Pågående utveckling

Invånar- och kundfokus är ett av Esbo stads värden. Också inom vårt tjänsteutvecklingsarbete har kundens upplevelse en stor betydelse eftersom vi utvecklar tjänsterna uttryckligen för slutanvändarna.

På denna sida berättar vi hurdana utvecklingsprojekt vi arbetar med som bäst.

Ända fram: Noux och Strandpromenaden ska bli lättare att nå

Logor: 6Aika, Hävkraft från EU, EU-flaggan med text Europeiska regionala utvecklingsfonden, Nylands förbund

Cyklister i Noux

Esbo stads marknadsföringsbolag Espoo Marketing Oy gör det lättare att nå centrala naturobjekt i Esbo, nämligen Noux nationalpark och Strandpromenaden. Projektet heter Perille asti (Ända fram). Samarbete med företag har en central roll.

I Noux är målet att

 • hitta en företagsekonomiskt lönsam och hållbar lösning för turister och huvudstadsregionens invånare att komma från Helsingfors centrum till nationalparken.
 • hitta en lösning som underlättar trängseln på naturumet Haltias område och som senare kan tas i bruk också på de andra infartslederna till nationalparken.

Vid Strandpromenaden är målet att

 • göra det lättare att komma från metron till havet och till tjänsterna längs Strandpromenaden till exempel genom förbättrad guidning och ökad gång- och cykeltrafik eftersom det som högst är bara 1,5 kilometer från Esbos metrostationer till Strandpromenaden.
 • utveckla marknadsföringen av Strandpromenaden och tjänsterna längs denna samt deras nåbarhet tillsammans med staden och ett företagarnätverk.

Tidtabell

 • Om Noux ordnades verkstäder våren 2018. Pilotundersökningar för bättre nåbarhet startade redan på sommaren och företagen kan fortsätta pilotundersökningarna av lösningarna sommaren2019.
 • Om Strandpromenaden riktas en enkät till företagare och besökare våren och sommaren 2018. Undersökningen ordnas i samarbete med yrkeshögskolan Metropolia. På hösten ordnas verkstäder som fördjupar sig i resultatet av undersökningen och planerar bättre nåbarhet för Strandpromenaden.

Om verkstäderna, som är öppna för företag och kommuninvånare, annonserar vi på Espoo Innovation Gardens och Esbo stads Twitter- och Facebook-konton samt på sidorna Esbo utvecklas under Vad kan jag delta i?.

Esbos delprojekt är en del av projektet Perille asti, där bland andra även Helsingfors och Vanda städer medverkar. Detta projekt ingår i sin tur i 6Aika, som de sex största städerna deltar i.

Kontaktperson: Karoliina Korpela, karoliina.korpela@esbo.fi

6Aika i Esbo

Staden som tjänst genom innovationsupphandling

Barnet bygger föremål från pinnarna

Esbo stad tar följande steg mot en digital stad i ett projekt som utvecklar modellen Staden som tjänst (City as a Service) genom innovationsupphandling.

Tanken bakom modellen är att städerna existerar för att betjäna sina invånare samt de företag och samfund som finns i staden. I centrum för stadsutvecklingen finns ett servicecentrerat tankesätt, smidighet, tillgänglighet samt ett nätverkslikt sätt att fördela och dra nytta av resurser.

Flera olika försök inom ramen för Staden som tjänst har redan utförts i Esbo, till exempel modellen Skolan som tjänst och olika försök enligt modellen Mobilitet som tjänst. Inom projektet med innovationsupphandling utvecklar staden tillsammans med företag en digital plattform som stöder verkställandet av olika verksamhetsmodeller för Staden som tjänst i städerna.

Den första konkreta tillämpningen gäller lokaler och lokalförvaltning samt en smidig användning av dem. Målet är att hitta nya lösningar för lokalförvaltning på ett kostnadseffektivt sätt.

I projektet görs först en preliminär utredning. Den undersöker på bred front vilka slags tjänstebaserade verksamhetsmodeller städer och företag har på olika håll i världen och hur man kunde ta i bruk dessa i Esbo. Samtidigt funderar man på vilka risker som olika verksamhetsmodeller kan medföra och hur de nya tjänstelösningarnas effektfullhet kan säkras.

