Nämnden Svenska rum beslutade om sammanslagning av Portängens gruppfamiljedaghem med Portängens daghem

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
22-04-2021 kl. 20.55

Sammanslagning av Portängens gruppfamiljedaghem med Portängens daghem från och med 1.8.2021

Nämnden Svenska rum beslutade att Portängens gruppfamiljedaghem sammanslås med Portängens daghem från och med 1.8.2021. Barnen som beviljats plats på Portängens gruppfamiljedaghem har en placering på Portängens daghem utgående från det ursprungliga beslutet. Ändringen har behandlats med gruppens ordinariepersonal, som fortsätter i Portängens daghem.

Portängens gruppfamiljedaghem verkar sedan 1995 i en separat bostadsbyggnad invid Portängens daghem. I och med en grundrenovering av gruppfamiljedaghemmets lokaler år 2020 blev det möjligt att samtidigt omvandla lokalerna så att de fyller kraven för daghemslokaler och på så sätt utöka platsantalet på enheten. Esbo stads bildningssektors målsättning under innevarande fullmäktigeperiod är hälsosamma och fungerande lokaler för daghem och skolor. 

Effekter på nämnden Svenska rums beviljade och sökbara verksamhetsunderstöd för grundläggande konstundervisning på grund av undantagsförhållandena orsakade av coronaviruset

Nämnden Svenska rum beslutade att beviljat regelbundet verksamhetsunderstöd för år 2021 för grundläggande konstundervisning för läroanstalter som omfattas av lagstadgat statsunderstöd inte kommer att återkrävas om orsaken till att understödsprinciperna inte följts är de begränsningar i undervisning och hobbyverksamhet som listas i redogörelsedelen.

Nämnden beslutade också att sökande av verksamhetsunderstöd för grundläggande konstundervisning för år 2022 har möjlighet att under ansökningstiden skicka in bilagor till ansökan utan att de bestyrkts av årsmötet eller liknande organ.

Granskning av Esbo Arbetarinstituts kursavgifter fr.o.m. 1.8.2021

Nämnden Svenska rum beslutade att höja prissättningen för Esbo Arbetarinstituts kurser så att A-priset höjs med 0,19 € per timme och de övriga prisklassernas B, C och D prissättning i enlighet med de tidigare godkända koefficienterna utgående från det justerade A-priset. Prisförhöjningen träder i kraft för Esbo arbetarinstitutets kurser från 1.8.2021. Enligt fullmäktiges beslut 14.3.2016 ska prissättning årligen ses över för de icke lagstadgade avgiftsbelagda serviceformerna i förhållande till produktionskostnaderna.

I tillägg ber nämnden Svenska rum Esbo Arbetarinstituts ledningsgrupp att utreda möjligheten till erbjudande av sänkta kursavgifter enligt ansökan på sociala grunder för kursdeltagare som inte hör till en grupp som berättigar till nedsatt avgift.

Övrigt på nämndens möte

  • Nämnden Svenska rum beslutade att från och med 1.8.2021 höja det kommuntillägg som betalas för syskon, så att det utgör 60 procent av den avgift för småbarnspedagogik som serviceproducenten tar ut av familjen, dock högst 173 euro per månad.
  • Nämnden Svenska rum beslutade att det till principerna för startpeng för småbarnspedagogik fogas beviljande av startpeng åt daghem som ordnar småbarnspedagogik med servicesedel för inrättande av nya platser för småbarnspedagogik. Beslutet gäller från 1.5.2021.

Ytterligare information

Nämndens ordförande Bo Lönnqvist, tfn 045 112 4090  
Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 050 351 1497 

Möteshandlingar  

Mera information om nämnden Svenska rum