Nämnden Svenska rum behandlade ärenden rörande småbarnspedagogik och privat vård

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
23-04-2020 kl. 19.10

Pilotprojekt för språkberikad undervisning genomförs i Mattlidens skola läsåret 2020-2021

Nämnden Svenska rum godkände att ett pilotprojekt i Mattlidens skola genomförs under läsåret 2020-2021 kring språkberikande undervisning. Målet med projektet är att ta fram en modell för hur mer omfattande undervisning på två språk (svenska-engelska) kunde förverkligas inom Svenska bildningstjänster.

Nämnden godkände principerna för försöket med 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar

Nämnden Svenska rum godkände principerna för ett försök med 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar. Principerna tillämpas från 1.8.2020 tills försöket upphör.

Esbo fullmäktige har i samband med godkännandet av budgeten beslutat att försöket med 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar fortsätter nästa höst.

Kommuntillägg till stöd för privat vård för femåringar samt för familjer som har fler än ett barn inom småbarnspedagogiken

Nämnden Svenska rum beslutade att betala kommuntillägg till verksamhetsställena med stöd för privat vård, vilket sänker avgiften för småbarnspedagogik för att ordna 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik för barn i Esbo som fyller fem år. Nämnden beslutade även att betala kommuntillägg (syskontillägg) från det andra barnet till familjer som har fler än ett barn i småbarnspedagogik som ordnas av en privat serviceproducent i daghem, i gruppfamiljedaghem eller i familjedagvård i serviceproducentens hem. Syskontillägg betalas också till en familj i vilken minst ett av syskonen till barnen inom den ovan nämnda privata småbarnspedagogiken är i kommunal småbarnspedagogik eller småbarnspedagogik som ordnas som köpt tjänst.

Undantagstillståndets effekter på nämnden Svenska rums beviljade och sökbara verksamhetsunderstöd för grundläggande konstundervisning

Nämnden Svenska rum beslutade att beviljat regelbundet verksamhetsunderstöd för år 2020 för grundläggande konstundervisning för läroanstalter som omfattas av lagstadgat statsunderstöd inte kommer att återkrävas om orsaken till att understödsprinciperna inte följts är de begränsningar i undervisning som listas i föredragningsdelen. Nämnden beslutade även om anvisningar kring ansökningar för år 2021.

Övriga ärenden:

  • Nämnden Svenska rum kompletterade sitt beslut 31.3.2020 § 29 om att tillfälligt ändra principerna för dagvårdsgarantin så att den småbarnspedagogiska verksamheten kan avbrytas för minst en månad under tiden då beredskapslagen gäller oberoende av när barnets småbarnspedagogik har inletts.
  • Nämnden Svenska rum föreslog för stadsstyrelsen, att under tiden då beredskapslagen gäller uppbärs ingen klientavgift för juli 2020 för ett barn som avbrutit småbarnspedagogiken i enlighet med dagvårdsgarantin, om hen inlett verksamheten före avbrottet senast under september föregående år.
  • Nämnden Svenska rum fastställde mötesdatum för höstterminen 2020 och vårterminen 2021

Ytterligare information

Nämndens ordförande Bo Lönnqvist, tfn 045 112 4090    

Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 050 351 1497   
   
Föredragningslistor och möteshandlingar     

Mer information om nämnden Svenska rum