Innan den digitala plattformen utvecklas utförs olika slags försök. Det första försöket handlar om att tillämpa modellen Skolan som tjänst i Mattby. Objekten för de övriga försöken klarläggs när projektet framskrider.

Projektets upphandlingar utförs med hjälp av innovativa upphandlingsmetoder, vilket innebär nya sätt att utföra offentlig upphandling, när målet är en ny produkt eller tjänst som ännu inte utnyttjas på en omfattande nivå. Målet är att de nya verksamhetssätten i staden också ska ge upphov till ny, innovativ affärsverksamhetspotential för företagen. Verksamhetssättet Staden som tjänst grundar sig starkt på samarbete i nätverk, så företagen har en viktig roll i projektet.

Projektet finansieras via Business Finlands finansiering för innovativ upphandling som riktas till offentliga upphandlingsenheter med målet att förnya tjänster och verksamhet.

Projektet pågår till slutet av år 2020.

Kontakt: Päivi Sutinen, paivi.sutinen@esbo.fi,  och Veera Vihula, veera.vihula@esbo.fi

Framtidens smarta lärmiljöer

Logor: 6Aika, Hävkraft från EU, EU-flaggan med text Europeiska regionala utvecklingsfonden, Nylands förbund

Två pojkar använder ett smartboard

Esbo stads bildningssektor skapar och utvecklar genom försök innovationer som stöder djupinlärning och som skapar glädje i lärandet samt hållbara och smarta lärmiljöer. God praxis som har skapats redan tidigare förs vidare och sprids ut för ett mer omfattande bruk.

Arbete görs tillsammans med forsknings- och utbildningsorganisationer samt företag som utvecklar ny affärsverksamhet. Innovationer skapas via försök, enligt principerna för samutveckling.

Inom samutveckling lär sig alla som deltar: företagen, eleverna och studerandena i Esbo, staden samt forsknings- och utbildningsorganisationerna. Genom att testa olika lösningar skapar man ny kunskap om lärmiljöer, nya tjänster, produkter och tekniker. För partner skapar samarbetet nya nätverk för utveckling. Samarbetet förstärker också förutsättningarna för affärsverksamheten och forsknings- och utbildningsverksamheten.

Information om verkstäder skickas till företag som har anmält sig till att delta i utvecklingen. I projektet tas hela tiden med nya företag som är intresserade av att utveckla smarta lärmiljöer för en hållbar framtid tillsammans med staden, andra företag samt forsknings- och utbildningsorganisationer.

Esbos utvecklingsprojekt är en del av projekthelheten för framtidens smarta lärmiljöer inom 6Aika. I projektet deltar även andra 6Aika-städer. Projektet pågår till april 2020.

Kontaktpersoner: Meri Vainio, meri.vainio@esbo.fi, och Maiju Haltia-Nurmi, maiju.haltia-nurmi@esbo.fi

Projektets webbsida Oppimisen uusi aika

6Aika i Esbo

Tillväxtekosystem som möjliggörare av företagens tillväxt

Logor: 6Aika, Hävkraft från EU, EU-flaggan med text Europeiska regionala utvecklingsfonden, Nylands förbund

Cleantech och färgglada trådar

Esbo stad stöder företagens tillväxt inom projektet Kasvun ekosysteemit (Kesy). Projektet pågår i Finlands sex största städer och är indelat i tre arbetspaket av vilka Esbo drar arbetspaket nummer två:

 1. Stimulering av innovationsverksamhet (stärkande av innovationskoncentrationer, nya/förbättrade servicekedjor för tillväxtföretag)
   
 2. Information om företag för företag
   
 3. Nätverk för att stärka innovationskoncentrationer.

Företagens tillväxt är viktig såväl för företagen som för staden. Projektet Kasvun ekosysteemit riktar sig till sådana företag som har en möjlighet och vilja att växa. Projektets mål är

 • att stöda ett tätare samarbete mellan företagen samt ett samarbete med forsknings-, utvecklings- och innovationsorganisationer
 • att hos företag som eftersträvar tillväxt öka kunskapen om ekosystem som redan finns i Esbo och om program och tjänster som stöder företagens tillväxt.

