Tekniska nämnden

Tekniska nämnden bidrar till grundförutsättningarna för det urbana livet genom att producera tjänster i anslutning till gator och grönområden samt stadsmätningstjänster.

Tekniska nämnden styr och övervakar tekniska centralen som

  • planerar och låter bygga gator och andra trafikleder, allmänna områden samt grönområden
  • sköter underhållet av gator, grönområden och andra allmänna områden
  • producerar stadsmätningstjänster.

Tekniska nämnden/tekniska centralen godkänner planer för bl.a. gator, parker och andra allmänna områden. Tekniska centralen fungerar som s.k. beställarenhet som beställer bl.a. tjänster i anslutning till planering, byggande och underhåll på marknaden eller av stadens affärsverk Gatu- och parkbyggnad.

Tekniska nämnden har 13 ledamöter. 

Mötessekreterare

Timo Virtanen
Tfn 050 360 3292
E-post enligt modellen fornamn.v.efternamn@espoo.fi

Protokollsutdrag (även på svenska)

kan beställas hos registraturen kirjaamo@espoo.fi  eller tfn 09 816 56000.

Ändringssökande

I allmänhet kan man yrka på rättelse i nämndens beslut i enlighet med anvisningen som fogas till respektive beslut.

Kontaktuppgifter

Tekniska nämnden, PB 41, 02070 ESBO STAD
Kundtjänst: tfn 09 816 25100

På de finska sidorna

Ledamöter