Pågående utveckling

Invånar- och kundfokus är ett av Esbo stads värden. Också inom vårt tjänsteutvecklingsarbete har kundens upplevelse en stor betydelse eftersom vi utvecklar tjänsterna uttryckligen för slutanvändarna.

På denna sida berättar vi hurdana utvecklingsprojekt vi arbetar med som bäst.

Ända fram: Noux och Strandpromenaden ska bli lättare att nå

Cyklister i Noux

Esbo stads marknadsföringsbolag Espoo Marketing Oy gör det lättare att nå centrala naturobjekt i Esbo, nämligen Noux nationalpark och Strandpromenaden. Projektet heter Perille asti (Ända fram). Samarbete med företag har en central roll.

I Noux är målet att

 • hitta en företagsekonomiskt lönsam och hållbar lösning för turister och huvudstadsregionens invånare att komma från Helsingfors centrum till nationalparken.
 • hitta en lösning som underlättar trängseln på naturumet Haltias område och som senare kan tas i bruk också på de andra infartslederna till nationalparken.

Vid Strandpromenaden är målet att

 • göra det lättare att komma från metron till havet och till tjänsterna längs Strandpromenaden till exempel genom förbättrad guidning och ökad gång- och cykeltrafik eftersom det som högst är bara 1,5 kilometer från Esbos metrostationer till Strandpromenaden.
 • utveckla marknadsföringen av Strandpromenaden och tjänsterna längs denna samt deras nåbarhet tillsammans med staden och ett företagarnätverk.

Tidtabell

 • Om Noux ordnades verkstäder våren 2018. Pilotundersökningar för bättre nåbarhet startade redan på sommaren och företagen kan fortsätta pilotundersökningarna av lösningarna sommaren2019.
 • Om Strandpromenaden riktas en enkät till företagare och besökare våren och sommaren 2018. Undersökningen ordnas i samarbete med yrkeshögskolan Metropolia. På hösten ordnas verkstäder som fördjupar sig i resultatet av undersökningen och planerar bättre nåbarhet för Strandpromenaden.

Om verkstäderna, som är öppna för företag och kommuninvånare, annonserar vi på Espoo Innovation Gardens och Esbo stads Twitter- och Facebook-konton samt på sidorna Esbo utvecklas under Vad kan jag delta i?.

Esbos delprojekt är en del av projektet Perille asti, där bland andra även Helsingfors och Vanda städer medverkar. Detta projekt ingår i sin tur i 6Aika, som de sex största städerna deltar i.

Kontaktperson: Karoliina Korpela, karoliina.korpela@esbo.fi

6Aika i Esbo
 

Framtidens smarta lärmiljöer

Två pojkar använder ett smartboard

Esbo stads bildningssektor skapar och utvecklar genom försök innovationer som stöder djupinlärning och som skapar glädje i lärandet samt hållbara och smarta lärmiljöer. God praxis som har skapats redan tidigare förs vidare och sprids ut för ett mer omfattande bruk.

Arbete görs tillsammans med forsknings- och utbildningsorganisationer samt företag som utvecklar ny affärsverksamhet. Innovationer skapas via försök, enligt principerna för samutveckling.

Inom samutveckling lär sig alla som deltar: företagen, eleverna och studerandena i Esbo, staden samt forsknings- och utbildningsorganisationerna. Genom att testa olika lösningar skapar man ny kunskap om lärmiljöer, nya tjänster, produkter och tekniker. För partner skapar samarbetet nya nätverk för utveckling. Samarbetet förstärker också förutsättningarna för affärsverksamheten och forsknings- och utbildningsverksamheten.

Information om verkstäder skickas till företag som har anmält sig till att delta i utvecklingen. I projektet tas hela tiden med nya företag som är intresserade av att utveckla smarta lärmiljöer för en hållbar framtid tillsammans med staden, andra företag samt forsknings- och utbildningsorganisationer.

Esbos utvecklingsprojekt är en del av projekthelheten för framtidens smarta lärmiljöer inom 6Aika. I projektet deltar även andra 6Aika-städer. Projektet pågår till april 2020.