Staden kan möjliggöra och stöda företagens tillväxt genom att skapa mångsidiga nätverk där olika organisationer påverkar varandra. Projektet riktar sig inte till på förhand utnämnda företag, utan till ekosystem där nya företag föds och växer och som lever vidare också efter projektet.

I Esbo riktar sig arbetet till en koncentration för artificiell intelligens och koncentrationen Cleantech Garden, i vilken koncentrationen Smart Otaniemi ingår.

Esbos mål är att skapa två nya informationstjänster som stöder företagens tillväxt:

 1. Dashboard, där man har visualiserat källor för öppen data i digital form så att de stöder företagens affärsverksamhet.
   
 2. Konceptet med ett servicetorg för näringslivet som innovationsplattform (Business Espoo). Med hjälp av konceptet kan man kommunicera till företag om material, informationskällor och tjänster som stöder tillväxt och främjar företagens innovationsverksamhet.

Esbos delprojekt är en del av den större 6Aika-projekthelheten Kasvun ekosysteemit. Andra deltagare är Helsingfors stad, Vanda stad, Turku Business Region Oy, Uleåborgs stad, Business Oulu, Business Tampere och Pirkanmaan liitto. Projektet inleddes 1.8.2018 och pågår till slutet av år 2020.

Kontaktperson: Katja Hagman, katja.m.hagman@espoo.fi

6Aika i Esbo

Digipore

Logor: 6Aika, Hävkraft från EU, EU-flaggan med text Europeiska socialfonden

Datorskärm med kodvyEsbo stad främjar sysselsättningen av systemutvecklare i företag inom projektet DigiPore. DigiPore svarar på bristen på arbetskraft i IT-branschen genom att utveckla och uppdatera yrkesfärdigheten hos personer med viss erfarenhet i branschen. Utbildningen räcker sex månader. 

Arbetssökande kan delta i tre månades kodningsutbildning som är skräddarsydd enligt företagens behov. Därefter fördjupar deltagarna sin kompetens på en tre månaders orienteringsperiod i ett företag som valts ut individuellt för varje person. 

Projektets målgrupper är  

 • högutbildade personer med invandrarbakgrund 
 • långtidsarbetslösa inom IT-branschen 
 • äldre långtidsarbetslösa 
 • självlärda kodare  
 • makar/makor till internationella proffs  

Du kan ansöka till den avgiftsfria utbildningen om 

 • du har tidigare erfarenhet av IT-branschen, men behöver uppdatera dina kunskaper
 • du är en arbetslös, arbetssökande Esbobo 
 • du behärskar grunderna i programmering och är intresserad av en karriär inom kodning

DigiPore är ett 6Aika-samarbetsprojekt för de sex största städerna i Finland, det vill säga Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo och Uleåborg. Projektet har som mål att hitta nya lösningar på bristen på kompetent personal i IT-branschen genom att erbjuda olika slags utbildningar samt möjligheter för kursdeltagarna att visa vad man går för på arbetsmarknaden. Projektet utförs i tätt samarbete med företag i branschen.  

Kontaktperson: Virve Hutchinson, virve.hutchinson@esbo.fi   

Projektet DigiPore (på finska) 

6Aika Espoossa 

Energivisa städer

Logor: 6Aika, Hävkraft från EU, EU-flaggan med text Europeiska regionala utvecklingsfonden, Nylands förbund

Fastighetsservice på gång

Affärsverket Esbo lokaler vid Esbo stad utvecklar en plattform för kommunikation om energi. Projektet Energivisa städer finansieras med bidrag från EU. I Esbo tar man sig an energianvändningen i stadens lokaler, t.ex. skolor, daghem, hälsostationer, ämbetsverk och idrottsanläggningar.

Man utreder hur byggnadernas energihushållning kunde skötas med en samverkansmodell. Projektet eftersöker företag som sköter förhållanden i byggnaderna som en tjänst. Med förhållanden avses god inneluft samt lämplig, energi- och kostnadseffektiv belysning.

