En hållbar stad projekt och kontaktuppgifter

Utveckling samt försök och samarbete inom utvecklingsprogrammet En hållbar stad görs i huvudsak inom ramen för externt finansierade projekt. Via projekten söks lösningar som underlättar Esbobornas vardag, till exempel i fråga om färdsätt med låga koldioxidutsläpp, ren energi, cirkulär ekonomi och den intelligenta stadens framtidsutmaningar. Målet är att hitta lokala lösningar som löser globala utmaningar.

| Utveckling av stadsområden | Energi | Cirkulär ekonomi | MobilityHub |
| Teknologi | FN:s hållbara utvecklingsmål | Smart City |

 

FN:s globala mål för hållbar utveckling och Voluntary Local Review-utvärdering

Esbo har åtagit sig att som föregångare uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) före år 2025. Målet är ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart Esbo.

I Voluntary Local Review (VLR)-utvärderingen utvärderas stadens verksamhet, tväradministrativa program och projekt i förhållande till de 17 globala målen för hållbar utveckling enligt FN:s Agenda 2030. Utvärderingen presenteras i juli 2020 på FN:s möte på hög nivå tillsammans med Finlands nationella utvärdering och Åbo stads utvärdering.

Målet är att utveckla stadens verksamhet så att stadens nuvarande och kommande invånare samt företag kan lämna efter sig ett större avtryck inom hållbar utveckling. Städerna är viktiga aktörer, eftersom de genomför en stor del av de åtgärder som krävs för en framtid som är hållbar på alla plan. FN:s globala mål för hållbar utveckling är för Esbo stads organisation och samarbetspartner ett sätt att kommunicera och samarbeta, framför allt internationellt.

Åtgärder

 • Voluntary Local Review (VLR)-utvärdering av Esbo stads verksamhet i förhållande till de 17 globala målen för hållbar utveckling (juni 2020)
 • Kommunikation om bästa praxis och skalning
 • Införande av de globala målen för hållbar utveckling i förberedningen av Berättelsen om Esbo 2021–2025

Tidtabell

1.10.2019-30.9.2021
Projektets första fas, VLR-utvärderingen, färdigställs senast den 30 juni 2021.

Kontaktuppgifter

Ville Taajamaa
Projektchef
+358 40 508 3806
fornamn.efternamn@espoo.fi

 

Rent och smart Kera

Kera utvecklas till en urban stadsdel där rena och intelligenta lösningar har finslipats till det yttersta. Området utvecklas som en exempelstadsdel för cirkulär ekonomi baserad på en digital plattform.

Förändringen verkställs tillsammans med partnerföretag, invånare och andra intressegrupper genom ett nytt nätverkssamarbete. Syftet är att skapa betydande lösningar till exempel för nya energilösningar, färdsätt och urban matproduktion.

Åtgärder

Projektet Ren och intelligent Kera skapar en ny modell för kooperativ utveckling där staden, företag och forskningsinstitut tillsammans tar fram idéer och genomför lösningar som stödjer en kolneutral cirkulär ekonomi och digitalisering. Områdets funktionalitet utvecklas inom följande teman:

1) Digitala plattformar
2) Energilösningar
3) Planering och byggande
4) Boende och arbete
5) Trafik och logistik
6) Urban produktion
7) Cirkulär ekonomi och en hållbar livsstil samt
8) Välfärd och anknutna tjänster.

Tidtabell

1.6.2019-31.5.2021

Samarbetspartner

I projektet medverkar åtta partnerföretag: A-Insinöörit Oy, Espoon Asunnot, Fortum Oyj, LähiTapiola, Neste Oyj, Nokia Oyj, Ramirent Oy ja SOK.

Puhdas ja älykäs Kera-projektin yhteistyökumppaneiden logot

Kontaktuppgifter

Niina Nousjärvi
Projektchef
På föräldraledighet från 11.2.2020

Emmi Kauhanen
Projektchef
+358 40 553 2892

Rosa Väisänen
Specialist
 

Personalens e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@espoo.fi

 

6Aika: Partnerskapsmodell för hållbara stadsdelar (KIEPPI)

I Esbo utvecklas nya verksamhetsmodeller för cirkulär ekonomi som stödjer företagsverksamhetens utveckling, en hållbar tillväxt av staden och invånarnas hållbara livsstil.

I projektet som genomförs gemensamt av tre stora städer främjas stadsdelar som bygger på cirkulär ekonomi och delningsekonomi i Esbo, Tammerfors och Åbo. I Esbo stöds genom projektet sådana lösningar inom cirkulär ekonomi och delningsekonomi som utgår från företagen. Nya produkter och tjänster utvecklas och pilottestas i stadsmiljön, framför allt i stadsdelen Kera som förnyas.

I partnerskapsmodellen definieras formerna för samarbetet som staden, invånarna, företag samt utbildnings- och forskningsinstitut bedriver för att genomföra cirkulär ekonomi i planeringen och byggandet av stadsdelar.

