Nämnden Svenska rum godkände utvärderingsrapporten för Svenska bildningstjänster

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
10-12-2020 kl. 20.15

Godkännande av utvärderingsrapport för resultatenheten Svenska bildningstjänster 2020

Nämnden Svenska rum godkände utvärderingsrapporten för Svenska bildningstjänster för år 2020. Utvärderingsrapporten ger en överblick av vad resultaten varit i de aktuella utvärderingarna för småbarnspedagogiken, utbildningen, arbetarinstitutet samt ungdomsverksamheten. Utvärderingsrapporten innehåller utvärderingsresultat och statistik från november 2019 till november 2020 och resultaten utgör en del av grunden för fortsatt utvecklingsarbete inom Svenska bildningstjänster.

Coronaviruspandemin har inverkat på resultatenhetens verksamhet och på vilka utvärderingar som gjorts samt hur eller när man utfört dem. Under våren 2020 utfördes exempelvis en utvärdering av småbarnspedagogik under undantagsförhållanden, och på motsvarande vis en utvärdering av distansundervisningen inom såväl den grundläggande utbildningen som gymnasiet.

Skolelevernas hälsa och välmående utvärderas bland annat med skolhälsoundersökningen, välmåendekartan, och Move!- mätningen.

Utvärderingsrapporten finns i sin helhet i möteskallelsen

Förlängning av pilotprojekt för språkberikad undervisning i Mattlidens skola läsåret 2021-2022

Nämnden Svenska rum godkände att pilotprojektet i Mattlidens skola kring språkberikande undervisning förlängs med ett år till läsåret 2021-2022.

Svenska bildningstjänster har som resultatmål 2020 att skapa en modell för att genomföra undervisning på två språk, svenska och engelska, från och med hösten 2021. Ett pilotprojekt genomförs i Mattlidens skola under läsåret 2020-2021 enligt beslut av nämnden Svenska rum 23.4.2020. Pilotprojektet riktar sig till elever i årskurs 1. Resultatenheten har beviljats statsunderstöd av Utbildningsstyrelsen för projektet.

De elever och vårdnadshavare som deltar i pilotprojektet har haft möjlighet att besvara en mellanutvärdering i november och resultaten visar att pilotprojektet motsvarat förväntningarna väl. Eleverna uppgav att de lärt sig mycket engelska under projektet och att det varit roligt att ha lektioner på engelska. Alla vårdnadshavare svarade också att de gärna önskar att deras barn får fortsätta med den språkberikade undervisningen nästa läsår om det är möjligt.

Förutsättningarna att inleda mer omfattande undervisning på två språk hösten 2021 har försvagats på grund av de utmaningar som coronapandemin fört med sig. Därför föreslås att den mer omfattande undervisningen på två språk inleds ett år senare, hösten 2022. För att stöda en kontinuitet i språkutvecklingen för eleverna som deltagit i pilotprojektet föreslås att pilotprojektet med språkberikad undervisning förlängs med ett år, till läsåret 2021-2022. Projektet följs fortsättningsvis upp och utvärderas.

Utlåtande om fullmäktigemotion om ordnande av skolskjutsar från två adresser

Nämnden Svenska rum gav ett utlåtande om fullmäktigemotionen om ordnande av skolskjutsar från två adresser. Ärendet har behandlats tidigare på nämndens möte 25.10.2018. Då återremitterade nämnden ärendet för fortsatt beredning.

I beredningen konstateras det att man i ärendet väntar på nationella riktlinjer. Praxisen gällande skolskjutsar i huvudstadsregionens övriga kommuner motsvarar Esbos nuvarande praxis. Kommunernas gemensamma synpunkt är att det är motiverat att vänta på riktlinjer på nationellt plan eller lagändringar.

Nämnden beslutade att lämna in ett ändringsförslag om att meningen ”Med dessa motiveringar är en justering av riktlinjerna för beviljande av skolskjuts och reseunderstöd inte möjligt enligt förslaget i motionen" stryks från beredningen. Meningen ersätts med följande tillägg av nämnden: ”I samband med konkurrensutsättningen för de abonnerade skjutsarna våren 2021 utreds möjligheten till att begära anbud på skolskjuts till två adresser för de elever som bor i Esbo på två olika adresser i enlighet med hemställan godkänd i fullmäktige 7.12.2020.”

Övrigt på nämndens möte

  • Nämnden Svenska rum gav ett utlåtande till fullmäktigeinitiativet om Esbos deltagande i försöket med tvåårig förskoleundervisning. Enligt utlåtandet deltar Esbo i försöket om staden vid det slumpmässiga urvalet blir vald till försökskommun, men det är inte möjligt att anmäla sig till försöket.
  • Nämnden Svenska rum beslutade delegera sin beslutanderätt så att bildningsdirektören fattar beslut om övergång till exceptionella undervisningsarrangemang enligt 20 a § i lagen om grundläggande utbildning också under vårterminen 2021. För att beslutet ska träda i kraft förutsätts att riksdagen antar en lag om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning i enlighet med regeringens proposition 218/2020, enligt vilken 20 a § temporärt fogas till lagen om grundläggande utbildning (628/1998).
  • Nämnden Svenska rum beviljade Musikinstitutet Kungsvägen/Ebuf r.f., som får lagstadgat statsstöd för grundläggande konstundervisning, 638 370 euro i regelbundet verksamhetsbidrag för år 2021. Understödet inkluderar verksamhetsbidrag och kostnader för utrymmen.

Ytterligare information

Nämndens ordförande Bo Lönnqvist, tfn 045 112 4090  
Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 050 351 1497 

Möteshandlingar  

Mera information om nämnden Svenska rum