Idrotts- och ungdomsnämnden

Idrotts- och ungdomsnämnden styr och övervakar stadens finska idrotts- och ungdomstjänster. 

Ledamöter (på de finska nätsidorna)

Mötessekreterare och protokollsutdrag
Paula Pullinen
PB 30
02070 ESBO STAD
tel. 043 825 2427  
paula.pullinen@espoo.fi

Om du direkt påverkas av nämndens beslut eller beslutet avser dig får du efter nämndens möte ett utdrag ur protokollet. Du får också anvisningar om hur du kan söka om ändring i beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet  varit framlagt offentligt på stadens webbplats. En begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.