Åtgärder

I Esbo är centrala utvecklingsteman delningsekonomins tjänster, användningen av lokaler, utnyttjandet av material-, näringsämnes- och energiflöden samt urban matproduktion. Under projektet utvecklas nya produkter och tjänster i samarbete mellan företag, utbildnings- och forskningsinstitut och invånare. De lösningar som företagen genomför pilottestas i Esbo under hela projektperioden. För samtal kring idéerna som pilottestas samt samarbetsmöjligheter kan kontakt tas med de projektanställda.

Tidtabell

1.8.2019 – 30.6.2021

Samarbetspartner

Partnerskapsmodellen för hållbara städer (KIEPPI) ingår i 6Aika-strategin för hållbar stadsutveckling, vars genomförande syftar till att skapa öppna och intelligenta tjänster i Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo och Uleåborg. Dessa städer är de sex största städerna i Finland.

I projektet för partnerskapsmodellen för hållbara städer (KIEPPI) medverkar Tammerfors stad (huvudaktör), Esbo stad och Turku Science Park Oy.

Läs mer om Tammerfors delprojekt (på finska)

Läs mer om Åbo delprojekt (på finska)

Kieppi projektin yhteistyökumppaneiden logot

Kontaktuppgifter

Reetta Jänis
Projektchef
+358 40 551 9484


Mia Johansson
Specialist
+358 40 553 0439

Personalens e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@espoo.fi

 

6Aika: Mindre koldioxidutsläpp i trafikknutpunkter

Esbo har som mål att främja färdsätt med låga koldioxidutsläpp och utveckla resekedjor som gör det möjligt för stadens nuvarande och kommande invånare samt företag att leva och verka i enlighet med principerna och målsättningarna för hållbar utveckling. I ett gemensamt projekt för fyra stora städer utvecklas förutsättningarna för hållbara färdsätt på stadsområdena och eftersträvas uppkomsten av trafikknutpunkter som för samman olika trafikformer och trafikanter.

Kollektivtrafikens knutpunkter är lätta att nå till fots eller på cykel och de möjliggör smidiga resekedjor tack vare lättillgängliga stomförbindelser inom kollektivtrafiken och kompletterande trafiktjänster. Pålitliga och trygga trafiktjänster som är enkla att använda och som erbjuder snabba och frekventa förbindelser minskar privatbilismens upplevda fördelar i förhållande till mer hållbara färdsätt, vilket möjliggör en minskning av trafikutsläppen.

Åtgärder

Inom ramen för projektet förbättras företagens affärsmöjligheter genom att möjliggöra försök med nya trafiktjänster, resekedjor, autonoma bussar och eldrivna trafikmedel.

Bästa praxis som upptäcks under projektet sammanställs i en handbok som sprids till trafikforskningens område och den privata och offentliga sektorn till exempel via nätverket för trafikområdets nationella tillväxtprogram.

Målet är att trafiktjänsterna som testas fortsätter att användas antingen på marknadsvillkor eller som en del av det regionala trafiksystemet. Lyckade försök kan skalas även till andra orter i Finland och i utlandet och för företagen utgör de referenser som är intressanta även på internationellt plan.

Tidtabell

Projektet startade i augusti 2019 och avslutas i oktober 2021.

År 2020 ordnas en gemensam verkstadsturné och efter detta inleds försök med nya trafiktjänster.

Samarbetspartner

Färdsätt med låga koldioxidutsläpp vid trafikknutpunkter ingår 6Aika-strategin för hållbar stadsutveckling, vars genomförande syftar till att skapa öppna och intelligenta tjänster i Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo och Uleåborg. Dessa städer är de sex största städerna i Finland.

I projektet medverkar vid sidan av huvudaktören Esbo stad även Uleåborgs stad, Business Tampere, Åbo yrkeshögskola och Åbo stad. Projektet samarbetar även med företag som producerar trafiktjänster.

Vähili projektin yhteistyökumppaneiden logot

Kontaktuppgifter

Tuomas Kiuru
Projektchef
+358 40 552 2646


Mari Päätalo
Projektchef
+358 40 639 4550

Personalens e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@espoo.fi

 

Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities (SPARCS)

Esbo söker inom ramen för ett sameuropeiskt projekt nya innovativa lösningar för utveckling av energipositiva regioner. Det centrala målet för projektet SPARCS som samordnas av VTT är energipositivitet som innebär ökning av den lokala energiproduktionen till att täcka mer än det egna behovet med hjälp av förnybar energiproduktion och energieffektivitet.

Målet eftersträvas genom att utveckla energieffektiva regionala lösningar inom byggandet och trafiken, som baserar sig på lokala förnybara energikällor. Lösningarna utvecklas i projektets två Lighthouse-städer, Esbo och Leipzig, och utnyttjas i fem städer som följer projektet.

