Stadsfullmäktige

Esbos stadsfullmäktige är stadens högsta beslutsfattande organ. Stadsfullmäktige har 75 ledamöter som väljs vart fjärde år.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. De hålls i Fullmäktigegården, Esbogatan 5. Sammanträdena sänds direkt via webben och kan ses som inspelningar efteråt.

Stadsfullmäktige ansvarar för Esbo stads verksamhet och ekonomi. Fullmäktige fattar beslut om årsbudgeten, godkänner bokslutet och ansvarar för stadens strategiska linjer. Fullmäktige fastställer grunderna för hur administrationen ska organiseras och väljer förtroendemän i stadsstyrelsen och övriga organ. Fullmäktige kan delegera beslutanderätt till lägre organ.

Förrän ett ärende når fullmäktige bereds det av tjänstemän och behandlas i nämnder och i stadsstyrelsen. I fullmäktigesalen debatteras det gemensamt mellan alla ledamöter.

Partiernas platsfördelning 

Samlingspartiet (Saml) 27
Gröna förbundet (Gröna) 17
Finlands Socialdemokratiska Parti (SDP) 10
Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 6
Sannfinländarna (Sannf) 3
Centern i Finland (C) 3
Vänsterförbundet (VF) 3
Blå framtid (BF) 3
Kristdemokraterna i Finland (KD) 2 
Liberala fullmäktigegruppen (Lib) 1

Mötessekreterare

Majuri Jouni
tfn  050 526 2173
e-post enligt modellen fornamn.efternamn@espoo.fi
Protokollsutdrag kan beställas på tfn 043 824 8888

Ändring i stadsfullmäktiges beslut kan sökas med kommunalbesvär.

Fullmäktiges ordförande

Kasvi Jyrki, (Gröna) ordförande    
Torkki Markus, (Saml) första vice ordförande 
Gestrin Christina, (SFP) andra vice ordförande
Sistonen Markku, (SDP) tredje viceordförande 

Fullmäktigegruppernas ordförande

Vuornos Henrik, Saml
Hopsu Inka, Gröna
Sistonen Markku, SDP
Gestrin Christina, SFP
Lahtinen Teemu, Sannf
Rossi Yrjö, C
Uotila Kari, VF
Kilpi Jukka, Sininen valtuustoryhmä, ST
Laukkanen Antero, KD
Kähärä Juhani, Lib

Fullmäktigeledamöter 2017-2021  

Ersättare i fullmäktige 2017-2021