Förenta nationerna fyller 75 år

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
23-10-2020 Rauli Virtanen

Förenta nationernas 75-årsjubileum firas under exceptionella förhållanden: på grund av coronapandemin handlar nyheterna inte om högkvarteret i New York, utan i stället ordnas runtom i världen jippon, webinarier och utställningar där FN:s arbete respekteras och nagelfars.

Det finns nog anledning att festa: Världslivsmedelsprogrammet som hör till FN har just tilldelats Nobels fredspris. Trots sina 75 år kan FN dock inte gå i pension och vila på lagrarna, om inte någon hittar på ett bättre alternativ för en organisation för 193 självständiga stater.

FN behöver nu globalt stöd från Encarnación till Esbo. Den globala situationen är mycket oroväckande i denna tid av tvister mellan stormakter och nationell själviskhet i rika länder. Auktoritära ledare utmanar FN:s multilateralism och en på regler baserade världsordning.  

Coronapandemin har många negativa verkningar. Den extrema fattigdomen har ökat, jämställdheten försämrats och utbildningen har lidit, för att inte tala om ekonomin och förlusterna av människoliv. Pandemin har lyft fram det faktum att smittsamma sjukdomar, klimatförändringen, biodiversitet och de bakomliggande orsakerna till stora händelsekedjorna kan hanteras effektivt endast multilateralt och att FN är det bästa forumet för detta.

Coronapandemin har försvårat uppnåendet av Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling. De får emellertid mycket synlighet runt om i världen under FN:s jubileumsvecka. Esbo har äran att visas upp som en ledande stad som satsar på hållbar utveckling. Det primära ansvaret för genomförandet av Agenda 2030 ligger dock hos staterna, inte städerna. I Finland har Esbo stad och Åbo stad sammanställt rapporter om hur staden bäst kan främja hållbar utveckling i invånarnas livsmiljö och inom näringsverksamhet. Bland annat har man ställt upp klimatmål som ska nås regionalt.

Uppnåendet av målen i handlingsprogrammet för Agenda 2030 kräver ett aktivt deltagande av lokalförvaltningen, den privata sektorn, civilsamhället och medborgarna. De ungas insats är viktig.

Det är glädjande att Finlands utvecklingssamarbete ligger i linje med Finlands löften att driva hållbar utveckling och det ser inte ut som anslagen skulle skäras ned. FN:s globala mål för hållbar utveckling är 17 till antalet. FN:s medlemsstater har förbundit sig att främja Agenda 2030 i dess helhet. Med målen vill man täcka de största problemen för människans hälsa och biodiversiteten.

Fokus ligger på fred och säkerhet, miljön samt en rättvis fördelning av ekonomisk tillväxt.

Globalisering och invandring kommer, även efter pandemins värsta skede, att uppta en permanent plats på agendan överallt i världen. Det gäller också Esbo, där kulturernas mångfald hela tiden ökar. Numera kommunicerar staden om de kommunala tjänsterna också på engelska.

Små och fattiga stater får sin röst hörd i FN. Esbo stad lyssnar framsynt på invandrarna som berikar vår kultur. Staden drar också i samarbete nytta av deras kompetens och insatser.

Rauli Virtanen