Ekonomi

Stadens ekonomiplaneringsprocess

Stadens ekonomiplaneringsprocess

1. Strategi- och rambeslut

Fullmäktige beslutar om strategin och ramen i september. Fullmäktiges beslut innehåller strategins resultatmål samt dimensioneringen av eurobeloppen i ekonomiplanen mellan stadens sektorer. Inom rambeslutet bereds fördelningen av medlen i ekonomiplanen till stadens enheter.

2. Förslaget till ekonomiplan

Stadsdirektören bereder ett budgetförslag med bakgrund i nämndernas förslag, tillgängliga resurser samt gällande beslut om Esbostrategin och rambudgeten. Stadens ledningsgrupp bearbetar förslaget till budget och ekonomiplan.
Stadsdirektörens förslag offentliggörs i oktober-november.

3. Beslut om budgeten

Efter att stadsdirektörens förslag har blivit offentliggjort, lämnas det för behandling till stadsstyrelsen som begär utlåtande om det av fullmäktiges förhandlingskommitté. Efter att ha fått utlåtandet föredrar stadsstyrelsen ärendet för fullmäktige. Fullmäktige beslutar om Esbostrategin samt budgeten och ekonomiplanen i december.

4. Uppföljning av budgetutfallet

I samband med budgetens bindande verkan och anvisningarna om tillämpning fattas också beslut om uppföljningen av budgetens anslag och inkomster samt målen i strategin. Målet för uppföljningen av budgetutfallet är att ge beslutsfattarna tillräcklig information om uppnående av uppställda mål, anslagens tillräcklighet samt prognosen för årets slut.

5. Bokslutet

Esbo stads bokslut omfattar resultaträkning, balansräkning och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet, verksamhetsberättelsen och koncernbokslutet. Stadsstyrelsen godkänner bokslutet före utgången av mars och lämnar det till revisorn för granskning. Revisorn lämnar revisionsberättelsen före utgången av maj. Fullmäktige behandlar bokslutet före utgången av juni. Minst en vecka innan revisionsberättelsen ska behandlas i fullmäktige lämnar revisionsnämnden till fullmäktige en utvärderingsberättelse om hur de operativa och ekonomiska målen har utfallit.  Revisionsnämnden framställer ett förslag till fullmäktige om huruvida bokslutet kan godkännas och de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet.


Budgeten 

Budgeten och ekonomiplanen innehåller förslag till hur stadens funktioner bör utvecklas. Där utreds också hur funktionerna ska finansieras. Ekonomiplanen utgör grund för följande års budget. Fullmäktige godkänner budgeten årligen före årets slut.