Esbo fullmäktigeledamöters motioner

Fullmäktigeledamöterna har rätt att lämna in motioner i frågor som hänför sig till kommunens verksamhetsområde.

En motion ska skriftligen överlämnas till ordföranden under fullmäktiges sammanträde. Anteckning om inlämnandet ska införas i protokollet för detta sammanträde.

Motionen ska utan ytterligare behandling remitteras till stadsstyrelsen för beredning.

På en motion som undertecknats av minst 14 fullmäktigeledamöter och som inte påverkar budgeten ska stadsstyrelsen så fort som möjligt men senast ett halvt år efter att motionen lämnats in förelägga ett svar för behandling i fullmäktige.

På en motion som undertecknats av 1–13 fullmäktigeledamöter och som inte påverkar budgeten ska stadsstyrelsen senast ett halvt år efter att motionen lämnats in avge ett skriftligt svar till den första undertecknaren.

Nedan finns de motioner av fullmäktigeledamöter som föreläggs fullmäktige från juni 2017.