Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen leder stadens förvaltning och bereder de ärenden som ska behandlas i fullmäktige på grundval av nämndernas förslag. Stadsstyrelsen verkställer fullmäktiges beslut, representerar staden och bevakar stadens intressen.

Stadsstyrelsen består av femton ledamöter med personliga ersättare. Stadsstyrelsen väljs av fullmäktige för två år i taget. Perioderna sammanfaller med fullmäktigeperioden.

Stadsstyrelsen sammanträder varannan måndag i snitt. Mötena är inte offentliga. Föredragningslistan publiceras på nätet, i regel på torsdag eftermiddag då mötet äger rum på måndagen. Protokollet publiceras efter mötet.

Under stadsstyrelsen lyder koncernsektionen, närings- och konkurrenskraftssektionen samt lokal- och bostadssektionen.

Mötessekreterare, protokollsutdrag och sökande av ändring

Mötessekreterare:
Riitta-Liisa Kammonen
tfn 050 597 0956
E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Ändring i stadsstyrelsens beslut kan sökas med begäran om omprövning hos staden eller med kommunalbesvär hos förvaltningsdomstolen.

Instruktion för stadsstyrelsen (pdf, 106 Kt)

Ledamöter

Stadsstyrelsen

Koncernsektionen

Närings- och konkurrenskraftsektionen

Lokal- och bostadssektionen