Äldrerådet

Esbo stads äldreråd bevakar Esboseniorernas intressen i kommunalpolitiken. Äldrerådet för fram de äldres synvinkel på stadens tjänster och stadsplanering.

Äldrerådet har 16 ordinarie ledamöter och var och en har en personlig ersättare. Åtta medlemmar och ersättare representerar äldreorganisationerna, fyra medlemmar och ersättare hör till stadens förtroendevalda och fyra medlemmar samt ersättare är tjänsteinnehavare i staden, en från varje sektor. Dessutom deltar en representant för stadsstyrelsen i äldrerådets möten.

Äldrerådet sammanträder 6–9 gånger per år. En gång per år kallar äldrerådet representanter för pensionärs- och äldreorganisationerna till ett samarbetsmöte för att behandla aktuella äldrepolitiska ärenden och förslag som organisationerna vill rikta till staden.

Uppgifter och verksamhetsregler

Esbo stads äldreråd

1. Främjar samarbetet mellan myndigheter och äldre samt pensionärs- och äldreorganisationer i Esbo.

2. Säkerställer den äldre befolkningens möjligheter att delta och påverka i staden.

3. Påverkar verksamhetsplaneringen, beredningen och uppföljningen inom stadens olika sektorer i ärenden som är betydelsefulla för den äldre befolkningens hälsa, välfärd, delaktighet, livsmiljö, boende, resor och förmåga att sköta sig själv och för de tjänster seniorerna behöver.

 4. Deltar i beredningen av stadens plan för att stöda den äldre befolkningen
enligt § 5 i äldreomsorgslagen.

 5. Deltar årligen i en utvärdering om tillräckligheten och kvaliteten på den socialservice som äldre personer behöver enligt 6 § i äldreomsorgslagen.

 6. Tar initiativ och farmställer förslag och ger utlåtanden till stadens myndigheter i frågor som gäller äldre.

 7. Utför andra uppgifter inom rådets verksamhetsområde på uppdrag av stadsstyrelsen.