I Esbo utförs också pilotförsök med flexibel värmeförbrukning, energianvändningen minskas under de tider då produktionen ger upphov till mest utsläpp.

Esbo ska vara klimatneutralt år 2030. För att målet ska nås är det meningen att också hemmen deltar. Vi planerar en enkät och ett diskussionsmöte för invånarna för att utreda vad slags stöd invånarna skulle behöva av staden. För dem som bor i villor planeras stöd för att överge fossila bränslen i uppvärmningen av husen.

Projektet i Esbo ingår i projektet Energivisa städer, som hör till 6Aika-projekten. Deltagare är de sex största städerna, Esbo, Tammerfors, Åbo, Helsingfors, Uleåborg och Vanda. Inom projektet som helhet utreds också hur en energivis stad ser ut i framtiden ur energiledningens synvinkel. Projektet pågår till december 2020.

Kontaktperson: Timo Vepsäläinen, timo.vepsalainen@espoo.fi 

Energiaviisaat kaupungit

Twitter: @energiaviisaat #energiaviisaat

Facebook: Energiaviisas rakennettu ympäristö

6Aika i Esbo

Mindre koldioxidutsläpp i trafikknutpunkter

Logor: 6Aika, Hävkraft från EU, EU-flaggan med text Europeiska regionala utvecklingsfonden, Nylands förbund

 • Projektet startas, en noggrannare beskrivning på kommande.
 • Genomförande: 1.8.2019–31.10.2021
 • Kontaktperson: Tuomas Kiuru, tuomas.kiuru@esbo.fi och Mari Päätalo, mari.paatalo@espoo.fi
 • Partner: Turun ammattikorkeakoulu, Uleåborgs stad, Oulun ammattikorkeakoulu, Business Tampere
 • Finansiering: 6Aika; Europeiska regionala utvecklingsfonden, arbets- och näringsministeriet, Esbo stad

Projektet CarbonWise

Logor: 6Aika, Hävkraft från EU, EU-flaggan med text Europeiska regionala utvecklingsfonden, Nylands förbund

En person med röda kläder sitter på en brygga vid stranden av en skogstjärn

CarbonWise främjar företagens klimatsmarta verksamhet. Med klimatsmart verksamhet avses energieffektiv affärsverksamhet som beaktar livscykeln och som har så små miljökonsekvenser som möjligt. Projektet uppmuntrar företagen att i sin strategi beakta klimatförändringen och ett minskat klimatavtryck, positiv klimatpåverkan (handavtryck) och kompensation samt i stor utsträckning lösningar enligt hållbar utveckling.

Mål

 • Att göra det möjligt för företagen att förstå sammansättningen av sitt klimatavtryck och att ha förmåga att följa och analysera parametrarna för sitt klimatavtryck i syfte att minska klimatavtrycket.
 • Att minska företagens klimatavtryck genom att erbjuda verktyg och metoder såväl för minskning som för positiv klimatpåverkan och kompensation.
 • Att uppmuntra företagen att bygga upp ett varumärke och en konkurrensfördel utifrån en klimatsmart strategi och produkt- och tjänsteutveckling.
 • Att öka företagens ansvarsfulla verksamhet på regional nivå och uppmuntra till nya innovativa lösningar, försök och pilotprojekt samt hjälpa företagen att främja dessa.
 • I Esbo utvecklas och pilottestas ett koldioxidsnålt verksamhetssätt med turistföretag i området.

Projektet CarbonWise får sin finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden som en del av 6Aika-strategin åren 2020–2021. Projektet genomförs av Espoo Marketing Oy, Business Oulu (koordinator) och yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu.

Genomförandetid: 1.4.2020–31.12.2021

Kontaktperson: Karoliina Korpela, karoliina.korpela@esbo.fi

Sammanfattning av försök inom den digitala agendan 2020

Inom ramen för Esbo stads digitala agenda genomförs 2020 följande försök:

Försök med en applikation för översättning och tolkning som stöd för kundtjänsten

Esbo stad utreder om en lättanvänd översättnings- och tolkningsapplikation som översätter i realtid kan effektivisera kundtjänsten och ge kostnadseffektivitet i sådana servicesituationer i staden som ofta upprepas.

