Revisionsnämnden

Stadsfullmäktige tillsätter för de år som den har mandattid en revisionsnämnd som organiserar granskningen av förvaltningen och ekonomin samt utvärderingen (121 § i kommunallagen).

Revisionsnämndens uppgifter bestäms i kommunallagen. Revisionsnämnden bereder de ärenden som gäller granskningen av förvaltning och ekonomi för beslut i fullmäktige, såsom val av revisor, behandling av revisionsberättelsen, ställningstagande till godkännande av bokslutet och avslående eller beviljande av ansvarsfrihet.

Revisionsnämnden publicerar årligen en utvärderingsberättelse, som behandlas i fullmäktige i maj. I utvärderingsberättelsen utvärderas bokslutet samt hur målen för verksamheten och ekonomin uppnåtts. I utvärderingsberättelsen ingår också nämndens uppfattning om verksamhetens resultat och om hur ändamålsenligt tjänsterna har ordnats. Nämnden ser till att granskningen av kommunen och dess dottersammanslutningar samordnas. Nämnden bedömer hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens och åtgärdsprogrammets tillräcklighet, om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning.

Nämnden följer genomförandet av revisorns granskningsplan samt kan ge revisorn anvisningar i enlighet med kommunallagen och begära utredningar av revisorn. Om revisorns revisionsberättelse innehåller en anmärkning, inhämtar nämnden en förklaring av den som saken gäller och stadsstyrelsens utlåtande.

Utvärderingsberättelsen för 2020 (pdf, 13271 Kt)

Revisionsnämnden ger också utlåtanden till fullmäktige om uppföljningsrapport I och om oktobers månadsrapport.

Övervakning av redogörelserna för bindningar

Revisionsnämnden ska övervaka att de förtroendevalda och tjänsteinnehavare som anmälningsskyldigheten omfattar redogör för sina bindningar och meddela redogörelserna till fullmäktige för kännedom (84 § i kommunallagen).

I redogörelsen ska de förtroendevalda och tjänsteinnehavarna meddela om ledningsuppdrag och om förtroendeuppdrag i näringsidkande företag och andra sammanslutningar, betydande förmögenhet samt om andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget.

Den som är anmälningsskyldig är själv ansvarig för att lämna redogörelsen, men revisionsnämnden kan som övervakande myndighet uppmana den anmälningsskyldiga att lämna en ny redogörelse eller komplettera sin redogörelse.

Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag. Personen ska också utan dröjsmål meddela om förändringar i bindningarna (84 § 2 mom. i kommunallagen).

Redogörelsen publiceras på stadens webbplats när revisionsnämnden har behandlat ärendet.

Mötessekreterare, protokollsutdrag och sökande av ändring

Föredragande
Stadsrevisor, OFR Virpi Ala-aho
PB 113
02070 ESBO STAD
Tfn 046 877 2801
e-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Mötessekreterare
Stadsinspektör Riitta Björklund
PB 113
02070 ESBO STAD
Tfn 046 877 2974
e-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Protokollsutdrag
Nämndens sekreterare Riitta Björklund.

Sökande av ändring
I allmänhet är revisionsnämndens ärenden beredning eller verkställande och kan inte överklagas.

Begäran om omprövning och post till revisionsnämnden:
Revisionsnämnden
Registraturen
PB 1
02070 ESBO STAD
Fax 09 816 22495
Tfn 09 816 56000.

Registraturens besöksadress: Gallerian Entresse, 3 vån., Brogatan 11, Esbo centrum.

Tjänstetid vardagar kl. 8.00–15.45

På de finska sidorna:

Ledamöter