Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden styr och övervakar byggverksamheten. Under byggnadsnämnden lyder byggnadstillsynscentralen och byggnadsinspektören.

Under byggnadsnämnden lyder byggnadstillsynscentralen. Nämnden gör bland annat upp förslagen till budget, ekonomiplan och verksamhetsplan.

Byggnadsnämnden övervakar att byggnaderna fyller de krav som ställs i bygglagarna och i bestämmelser som givits med stöd av bygglagarna.

Alla ansökningar om tillstånd att bygga över 2000 våningskvadratmeter behandlas i byggnadsnämnden. Dessutom behandlar nämnden bland annat tillsyn och administrativa frågor samt ger utlåtanden. Byggnadsnämnden har 9 ledamöter.

Mötessekreterare

Marika Nyman
tel. 043 825 2315
e-post enligt modellen fornamn.efternamn@espoo.fi

Protokollsutdrag (även på svenska)

kan beställas hos byggnadstillsynscentralens registraturen, E-post: Byggnadstillsynscentralens registratur eller tfn  09 816 25000.

Ändringssökande

I allmänhet kan man yrka på rättelse i nämndens beslut i enlighet med anvisningen som fogas till respektive beslut.

Kontaktuppgifter

Byggnadsnämnden, PB 45, 02070 ESBO STAD
Kundtjänst: tfn 09 816 25000

På de finska sidorna:

Ledamöter