Handikapprådets medlemmar

Esbos handikappråd har elva ordinarie medlemmar av vilka sex representerar handikapporganisationer i Esbo och fem stadens olika sektorer. Varje ledamot har en personlig ersättare. Ordförande, ledamöter och ersättare i handikapprådet utses av stadsstyrelsen för en tvåårig mandattid. Rådet sammanträder enligt behov. Under de senaste åren har rådet hållit 6–8 sammanträden per år.