Närings- och konkurrenskraftssektionen

Närings- och konkurrenskraftssektionen stöder stadsstyrelsen vid genomförandet av stadens närings-, konkurrenskrafts-, sysselsättnings-, utbildnings- och bostadspolitik. Till slutet av 2008 behandlades sådana ärenden av närings- och sysselsättningssektionen.

Uppgifter

I delen 2 kap. 5 § i förvaltningsstadgan: Närings- och konkurrenskraftssektionens uppgifter och beslutanderätt

Närings- och konkurrenskraftssektionen

1) framställer förslag för stadsstyrelsen om principerna för närings-, konkurrenskrafts-, sysselsättnings- och utbildningspolitiken samt för främjande av integrationen av invandrare,

2) beslutar om ärenden som gäller yrkesutbildning, högskoleutbildning och vuxenutbildning enligt principer fastställda av stadsstyrelsen

3) styr utveckling av stadsdelar som utsetts av stadsstyrelsen

4) beslutar om principerna för stadsmarknadsföringen

5) föredrar i stadsstyrelsen ärenden till Berättelsen av Esbo som gäller konkurrenskraft, näringspolitik och sysselsättning

6) beslutar om reservering, försäljning, byte eller utarrendering av tomter för arbetsplatser och bostäder på grundval av principer godkända av stadsstyrelsen, om behörigheten inte har tilldelats teknik- och miljösektorns förvaltnings- och utvecklingsdirektör.

Mötessekreterare, protokollsutdrag och sökande av ändring

Mötessekreterare:

Stadssekreterare
Jouni Majuri
tfn 050 526 2173
E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Vill man söka ändring i besluten ska man lämna in en begäran om omprövning.