Finska utbildnings- och dagvårdsnämnden

Den finska utbildnings- och dagvårdsnämnden (på finska opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta) svarar för att utveckla, styra och bedöma den finska dagvården och utbildningen. Under nämnden lyder enheten för finsk dagvård och enheten för finsk utbildning. För ärenden som gäller svensk dagvård och utbildning svarar nämnden Svenska rum.

Ledamöter (på de finska nätsidorna)

Mötessekreterare och protokollsutdrag
Heidi Träskelin
PB 30
02070 ESBO STAD
tel. 040 504 7821
fornamn.efternamn@esbo.fi

Om du direkt påverkas av nämndens beslut eller beslutet avser dig får du efter nämndens möte ett utdrag ur protokollet. Du får också anvisningar om hur du kan söka om ändring i beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet  varit framlagt offentligt på stadens webbplats. En begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.