsen om Esbo.

Programmets syfte för åren 2017 - 2021

  1. Vi bygger och utvecklar Esbo med smarta lösningar
  2. Esboborna reser smidigare och mångsidigare
  3. Utsläppsfri energiproduktion och smarta energilösningar
  4. Esboborna agerar ansvarsfullt
  5. Nyttan av naturen och möjligheterna till friluftsliv ökar

Espoo - den mest hållbara staden i Europa

Esbo har noterats som den hållbaraste staden i Europa i en internationell jämförelseundersökning (Telos 2016, 2017). Undersökningen visade att den växande staden har lyckats förverkliga en ekonomiskt, sociokulturellt och ekologiskt hållbar utveckling. Esbo har som mål att permanent vara den hållbaraste staden i Europa.

År 2018 anslöt sig Esbo som en av 25 föregångsstäder till FN:s ledarskapsprogram för hållbar utveckling. Esbo stad binder sig till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling redan till år 2025 tillsammans med universitetsstäderna Cambridge, Palo Alto, Heidelberg och Noida. Med arbetet stöder man utvecklingen av nya smarta stadslösningar och uppnåendet av målet om koldioxidneutralitet. Esbos verksamhet fokuserar på lärande, utbildning och innovationer. Stadens viktigaste partner i föregångararbetet är Aalto-universitetet. Centralt i arbetet är partnerskap och delaktiggörande så att hela Esbos stadsorganisation, företag, sammanslutningar och viktigast av allt, invånarna, medverkar.

Esbo stad med sina lokala partner och nätverk belönades också vid evenemanget Energy Globe World Award i Yazd i Iran 29.1.2019. Energy Globe World Award är ett av världens mest ansedda priser inom energi- och miljöbranschen. Priset för en hållbar stad, Sustainable City, är ett erkännande för det långvariga arbete för hållbar utveckling, särskilt energisamarbete, som gjorts i Esbo.