I försöket skapas en applikation som fungerar med smarta apparater och webbläsare. Applikationen översätter skriven text och tolkar tal från finska till valda språk och tillbaka till finska.

Försöket genomförs mellan juni 2020 och mars 2021 i Esbo stads sysselsättningstjänster och kundtjänst. Applikationen testas med kunder i liten skala under hösten och vintern. Försöket genomförs i samarbete med Gofore Oy och Microsoft Oy.

Erfarenheterna och lärdomarna från försöket utnyttjas i Esbo stads kommande översättnings- och tolkningslösningar.

Esbo stads vision är att utveckla kundtjänsten så att det går att sköta ärenden oberoende av kundens språk. I framtiden vill man ta i bruk en realtidstjänst för översättning och tolkning, som fungerar med alla smarta apparater och som kan användas av personalen och kunderna såväl vid betjäning ansikte mot ansikte som i distanstjänster.

Kontaktpersoner:

Försök med en digital evenemangskalender för företag

En digital kalender, som är riktad till företag, företagare och dem som tänker starta eget, samlar evenemang och utbildningar. Målet med kalendern är att på ett ställe tillhandahålla information om evenemang som ordnas i regionen. I kalendern samlas uppgifter om fysiska och virtuella nätverksevenemang, företagarutbildningar, seminarier kring ett visst tema eller en viss bransch samt till exempel om ansökningstider för tillväxt- och acceleratorprogram.

Den digitala evenemangskalendern skapas mellan augusti och december 2020 i samarbete mellan flera organisationer. I försöket deltar Business Espoos sju företagsserviceorganisationer: Esbo stad, Espoo Marketing Oy, Espoon Yrittäjät, Helsingforsregionens handelskammare, Omnia, företagstjänsterna vid Nylands arbets- och näringsbyrå och FöretagsEsbo. Dessutom har några centrala evenemangsarrangörer i Esbo och närområdet ombetts delta i försöket. De ordnar både start up-evenemang, seminarier i olika branscher och öppna nätverksevenemang. Uppskattningsvis 15 organisationer tas med för att annonsera sina evenemang under försöket. Den digitala kalendern för försöket genomförs av Siili Solutions Oy.

När konceptet för evenemangskalendern kartlades önskade företagen särskilt att företagarna med hjälp av kalendern lätt skulle kunna hitta evenemang som intresserar dem på basis av ett visst tema eller en viss bransch. Ett önskemål var en sökvakt som erbjuder väsentlig information direkt till den egna e-posten samt möjlighet att söka evenemang enligt målgrupp och ett visst skede av affärsverksamheten.

Försöket är ett sätt att främja utvecklingen av företagstjänsterna, ett nätverksbaserat samarbete mellan organisationer inom företagstjänsterna samt Esbos livskraft och företagsamhet. Under försöket kartlägger Esbo stad och dess partner företagens önskemål om evenemang och utbildningar samt skapar en grund för ett intensivare samarbete mellan evenemangsarrangörer.

Kontaktpersoner:

En partnerskapsmodell för hållbara stadsdelar (KIEPPI)

Logor: 6Aika, Hävkraft från EU, EU-flaggan med text Europeiska regionala utvecklingsfonden, Nylands förbund

 • Projektet startas, en noggrannare beskrivning på kommande.
 • Genomförande: 1.8.2019–30.6.2021
 • Kontaktperson: Reetta Jänis, reetta.janis@esbo.fi och Mia Johansson, mia.johansson@esbo.fi
 • Partner: Tammerfors stad, Turku Science Park
 • Finansiering: 6Aika; Europeiska regionala utvecklingsfonden, arbets- och näringsministeriet, Esbo stad

Klimatneutrala och resurssmarta företagsområden

Logor: 6Aika, Hävkraft från EU, EU-flaggan med text Europeiska regionala utvecklingsfonden, Nylands förbund

Stadsmiljö

Esbo stad deltar i projektet Klimatneutrala och resurssmarta företagsområden (HNRY). Inom projektet sammanförs städer och forskningsinstitut som vill skapa klimatneutrala företagsområden.   

