Nämnden Svenska rum godkände verksamhetsplanen för år 2021

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
04-03-2021 kl. 19.18

På torsdagens möte godkände nämnden Svenska rum verksamhetsplanen för år 2021. I samband med behandlingen av verksamhetsplanen fattade nämnden ett villkorligt beslut om att eftermiddagsverksamhet för läsåret 2021-2022 erbjuds alla de elever i årskurs 2 i Esbo som önskar delta i eftermiddagsverksamheten, förutsatt att den finska grundläggande utbildningen erbjuder detsamma.

Nämnden Svenska rum lämnade in ett motförslag i samband med behandlingen av verksamhetsplanen, och fattade ett villkorligt beslut om att eftermiddagsverksamhet för läsåret 2021-2022 erbjuds alla de elever i årskurs 2 som önskar delta i eftermiddagsverksamheten, under förutsättning att den finska grundläggande utbildningen erbjuder detsamma. Omfördelning av budgetmedel görs inom nämndens givna budgetram. I övrigt godkände nämnden Svenska rum verksamhetsplanen för år 2021 enligt bilagan. Sektorn kan företa tekniska preciseringar.

Nämnden Svenska rum noterade också att finska utbildnings- och dagvårdsnämnden 3.3.2021 fattat beslut om en tilläggsbudget för gymnasieundervisningen, den grundläggande undervisningen samt eftermiddagsverksamheten. Nämnden poängterade att en möjlig tilläggsbudget måste fördelas jämlikt över språkgrupperna och uppmanar därför bildningssektorn att i beredningen av tilläggsbudgetförslaget till stadsstyrelsen och fullmäktige att iaktta detta och i förslaget föra in motsvarande tillägg för nämnden Svenska rums del. Nämnden uppskattar att dessa summor är 100 000 euro för eftermiddagsverksamheten, 70 000 euro för gymnasieundervisningen och 300 000 euro för den grundläggande undervisningen.

Svenska bildningstjänster erbjuder Esboborna en fungerande vardag på svenska i livets olika skeden. Stadens mål att vara Europas mest hållbara stad socialt, kulturellt, ekologiskt och ekonomiskt är riktgivande för resultatenhetens strategiska planering. Coronapandemin påverkar fortsättningsvis verksamheten och nya förfaringssätt tillämpas för att vardagen ska upplevas meningsfull. Budgeten och planen förverkligar Ett ekonomiskt hållbart Esbo - produktivitets- och anpassningsprogrammets alla nivåer, mål och åtgärder.

Verksamhetsplanen med planer för användning av anslag finns i möteskallelsen.

Ytterligare information

Nämndens ordförande Bo Lönnqvist, tfn 045 112 4090  
Direktör för Svenska bildningstjänster Barbro Högström, tfn 050 351 1497 

Möteshandlingar  

Mera information om nämnden Svenska rum