Projektet är en del av den stora utmaningen att skapa förändring i energi och trafik samt hitta en mer hållbar livsstil. Energilösningarna granskas på regional nivå i stället för på enskilda fastigheters nivå. Dessutom främjas eldrivna trafikformer, funktionaliteten hos trafikknutpunkter och kolneutralitet. Målet är att stadens avtryck, alltså nya innovationer ska vara globalt betydande. I praktiken utvecklar och testar företag i Esbo nya lösningar först lokalt och exporterar sedan de bästa lösningarna internationellt.

Åtgärder

Inom projektet främjas:
 • Lokal el- och värmeproduktion
 • Energieffektivitet
 • Teknologi för den lokala energimarknaden och lagringen av energi
 • Efterfrågeflexibilitet
 • Lösningar för eldrivna trafikmedel
 • Invånarnas deltagande i energi- och trafikteman
 • Nya affärsverksamhetsmodeller

Esbos demonstrationsobjekt är Sello i Alberga, Lippulaiva i Esboviken och stadsdelen Kera.

Tidtabell

1.10.2019 - 30.9.2024.

Under de tre första åren utvecklas i Esbo och Leipzig lösningar för energi och trafik som sedan testas i minst två års tid på andra ställen i Esbo och i fem städer som följer projektet.

Samarbetspartner

EU:s Smart Cities Lighthouse-projekten har som gemensamt mål att utveckla lösningar för energi, trafik och ICT som kan kommersialiseras och som har en hög marknadspotential.

Till Esbos konsortium hör följande aktörer: Adven, Citycon, Kone, Plug-IT Finland, Siemens, RIL och VTT, och som stöd för framgången medverkar även Esbo Bostäder Ab, Fortum, HRT, HRM, Sello, stiftelsen Smart & Clean samt Nylands förbund. Sammanlagt har projektet 31 partner runtom i Europa.

SPARCS kumppaneiden logot

Kontaktuppgifter

Elina Wanne
Projektchef
+358 40 552 4209


Henri Horn (energi)
Specialist
+358 40 552 3509


Jani Tartia (trafik)
Specialist
+358 40 553 2815

Personalens e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@espoo.fi

 

Neutral Host Pilot

Inom ramen för projektet utvecklas innovationer som bygger på smarta stolpar och som främjar byggandet och underhållet av en mer hållbar stad. Det är fråga om ett forskningsprojekt med intensivt stöd av ett företagskonsortium och en forskningsorganisation. Under projektet bedöms nya affärsverksamhetsmodeller för en digital stadsplattform som bygger på smarta stolpar. I de smarta stolparna utnyttjas den senaste teknologin, till exempel 5G, drönare och IoT-applikationer. Projektet Neutral Host Pilot är en del av ekosystemet LuxTurrim5G.

Åtgärder

Pilotnätverket byggs upp i Kera uppskattningsvis 5/2020
Pilottester genomförs under hela projektperioden 5/2020–10/2021
Planen för tekniska lösningar som bygger på smarta stolpar och som föreslås till stadsdelen Kera färdigställs uppskattningsvis 11/2020 och uppdateras fram till slutet av projektet 10/2021

Tidtabell

1.11.2019 - 31.10.2021

Samarbetspartner

Nokia, Sitowise, Caruna, Vaisala, A-Insinöörit, Link Design & Development, Vedia, Agora Networks, Sensible4, Aalto universitetet, VTT, Helsingfors universitet, Traficom

Neutral host kumppaneiden logot

Kontaktuppgifter

Niko Ferm
Projektchef
+358 40 552 1271
fornamn.efternamn@espoo.fi

 

Fiksu Assa - Asemanseudut som utvecklingsplattform för nya affärskoncept med lågt kolinnehåll

Inom projektet Fiksu Assa utvecklas tjänster som stöder en vardag med lågt kolinnehåll på spårvägstrafikens stationer i Helsingfors, Esbo, Vanda, Tavastehus och Riihimäki. Förbättringen av stationernas serviceutbud gör stadsinvånarnas vardag smidigare och uppmuntrar att välja klimatvänliga färdsätt.

År 2020 genomförs inom projektet företagsutvecklingsprogrammet Fiksu arki assalle där tillväxt- och partnerföretag bygger upp nya tjänster på stationsområden. Programmet har som mål att skapa tjänster för en hållbar vardag, öka trivseln på stationsområden och främja spårvägstrafiken som ett attraktivt alternativ.

Åtgärder

 • Företagsutvecklingsprogrammet Fiksu arki assalle 2020
 • Evenemanget Fiksu Assa på stationsområden 2018 och 2019
 • Analys av affärsverksamhet med lågt kolinnehåll på stationsområden
 • Innovationstävling för stationsområden

Tidtabell

1.9.2018 - 31.12.2020

Samarbetspartner

HRM (huvudaktör), Vanda stad, Helsingfors stad, Tavastehus stad och Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy

Fiksu assa kumppaneiden logot

Kontaktuppgifter

Sanna Rönkkönen
Projektchef
+358 40 645 8877
fornamn.efternamn@espoo.fi