Koncernsektionen

Koncernsektionen grundades 2005 för att stöda stadsstyrelsen vid ledning och uppföljning av stadens dottersamfund och andra samfund. Ägarstyrningen koncentreras till koncernsektionen och samtidigt förbättras uppföljningen av samfundens verksamhet.

Uppgifter

I delen 2 kap. 4 § i förvaltningsstadgan: Koncernsektionens uppgifter och beslutanderätt

Koncernsektionen

1) framställer förslag för stadsstyrelsen om ärenden som gäller koncern- och samfundsstyrningen

2) framställer förslag för stadsstyrelsen om ärenden som gäller grundande av bolag och andra samfund, köp och försäljning av aktier och andelar samt grundande av stiftelser, med undantag för företag om vilka beslut fattas av närings- och konkurrenskraftssektionen

3) föredrar i stadsstyrelsen för Berättelsen om Esbo ärenden som gäller ägarpolitiken och koncern- och samfundsstyrningen

4) ger samfunden utlåtande om samfundens budget och ekonomiplan

5) utser stadens representant på samfundens och stiftelsernas bolagsstämmor och årsmöten och motsvarande samt ger representanterna anvisningar. Koncernsektionen kan överföra behörighet till stadsdirektören eller en sektordirektör,

6) utser stadens kandidater till samfundens och stiftelsernas styrorgan och som revisorer samt ger stadens representanter i samfundens och stiftelsernas styrorgan anvisningar om stadens ståndpunkt. Koncernsektionen kan överföra behörighet till stadsdirektören eller en sektordirektör,

7) styr beredningen av ärenden som gäller regionalt samarbete och ger anvisningar i anslutning till regional ägarstyrning

8) ger enligt av stadsstyrelsen godkända riktlinjer och principer koncernsamfunden, stadens affärsverk och övriga samfund anvisningar i frågor som gäller koncernförvaltning och dess anordnande.

I brådskande fall får stadsdirektören för koncernsektionens räkning fatta beslut om uppgifter som nämns ovan i punkt 5 och 6.

Mötessekreterare, protokollsutdrag och sökande av ändring

Mötessekreterare:
Risto Pirkanniemi
tfn 050 340 1743
E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Vill man söka ändring i besluten ska man lämna in en begäran om omprövning.