Handikapprådets arbetsgrupper

Handikapprådet stöds av fem permanenta arbetsgrupper. Dessutom sammankallar rådet efter behov arbetsgrupper för särskilt definierade arbetsuppgifter. Arbetsgrupperna bereder ärenden för handikapprådet, utför uppdrag som hör till uppgiftsområdet, ger utlåtanden osv. Det innebär att arbetsgrupperna sammanträder betydligt oftare än handikapprådet.

Ledningsgruppen

Handikapprådets ledningsgrupp består av ordförandena för handikapprådet och dess arbetsgrupper. Ledningsgruppen bereder ärenden för behandling av handikapprådet. Den koordinerar verksamheten inom arbetsgrupperna och följer upp genomförandet av handikapprådets beslut. Ledningsgruppen tar också regionala initiativ.

Arbetsgruppen Vi bygger för alla

Arbetsgruppen påverkar planeringen och genomförandet av miljön så att den byggda miljön och kollektivtrafiken är tillgänglig. Arbetsgruppen deltar i uppföljningen av Esbo stads program för tillgänglighet och i främjande av programmets praktiska genomförande samt följer upp hur tillgänglighet och nåbarhet genomförs i Esbo.

Arbetsgruppen för social- och hälsovårdstjänster

Arbetsgruppen för social- och hälsovårdstjänster följer utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna, skapar en interaktiv verksamhetsmodell för att föra handikapprådets budgetförslag vidare och bereder åtgärdsförslag i syfte att utveckla tjänsterna. Arbetsgruppen följer upp genomförandet av handikappservicen och framställer vid behov förslag till korrigeringar.

Arbetsgruppen för bildningstjänster

Arbetsgruppen för bildningstjänster följer utvecklingen av utbildnings-, kultur- och idrottsförvaltningens tjänster samt bereder åtgärdsförslag för att förbättra dessa tjänster. Arbetsgruppen samarbetar med stadens bildningssektor och genomför en interaktiv verksamhetsmodell för att främja handikapprådets förslag.

Informationsgruppen

Informationsgruppen planerar och koordinerar handikapprådets information samt redigerar handikapprådets informationsblad samt vid behov andra informationsblad eller broschyrer i samråd med handikappombudsmannen. Arbetsgruppen har medverkat i att förnya handboken Espoon Palvelut Vammaisille.