Räddningsverkets direktion

Räddningsverkets direktion svarar för räddningsväsendet i Västra Nyland. Från 1.1.2013 hör 10 kommuner till räddningsväsendets område: Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Direktionen ska

1) svara för räddningsväsendets uppgifter enligt räddningslagen
2) besluta om servicenivån
3) svara för stödjandet av beredskapsplaneringen i medlemskommunerna enligt avtal
4) svara för ambulanssjukvård enligt avtal med sjukvårdsdistriktetet

Utöver det som annars är bestämt om direktionens beslutanderätt ska direktionen

1) godkänna affärsverkets ekonomiplan och verksamhetsberättelse
2) besluta om affärsverkets investeringar och andra utgifter med lång verkningstid med undantag för lokalprojekt för vilka direktionen framställer ett förslag för den kommun där projektet är beläget
3) godkänna betydande avtal med andra kommuner, sjukvårdsdistriktet och samarbetsmyndigheter om skötseln av räddningsväsendet och ambulanssjukvården
4) fastställa taxor och avgifter
5) besluta om sotningstaxa och sotningsdistrikt
6) bevaka affärsverkets intressen och företräda räddningsverkets avtalskommuner.

Ledamöter

Mötessekreterare

Förvaltningsjurist Katariina Kaukonen
Tfn 040 527 0294
E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Protokollsutdrag 

Protokollsutdrag fås av mötessekreteraren. Anvisning om sökande av ändring fogas till protokollsutdraget.

Beslut om servicenivå 2021-2024 (pdf, 7284 Kt)

Västra Nylands räddningsverk, Facebook, Twitter, Instagram