Handikapprådet

Esbos handikappråd är ett samarbetsorgan för handikappade, deras anhöriga, handikapporganisationerna och myndigheterna. Handikapprådet deltar i att planera, utveckla och genomföra kommunalpolitiken i ärenden som gäller handikappade personers levnadsförhållanden och välbefinnande.

Handikapprådet följer upp det kommunala beslutsfattandet och samhällsplaneringen samt framställa förslag och lämna initiativ för beaktande av handikappade i beslutsfattandet samt sprida information om stadens tjänster till handikapporganisationerna. Handikapprådet främjar samarbetet mellan handikapporganisationerna samt handikappade personer och stadens förvaltning.


Verksamheten

Handikapprådet tar efter utredningar enligt egen prövning upp nya ärenden för behandling på grundval av förslag från handikapporganisationerna eller privatpersoner. Rådet får också uppdrag av stadens sektorer. Det fungerar i samverkan med handikappråd i andra regioner samt deltar i nationella och länsvisa evenemang avsedda för medlemmar i handikappråd.


Utlåtanden och initiativ

Handikapprådet ger utlåtanden och framställer förslag och initiativ som för fram synvinklar och behov hos personer med handikapp. Vid beslut som gäller byggande och rörlighet fäster handikapprådet uppmärksamhet vid tillgänglighet i fråga om rörlighet och funktion.


Förslag för stadens budget

Handikapprådet framställer årligen förslag för stadens budget. Rådet föreslår anslag för bl.a. handikapporganisationernas bidrag för verksamhetsstöd, tryggande av information för döva och synskadade, rörlighet för personer med rörelse- och funktionshinder och avlägsnande av hinder som försvårar delaktighet och tjänster som stöder hemmaboende för handikappade.


Handikappolitiskt program

Handikapprådet deltog aktivt i att förnya Esbos handikappolitiska program. Esbo stadsfullmäktige godkände den 4 maj 2009 ett nytt handikappolitiskt program som har förnyats för att bättre än förr motsvara dagens omvärld och verka i samma riktning som Esbostrategin och stadens verksamhets- och ekonomiplan. Visionen för Esbos handikappolitiska program är En fungerande vardag för alla – Esbo är en föregångare i att ge handikappade personer en fungerande vardag. Det handikappolitiska programmet är avsett för alla kommunbor.


Tillgänglighet

Handikapprådet har årligen framställt förslag till stadens myndigheter om att avlägsna hinder.  Handikapprådet har medverkat i att utarbeta Esbos tillgänglighetsprogram och tillänglighetsplan och bedriver ett tätt samarbete med Esbos tillgänglighetsombudsman. Handikapprådets arbetsgrupp "Vi bygger för alla" deltar i kartläggningar för tillgänglighet. Målet för tillgänglighetsprogrammet är att rörelse- och funktionshinder ska avlägsnas i hela Esbo före utgången av 2012.


Handikapprådets delegation

Handikapprådets verksamhet i Esbo leds och följs upp av delegationen för handikapprådet med medlemmar från alla handikapp- och patientorganisationer i Esbo, totalt 56 organisationer.

Handikapprådets delegation godkänner bl.a. handikapprådets verksamhetsplan, förslag till anslag och verksamhetsberättelser samt väljer representanter för handikapporganisationerna till handikapprådet.