Lokal- och bostadssektionen

Lokal- och bostadssektionens uppgift är strategisk lokalledning och beslut i bostadspolitiska ärenden. Sektionen godkänner projektplaner för små husbyggnadsprojekt. Sektionen är direktion för affärsverket Esbo lokaler. Sektionen startade 2013.

Uppgifter

I delen 2 kap. 6 § i förvaltningsstadgan: Lokal- och bostadssektionens uppgifter och beslutanderätt

Lokal- och bostadssektionen

1) beslutar om principerna för upphandling och användning av lokalerna,
2) framställer förslag till lokalprojekt för stadens ekonomiplan,
3) godkänner projektplaner för husbyggnadsprojekt om nybyggnadsprojektets omfattning inte överstiger 2 500 kvadratmeter våningsyta eller omfattningen av ett projekt för ombyggnad av gamla lokaler inte överstiger 5 000 kvadratmeter våningsyta om projektet inte i övrigt är betydande med avseende på t.ex. kostnader, användningssyfte eller kulturhistoriska värden,
4) framställer förslag för stadsstyrelsen om principerna för bostadspolitiken,
5) beslutar om bostadspolitiska ärenden enligt principer fastställda av stadsstyrelsen,
6) ger utlåtande om låneansökningar för byggande och renovering av bostäder och om deras inbördes prioritering.

Lokal- och bostadssektionen fungerar som direktion för affärsverket Esbo lokaler, som inom sitt område ska

1) leda och övervaka verksamheten, den interna kontrollen och riskhanteringen enligt fullmäktiges och stadsstyrelsens beslut,
2) svara för att följa upp verksamhetsresultatet och budgetutfallet samt för att främja produktivitet och verkningsfullhet,
3) besluta om verksamhetsprinciperna för produktion och utbud av tjänster,
4) besluta om upphandlingsprinciperna för produktion och utbud av tjänster i enlighet med Berättelsen om Esbo,
5) på stadsstyrelsens vägnar ge utlåtanden till den del inte något annat följer av begäran eller det aktuella ärendet,
6) besluta om utvecklingen av Esbo lokalers verksamhet inom ramen för de mål som fullmäktige satt för verksamheten och ekonomin samt följa och rapportera hur målen nås,
7) svara för anskaffning och överlåtelse av lokaler, administration av lokaler, fastighetshållning, ombyggnad och årsreparationer samt övriga lokaltjänster,
8) som representant för aktieägaren svara för ärenden som hänför sig till förvaltningen av bostads- och fastighetsbolag,
9) godkänna affärsverkets ekonomiplan och verksamhetsberättelse,
10) besluta om investeringar som täcks med affärsverkets internt tillförda medel och om andra utgifter med lång verkningstid. Beslut om investeringar som överskrider dessa fattas av fullmäktige i samband med ekonomiplanen,
11) besluta om anskaffning av byggnader och anläggningar på general- eller detaljplanerat område när priset överstiger 1 000 000 euro,
12) besluta om hyrning av byggnader och lägenheter för längre tid än tio år om behörigheten inte har tilldelats bostadschefen,
13) besluta om överlåtelse av lokaler till användarna,
14) representera kommunen och föra dess talan i affärsverkets uppgiftsområde.

Mötessekreterare, protokollsutdrag och sökande av ändring

Mötessekreterare:
Riitta-Liisa Kammonen, tfn 050 597 0956
e-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Vill man söka ändring i besluten ska man lämna in en begäran om omprövning.