Kulturnämnden

I kulturnämndens uppgiftsområde ingår ärenden som gäller stadens finska kulturutbud och kulturprofil, stadsmuseet och stadsorkestern samt stadsbiblioteket.

Ledamöter (på de finska nätsidorna)

Mötessekreterare och protokollsutdrag
Maiju Laaksonen
PB 30
02070 ESBO STAD
tel. 040 508 0644
maiju.laaksonen@espoo.fi

Om du direkt påverkas av nämndens beslut eller beslutet avser dig får du efter nämndens möte ett utdrag ur protokollet. Du får också anvisningar om hur du kan söka om ändring i beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet  varit framlagt offentligt på stadens webbplats. En begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.