Kontaktperson: Minna Kukkonen, minna.a.kukkonen@espoo.fi

6Aika i Esbo

Tillväxtekosystem som möjliggörare av företagens tillväxt

Cleantech och färgglada trådar

Esbo stad stöder företagens tillväxt inom projektet Kasvun ekosysteemit (Kesy). Projektet pågår i Finlands sex största städer och är indelat i tre arbetspaket av vilka Esbo drar arbetspaket nummer två:

 1. Stimulering av innovationsverksamhet (stärkande av innovationskoncentrationer, nya/förbättrade servicekedjor för tillväxtföretag)
   
 2. Information om företag för företag
   
 3. Nätverk för att stärka innovationskoncentrationer.

Företagens tillväxt är viktig såväl för företagen som för staden. Projektet Kasvun ekosysteemit riktar sig till sådana företag som har en möjlighet och vilja att växa. Projektets mål är

 • att stöda ett tätare samarbete mellan företagen samt ett samarbete med forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer
 • att hos företag som eftersträvar tillväxt öka kunskapen om ekosystem som redan finns i Esbo och om program och tjänster som stöder företagens tillväxt.

Staden kan möjliggöra och stöda företagens tillväxt genom att skapa mångsidiga nätverk där olika organisationer påverkar varandra. Projektet riktar sig inte till på förhand utnämnda företag, utan till ekosystem där nya företag föds och växer och som lever vidare också efter projektet.

I Esbo riktar sig arbetet till en koncentration för artificiell intelligens och koncentrationen Cleantech Garden, i vilken koncentrationen Smart Otaniemi ingår.

Esbos mål är att skapa två nya informationstjänster som stöder företagens tillväxt:

 1. Dashboard, där man har visualiserat källor för öppen data i digital form så att de stöder företagens affärsverksamhet.
   
 2. Konceptet med ett servicetorg för näringslivet som innovationsplattform (Business Espoo). Med hjälp av konceptet kan man kommunicera till företag om material, informationskällor och tjänster som stöder tillväxt och främjar företagens innovationsverksamhet.

Esbos delprojekt är en del av den större 6Aika-projekthelheten Kasvun ekosysteemit. Andra deltagare är Helsingfors stad, Vanda stad, Turku Business Region Oy, Uleåborgs stad, Business Oulu, Business Tampere och Pirkanmaan liitto. Projektet inleddes 1.8.2018 och pågår till slutet av år 2020.

Kontaktperson: Katja Hagman, katja.m.hagman@espoo.fi

6Aika i Esbo

DuuniPolku

Duunipolku, Duunipolku

Esbo stad och Yrkeshögskolan Metropolia utvecklar en ny modell och en ny tjänst som hjälper personer med invandrarbakgrund att komma in i arbetslivet samt ger dem information om företagande och möjligheter att testa sina affärsidéer.

Målet är framför allt att stötta sådant företagande som utnyttjar deltagarnas mångkulturella kompetens. Man vill ge deltagarna möjligheter att nätverka med andra företagare och mentorerna kommer att vara erfarna företagare.

Det långsiktiga målet är att stödja exportinriktat företagande, till exempel export till utvecklingsländer.

Esbo stad och Yrkeshögskolan Metropolia genomför DuuniPolku-projektet tillsammans:

 • Esbo stad bygger upp mentors- och företagarnätverket och utvecklar verksamhetsmodellen.
 • Metropolia planerar och utvecklar en utbildningshelhet som stöder invandrarungdomarnas mångprofessionella företagande.

Projektet som genomförs i Esbo är en del av projekthelheten 6Aika DuuniPolku, i vilken även andra 6Aika-städer och yrkeshögskolor i dessa städer deltar. Projektet pågår till hösten 2019. Information om hur projektet framskrider publiceras på projektets webbplats och Twitterkonto och på Esbo stads webbplats och profiler i sociala medier.

Kontaktpersoner:

Duunipolku-projektet (på finska)

6Aika i Esbo