Den digitala agendan

Dator och surfplatta

Esbo stads digitala agenda är ett program vilket förverkligar Berättelsen om Esbo. Med hjälp av det främjar vi de kommunala tjänsternas digitalisering, utnyttjande av ny teknologi, fler elektroniska tjänster och ibruktagande av nya verksamhetssätt.

Behovet av digitalisering utgår alltid från verksamhetens behov. Med digitalisering eftersträvar vi bättre produktivitet och kostnadseffektivitet inom de kommunala tjänsterna och förvaltningen. Samtidigt vill vi skapa allt smidigare och mångsidigare tjänster för våra olika kundgrupper.

Vi verkställer den digitala agendan med hjälp av försök som räcker från några månader upp till ett halvt år. Inom försöken testar vi produkter eller tjänster som är på idéstadiet och utvecklar dem tillsammans med företag och kunder – utgående från erfarenheter, i andan av samutveckling. Försöken ger oss snabbt information om huruvida tjänsten som testas skulle ha användare, om den skulle fungera som en del av Esbos tjänster och om den skulle medföra nytta för staden och kunderna.

Genom försöken i den digitala agendan vill vi på marknaden identifiera framtidens lösningar som skulle kunna svara mot behoven hos den växande stadens kärntjänster. I försöken söker vi lösningar som kan utnyttjas i flera olika tjänster och som lämpar sig för olika klient- och användargrupper.  

De digitala försöken är också ett sätt att presentera nya digitala tjänster för kunderna och personalen samt få försökskulturen att slå rot i Esbo. 

Vi genomför försöken så smidigt som möjligt i samarbete med företag och utbildnings- och forskningsinstitut. Våra digitala försök har bland annat främjat uppstartsföretags framgång nationellt och internationellt. Företagens respons har varit mycket positiv: produkterna och tjänsterna utvecklas tillsammans med staden och invånarna. En del av våra försök är forskningsbaserade – på så sätt säkerställer vi att våra försök är nyttiga också vetenskapligt sett.  

Esbos personal har ansett att de digitala försöken är nyttiga. De visar hur framtida lösningar påverkar arbetsuppgifterna och processerna och hjälper till med planeringen av upphandlingar. 

Mer information om den digitala agendan och de digitala försöken: Päivi Sutinen, paivi.sutinen@esbo.fi och Valia Wistuba, valia.wistuba@esbo.fi