I Kaitans-Ivisnäs bildas ett lokalcentrum kring metrostationen

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
13-03-2018 kl. 13.25

Bostäder och tjänster i omedelbar närhet av metrostationen

Delgeneralplanen möjliggör 6 000 nya invånare till Kaitans och Ivisnäs och cirka 1 100 arbetstillfällen. För tillfället bor det cirka 3 500 invånare i området.

För att öka antalet bostäder och arbetstillfällen föreslås det i planen nya bostadsområden, tätare småhusområden samt delvis mer effektivt och urbant byggande. 

Med delgeneralplanen preciseras generalplanen för södra Esbo som gäller för området. Meningen är att öka antalet bostäder i närheten av den framtida metrolinjen och metrostationen samt att utveckla området kring metrostationen och köpcentret i Ivisnäs till ett tätt centrum med ett mångsidigt tjänsteutbud.

Planlösningen möjliggör att området byggs ut till ett hållbart urbant lokalcentrum med fungerande och trygga gång- och cykelvägar. I delgeneralplanen tillåts byggandet av nya bostäder samt kontors- och affärslokaler och lokaler för förvaltning, tjänster och utbildning också norr om Kaitansvägen så att de blir en naturlig del av centrumområdet med tanke på både stadsbilden och funktionerna.

De planerade bostadsområdena placeras huvudsakligen på cirka en halv kilometers avstånd från metrostationen. De nuvarande småhusområdena är belägna på endast en kilometers avstånd från stationen så planen tillåter också att de byggs på ett mer effektivt sätt.

Dessutom är detaljplanen för Kaitans metrocentrum anhängig. Målet med planen är att möjliggöra byggandet av nya bostäder i omedelbar närhet av metrostationen och att förbättra tjänsteutbudet i lokalcentrumet.

Nya daghem och rekreationstjänster nära naturen

I planen ingår de befintliga skolorna Kaitaan koulu ja lukio samt Iivisniemen koulu med idrottsplaner. Områdesreserveringarna för de befintliga skolorna möjliggör tillbyggnaden av skollokaler och två nya daghem som ökningen av invånarantalet förutsätter. 

I området finns omfattande och mångsidiga rekreationsområden, såsom Hannusskogen, Kaitansdalen, strandpromenaden och Rullberget. I området kring Villa Rulludd möjliggörs byggande som passar in i kulturlandskapet. Byggnaderna skulle fungera som en del av rekreationsmöjligheterna och tjänsterna vid strandpromenaden. Kaitansdalen utvecklas som ett funktionellt parkområde och förbindelserna genom den förbättras. Den viktigaste förbindelsen är cykelvägen Västbanan som är en del av det regionala cykelbanenätet.

I delgeneralplanen har rekreationsmöjligheterna i närmiljön tryggats också till exempel genom att man har lämnat områdena i Hannusskogen som är centrala för rekreation och naturvärdena obebyggda. I Kaitans och Ivisnäs är grönområdena, såsom närskogarna och strandpromenaden vid havet i framtiden nåbara för alla invånare i staden och målen med delgeneralplanen är att vidareutveckla rekreationstjänsterna, såsom friluftslederna och badstränderna.

Ytterligare upplysningar:

Generalplanechef Essi Leino, Esbo stad, tfn 046 877 1911
Arkitekt Anu Ylitalo, Esbo stad, tfn 043 825 4410

Projektsidan för delgeneralplanen Kaitans-Iivisnäs

Karta, beteckningar och bestämmelser

Föredragningslistan 14.3.2018 (på finska)