Centralvalnämnden

Centralvalnämnden är verksam både vid kommunalval och vid statliga val.

Kommunens centralvalnämnd är en lagstadgad kommunal nämnd med en mandatperiod på fyra år.  Nämnden sammanträder vid de tidpunkter som stadgas i vallagen samt vid behov vid övriga tidpunkter på kallelse av ordföranden.

Vid statliga val ska nämnden bl.a.

 • informera om valet (kungörelse)
 • utbilda övriga valmyndigheter i kommunen
 • dela ut valmaterialet och transportera möblerna till vallokalerna
 • ta i bruk valdatasystemet
 • förbereda förhandsröstningen
 • förbereda röstningen i institutioner och hemmaröstning
 • förbereda röstningen på valdagen
 • ta emot och dela ut vallängderna till valnämnderna
 • granska förhandsröstningshandlingarna
 • informera om den preliminära rösträkningen

I kommunalvalet ska centralvalnämnden dessutom

 • behandla och fatta beslut om kandidatansökningarna samt uppgöra en sammanställning av kandidatlistorna
 • räkna förhandsrösterna och informera om resultatet
 • kontrollräkna alla röster på valdagen och informera om resultatet
 • fastställa och offentliggöra valresultatet samt informera om det

Mötessekreterare, protokollsutdrag och sökande av ändring

Mötessekreterare

Centralvalnämndens sekreterare:
Jurist / centralvalnämndens sekreterare Risto Pirkanniemi, tfn 050 340 1743
E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Protokollsutdrag

Utdraget fås av mötessekreteraren

Sökande av ändring

Anvisningar för sökande av ändring i centralvalnämndens beslut framkommer ur protokollet.

Ändring i centralvalnämndens beslut kan sökas på två olika sätt:

 • Ändring i ett beslut genom vilket valresultatet har fastställts får sökas genom besvär enligt 100 § i vallagen. Ändring kan inte sökas särskilt beträffande de förberedande åtgärderna. Besvärsmyndighet är förvaltningsdomstolen.
 • I andra än egentliga valärenden tillämpas kommunallagen. Besluten kan gälla till exempel ekonomiska frågor eller personalen. Då kan den som är missnöjd med beslutet göra en skriftlig begäran till centralvalnämnden om omprövning med stöd av 89 § i kommunallagen. Ändring i beslut som utfärdats med anledning av begäran om omprövning kan sökas genom kommunalbesvär hos förvaltningsdomstolen.