Esbo stad fokuserar på klimatvänligare byggen. Utsläppen från maskiner och transporter vid byggande utgör en betydande del av stadens trafikutsläpp, som vi vill minska. 

Till exempel granskar vi  

 • möjligheterna att använda el och andra nya drivmedel i maskinerna, 
 • fortsättning och ökning av användningen av Nesta Förnybar Diesel™  
 • planering av upphandlingskriterier för underentreprenader och andra styrmedel,  
 • upphandling med hänsyn till effektiv resursanvändning enligt konceptet för cirkulär ekonomi,  
 • minskning av utsläppen av maskiner genom kurser i ekonomisk användning,  
 • mätning och uppföljning av utsläpp av företag samt samarbete med entreprenörer,  
 • granskning av robotteknik och andra nya möjligheter att minska utsläpp,  
 • utredning av möjligheterna att återvinna lera från byggen,  
 • effektiverad hantering och återvinning av jord- och stenmaterial,  

Projektet består av verkstäder, utredningar och pilotprojekt. De resulterar i verksamhetsmodeller och verktyg för att minska utsläppen och främja en hållbar resurshushållning. Försöken och de nya koncepten sprids vida omkring till andra aktörer.   

Esbo stad är deltar i projektet Klimatneutrala och resurssmarta företagsområden (HNRY) inom programmet 6Aika. De andra deltagarna är Helsingfors stad (huvudgenomförare), Teknologiska forskningscentralen VTT, Science Park, Åbo stad, Tulevaisuuden tutkimuskeskus vid Åbo universitet och Vanda stad. Projektet pågår till februari 2021.  

Kontaktperson: Iina Kallio, tfn 040 509 6323, iina.kallio@espoo.fi

DigiPoint

Logor: 6Aika, Hävkraft från EU, EU-flaggan med text Europeiska socialfonden

Två personer vid datorer.

Esbo stad utvecklar ett nytt slags samarbete med yrkeshögskolan Laurea och företagspartner i Esbos del av projektet DigiPoint. Målet är att hitta lösningar på bristen på arbetskraft i företagen och att utveckla flexibla vägar till yrkeshögskolestudier inom IKT-branschen och digitaliseringen. Inom Esbos delprojekt utvecklas dessutom en coachningshelhet som främjar arbetssökande kunders arbetslivsfärdigheter och sociala välbefinnande.  

Laurea utvecklar som partner till Esbo ett Digicampus, där man skräddarsyr digitala inlärningshelheter som motsvarar företagens behov. I studierna ingår också ett projektarbete i grupp som samarbetsföretagen låter utföra. Inom projektet utvecklas en samarbetslokal där coachningshelheten och företagssamarbetet genomförs.  

Målgruppen är Esbobor som är högskoleutbildade experter inom handelsbranschen eller kultur- och samhällsvetenskaper och som behöver stöd för att inleda och genomgå studier eller vars arbetslöshet varat över 12 månader. 

I Esbos andra delgenomförande söker man lösningar på bristen på arbetskraft inom IKT-branschen genom att utveckla och uppdatera experters yrkesfärdigheter. I projektet erbjuds arbetssökande kunder en coachningshelhet som innehåller lämpliga webbstudier och möjligheter att göra arbetsprov för samarbetsföretag. 

Till projektets målgrupp hör Esbobor som är experter inom IKT-branschen eller intresserade av branschen och vars kompetens kräver uppdatering eller vars arbetslöshet har varat över 12 månader. 

Båda delprojekten inleds vid årsskiftet 2020−2021. 

Delprojekten i Esbo utgör en del av den större projekthelheten 6Aika DigiPoint, i vilken även Åbo, Helsingfors och Vanda samt yrkeshögskolorna Laurea och Metropolia deltar. Målet är att skapa nya sätt svara på den brist på experter som digitaliseringen medfört genom att stadsvis erbjuda olika digitala utbildningsinnehåll som är skräddarsydda för företagens behov samt möjligheter för experter att visa sin kompetens på arbetsmarknaden. Projektet genomförs i tätt samarbete med företag i branschen.   
 
Kontaktperson: Susanna Tuisku, susanna.tuisku@esbo.fi 

6Aika i Esbo