Miljönämnden

Miljönämndens uppgifter är att

  • fungerar som kommunal miljövårdsmyndighet
  • svarar för miljövården i staden, gör upp förslag till stadens miljövårdsprogram och följer med hur det genomförs
  • sköter kommunens uppgifter enligt naturvårdslagen och ger utlåtanden som avses i 24 § och 27 §
  • beslutar om fridlysning av naturminnesmärken enligt 26 § och hävning av fridlysningen enligt 28 § i naturvårdslagen.
  • beslutar om anläggning av ett dike eller placering av en skyddsvall eller pumpstation som krävs för dikning på annans område på ett detaljplaneområde enligt 161 a § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen.

Mötessekreterare, protokollsutdrag och sökande av ändring

Mötessekreterare
Sekreterare Maija Laaksonen
Kyrkträskvägen 6 B, PB 44, 02070 ESBO STAD
tfn 09 816 24842
maija.k.laaksonen@esbo.fi

Protokollsutdrag och sökande av ändring
Man ska abonnera på protokollsutdrag från mötessekreterare Maija Laaksonen, tfn 09 8162 4842. Anvisning för sökande av ändring fogas till protokollsutdraget.